336/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2004 om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004) 7 § 1 mom. och 8 § som följer:

7 §
Avgivande av utlåtande

Arbetsrådet har till uppgift att på begäran avge utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av arbetstidslagen (605/1996), semesterlagen (162/2005), arbetarskyddslagen (738/2002), lagen om unga arbetstagare (998/1993) och lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/1977) samt om huruvida ett företag skall anses vara sådant att på företaget skall tillämpas lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007).


8 §
Den som begär utlåtande och begäran om utlåtande

Utlåtande av arbetsrådet kan begäras av

1) en domstol,

2) arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå,

3) arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer,

4) det ministerium som handhar statens arbetsmarknadspolitik,

5) kyrkans avtalsdelegation,

6) kommunala arbetsmarknadsverket,

7) Ålands landskapsregering eller kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland, eller

8) arbetsministeriet om huruvida lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag skall tillämpas på ett företag eller en företagsgrupp.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006
AjUB 15/2006
RSv 286/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.