325/2007

Given i Helsingfors den 29 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

upphävs i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 21 § 7 punkten,

ändras 3 § 20 punkten, 6 § 7 punkten, 12 § 4 punkten och 45 § 6 punkten, av dem 12 § 4 punkten sådan den lyder i förordning 1235/2005 och 45 § 6 punkten sådan den lyder i förordning 1401/2004, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 284/2004, en ny 21 punkt, till 12 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1235/2005, en ny 5 punkt och till 45 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1401/2004, en ny 7 punkt som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


20) tillsättning av rådgivande organ av bestående natur som arbetar i samband med ett ministerium,

21) tillsättning av kommittéer för viss tid för beredning av samhällspolitiskt betydande ärenden.

6 §
Ärenden som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet

Utöver vad som föreskrivs i 3―5 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet, handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


7) beslut som hänför sig till återinförande av kontrollerna vid de inre gränserna och till temporärt stängande av gränsövergångsställen,


12 §
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör:


4) tillhandahållande av de allmänna verksamhetsbetingelserna och den allmänna servicen för statsrådet,

5) statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik.

45 §
Kanslichefernas uppgifter

Kanslichefen skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte


6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den,

7) ansvara för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom ministeriet och dess förvaltningsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 29 mars 2007

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.