314/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om Landsbygdsverket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen av den 21 juli 2006 om Landsbygdsverket (666/2006) ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. skall Landsbygdsverket fullgöra de uppgifter i anslutning till skogsbruket som särskilt föreskrivs för Landsbygdsverket eller som jord- och skogsbruksministeriet särskilt ålägger det.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006
GrUU 45/2006
JsUB 19/2006
RSv 281/2006

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.