351/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 2 § 1 punkten, 27 § 1 och 2 mom., 42 § 3 mom., 43 § 2 mom., 45 § 3 mom., 47 § 1 mom., 48 § 1 mom., 49 och 51 §, 53 § 2 mom., 74 § 1 mom., 91 §, 117 § 3 mom., 125 § 3 mom. samt 126 § 1 mom.,

av dem 2 § 1 punkten, 27 § 1 och 2 mom., 43 § 2 mom., 45 § 3 mom. 51 §, 53 § 2 mom., 74 § 1 mom., 117 § 3 mom. och 125 § 3 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, en ny 13 a-punkt, till 29 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. och till 88 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., som följer:

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument eller i fastigheter och fastighetsvärdepapper samt förvaltning av placeringsfonden,


13 a) fastighet och fastighetsvärdepapper vad som föreskrivs i 3 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997),


27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) skall uppgå till minst två miljoner euro och fonden skall ha minst 50 andelsägare. En specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper skall emellertid ha åtminstone tio fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar skall teckna fondandelar för minst en miljon euro. När antalet fondandelsägare räknas skall som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. Minimikapitalet samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås inom sex månader efter att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl, i syfte att säkra förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden eller i syfte att trygga fondandelsägarnas intressen, bevilja undantag från den i 1 mom. angivna tid inom vilken placeringsfondens minimikapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås, för högst sex månader efter utgången av den tid som avses i 1 mom.


29 §

Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför, skall det i placeringsfondens årsberättelse offentliggöra målsättningen för ägarutövandet i aktiebolaget till den del som den avviker från den målsättning för ägarutövandet som i enlighet med 1 mom. har uppgivits i fondprospektet.

42 §

En specialplaceringsfonds namn skall klart ange fondens särskilda karaktär så att ordet specialplaceringsfond ingår i namnet. Namnet får inte vara ägnat att vilseleda investerarna. En specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har rätt att i sitt namn eller för att annars ange sin verksamhet använda en benämning som har samband med fastighetsinvestering.

43 §

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem. En specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem skall fastställas om de stämmer överens med lagen och om det inte med stöd av erhållen utredning kan anses sannolikt att finansmarknadens stabilitet eller funktion eller förtroendet för verksamheten på finansmarknaden skulle äventyras och att de risker som är förenade med specialplaceringsfondens investeringsverksamhet sprids i tillräcklig utsträckning. I samband med godkännandet av stadgarna eller ändring av stadgarna för en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper skall det dessutom säkerställas att stadgarna eller ändringarna inte kan anses strida mot fondandelsägarnas intressen och att det inte heller annars finns någon giltig anledning att inte godkänna dem. Genom förordning av finansministeriet kan meddelas närmare bestämmelser om omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av den inverkan som specialplaceringsfondens verksamhet har på finansmarknadens stabilitet och funktion samt på förtroendet för verksamheten på finansmarknaden. När Finansinspektionen fastställer specialplaceringsfondens stadgar och ändringar i dem har den, efter att ha hört sökanden, rätt att uppställa sådana begränsningar och villkor för fondbolagets och specialplaceringsfondens verksamhet som krävs för tillsynen.


45 §

Finansinspektionen kan bestämma att en emission av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

47 §

Andelarna i en placeringsfond är avkastnings- eller tillväxtandelar. I fondens stadgar kan bestämmas att fonden har både avkastnings- och tillväxtandelar. En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper skall varje år till alla fondandelsägare i samma förhållande dela ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, med undantag för icke-realiserade värdeförändringar.


48 §

Ett fondbolag skall beräkna fondandelsvärdet varje dag (bankdag) som depositionsbanker i allmänhet håller öppet, med undantag för en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper, vars värde skall beräknas och offentliggöras månatligen den sista bankdagen varje månad.


49 §

På yrkande av fondandelsägare skall fondbolaget lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar, så som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar. En fondandel skall lösas in omedelbart med placeringsfondens tillgångar, till det värde som den enligt 48 § beräknas ha på inlösningsdagen. Inlösen skall ske i den ordning fondandelsägarna har framställt yrkanden om saken. Om ett andelsbevis har utfärdats över en fondandel är en förutsättning för inlösen att beviset överlämnas till fondbolaget. Med avvikelse från det som föreskrivs ovan skall fondbolaget på yrkande av en andelsägare i en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper lösa in dennes fondandel enligt vad som närmare framgår av stadgarna, så att inlösen sker inom sex månader efter yrkandet och så att inlösen och teckningar i en sådan placeringsfond får göras med sex månaders intervaller.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att inlösen yrkades. En fondandel skall lösas in så snart medlen från försäljningen av värdepapper, fastigheter och fastighetsvärdepapper har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av den tid som utsatts för försäljning av värdepapper, fastigheter och fastighetsvärdepapper.

51 §

Finansinspektionen kan bestämma att inlösen av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

53 §

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalts. Teckningspriset skall betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem. Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vilkas sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om placeringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i fonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom).


74 §

Ett fondbolag får inte utöva avsevärt inflytande i ett aktiebolag i vars aktier det har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Fondbolaget får av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier inte investera ett belopp som överstiger en tiondedel av bolagets aktiekapital och inte heller ett belopp som överstiger en tiondedel av det röstetal som samtliga aktier medför. Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför, skall det offentliggöra målsättningen för ägarutövandet i aktiebolaget på det sätt som föreskrivs i 29 § 2 mom. De ovan nämnda begränsningarna skall tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar.


88 §

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter skall i tillämpliga delar iaktta vad som i 3 och 4 kap. i lagen om fastighetsfonder föreskrivs om investering av en fastighetsfonds tillgångar, kredittagning, värdering av egendom samt om fastighetsvärderare och fastighetsvärdering.

91 §

Av allt marknadsföringsmaterial som gäller en placeringsfond som avses i 76 § 2 mom. skall tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i lagrummet. I marknadsföringsmaterialet skall dessutom anges de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera eller har investerat mer än 35 hundradedelar av placeringsfondens tillgångar.

117 §

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa fondbolagets verksamhet som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden eller investerarnas ställning. Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan Finansinspektionen efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten.

125 §

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa förvaringsinstitutets verksamhet som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden eller investerarnas ställning. Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan Finansinspektionen efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten.


126 §

Om ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd återkallas, om institutet träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om institutet annars upphör med sin verksamhet och fondbolaget inte omedelbart vidtar åtgärder för att välja ett nytt förvaringsinstitut, skall Finansinspektionen förordna ett ombud enligt 22 § i lagen om Finansinspektionen att sköta förvaringsinstitutets uppgifter tills det ordinarie institutet tar emot uppdraget.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Finansinspektionen kan uppta en ansökan som gäller verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller en placeringsfonds stadgar till behandling i enlighet med denna lag redan innan lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper skall i enlighet med denna lag första gången upprätta halvårsrapport, kvartalsrapport och årsberättelse senast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 102/2006
EkUB 31/2006
RSv 277/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.