316/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 15 § 3 mom., 16 §, 28 § 1 och 2 mom., 29 § 2 mom., 30 § och 33 § 1 mom.,

av dem 28 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1286/1997 och 30 § sådan den lyder i lag 718/1999, samt

fogas till 33 § ett nytt 4 mom. som följer:

15 §
Vård- och underhållsskyldighet

Om en åtgärd på grund av en försummelse som avses i 2 mom. hotar att förlora en avsevärd del av sin betydelse och markägaren inte inom den utsatta tiden har följt uppmaningen att utföra det försummade, kan Landsbygdsverket på framställning av skogscentralen besluta att säga upp lånet för åtgärden eller att det stöd som beviljats för åtgärden skall återbetalas helt eller delvis samt att vård- och underhållsskyldigheten skall upphöra.


16 §
Ändring av områdesanvändningen

Om en markägare har börjat använda ett skogsförnyelseområde eller ett nyttoområde för iståndsättningsdikning på ett sådant sätt att områdets användning för skogsbruksändamål till väsentliga delar förhindras, skall Landsbygdsverket på framställning av skogscentralen bestämma att lånet genast skall återbetalas för områdets del. Om det inte har förflutit femton år sedan stödet betalats i sin helhet, kan Landsbygdsverket på framställning av skogscentralen bestämma att det stöd som beviljats för området, med undantag för miljöstöd enligt 19 § 1 mom., skall återbetalas till staten helt eller delvis. Vård- och underhållsskyldigheten beträffande området upphör efter det att Landsbygdsverket har fattat ett sådant beslut. Stödet återkrävs hos den som ägde området då områdets användning ändrades. Lånet indrivs hos gäldenären eller tas ur den fastighet som utgör pant, oberoende av vem som ägde området då användningen ändrades.

28 §
Återkrav av finansieringen

Landsbygdsverket skall på framställning av skogscentralen besluta att finansieringen indras, ett redan utbetalt stöd återkrävs till staten eller ett lån sägs upp, om finansieringen har använts för något annat ändamål än den beviljats för, finansieringsmottagaren har lämnat felaktiga uppgifter som väsentligt inverkat på beviljandet eller utbetalningen av finansieringen eller finansieringsmottagaren i övrigt förfarit svikligt, till den del nämnda förfarande har inverkat väsentligt på beviljandet av finansieringen och på dess belopp. Innan finansiering dras in, ett utbetalt stöd återkrävs eller ett lån sägs upp enligt detta moment, skall finansieringsmottagaren ges tillfälle att rätta till felet, om det är obetydligt och om felet ute i terrängen kan rättas till med hjälp av rimliga åtgärder.

Landsbygdsverket kan på framställning av skogscentralen besluta att finansieringen indras eller stödet återkrävs helt eller delvis eller att lånet sägs upp på grunder som vid behov bestäms närmare genom förordning av statsrådet, om

1) finansieringen annars har beviljats på felaktiga grunder,

2) villkoren i beslutet om beviljande av finansiering eller i en handling som legat till grund för beslutet inte har iakttagits och de är väsentliga för beviljandet av finansieringen, eller

3) det finns något därmed jämförbart vägande skäl att indra eller återkräva finansieringen eller säga upp lånet.


29 §
Påföljder av återkrav

Om finansieringsmottagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat den vård- och underhållsskyldighet som avses i 15 § eller förfarit så som anges i 28 § 1 mom., och om det inte har förflutit fyra år sedan ett sådant förfarande, kan Landsbygdsverket på framställning av skogscentralen höja beloppet av det stöd som återkrävs eller av den ränteförmån som avses i 1 mom. med högst 20 procent eller, om det är fråga om ett synnerligen grovt förfarande, med högst 100 procent.


30 §
Tvångsindrivning av statens fordran

En till betalning förfallen annuitet på lån och sådan finansiering som enligt denna lag skall återkrävas till staten eller andra prestationer som skall betalas till staten får indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Landsbygdsverket är den myndighet som driver in statens fordringar enligt denna lag och förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk (1311/1996), med undantag för lånefordringar.

I fråga om debitering, uppbörd och redovisning av statens fordringar gäller vad som föreskrivs i förordningen angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar (559/1967).

33 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som skogscentralen har fattat enligt denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av skogsbruksmarken i fråga är belägen.


Utöver vad som särskilt bestäms om sökande av ändring, har skogscentralen rätt att överklaga beslut som Landsbygdsverket eller förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, om Landsbygdsverkets beslut avviker från skogscentralens framställning eller om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt skogscentralens eller Landsbygdsverkets beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Ett ärende som inletts vid en skogscentral och som enligt denna lag omfattas av Landsbygdsverkets behörighet överförs vid lagens ikraftträdande till Landsbygdsverket för avgörande om det inte avgjorts av skogscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006
GrUU 45/2006
JsUB 19/2006
RSv 281/2006

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.