313/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 2 § 1 mom.,

ändras 1, 5 och 8 §,

av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1145/2003, samt

fogas till lagen nya 1 a, 5 a, 5 b, 9 b och 10 c § som följer:

1 §
Organisationernas syfte

För de uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skogarnas mångfald och annat främjande av skogsbruket finns regionala skogscentraler och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (utvecklingscentralen).

Utvecklingscentralen har inga uppgifter som innefattar utövning av offentlig makt.

1 a §
Skogscentralernas offentliga förvaltningsuppgifter

Skogscentralen har följande offentliga förvaltningsuppgifter som inte innefattar utövning av offentlig makt (främjande uppgifter):

1) att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarandet av deras mångfald och annat miljöskydd i anknytning till skogsbruket,

2) att inom sitt verksamhetsområde följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag och initiativ som hänför sig till detta,

3) att främja samarbetet inom skogsbruket,

4) att producera och förvalta information om skogstillgångarna samt tillhandahålla tjänster som hör samman därmed,

5) att utarbeta ett regionalt målprogram för skogsbruket (regionalt skogsprogram) inom sitt verksamhetsområde,

6) att tillhandahålla utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,

7) att främja näringar som grundar sig på skogsbruk samt ge skogsägarna och andra som arbetar inom skogsbruket fackmannahjälp i ärenden som gäller idkande av skogsbruk,

8) att delta i internationellt samarbete som hänför sig till skogscentralernas uppgifter,

9) att upprätthålla beredskap med avseende på skogsskador samt beredskap att ge sådan handräckning som avses i räddningslagen (468/2003) när handräckningen inte innefattar utövning av offentlig makt, samt

10) att utföra andra uppgifter som föreskrivs för skogscentralerna och som inte innefattar utövning av offentlig makt samt att tillhandahålla sådana tjänster i anslutning till verkställigheten av skogspolitiken som jord- och skogsbruksministeriet ålägger skogscentralen.

Skogscentralerna har följande offentliga förvaltningsuppgifter som innefattar utövning av offentlig makt (myndighetsuppgifter):

1) de uppgifter som föreskrivs för skogscentralerna i skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991), lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), virkesmätningslagen (364/1991), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om samfälligheter (758/1989), lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och kyrkoordningen (1055/1993),

2) de uppgifter som gäller bedömning av skador som orsakats av hjortdjur och beviljande och betalning av ersättning för skadorna,

3) de uppgifter som gäller tryggande av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), naturnäringslagen (610/1984) eller renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från de lägenheter som bildats med stöd av dessa upphävda lagar, samt

4) de övriga uppgifter som innefattar utövning av offentlig makt och som föreskrivits för skogscentralerna.

5 §
Myndighetsuppgifternas organisering

För skötseln av de myndighetsuppgifter som avses i 1 a § 2 mom. finns vid skogscentralen en särskild enhet (enheten för myndighetsuppgifter) som leds av en myndighetschef.

Anställda vid enheten för myndighetsuppgifter får inte vid sidan av myndighetsuppgifterna delta i skötseln av skogscentralens övriga uppgifter om detta kan äventyra en oavhängig och opartisk skötsel av enhetens uppgifter. Ärenden som gäller skötsel av enhetens uppgifter hör inte till uppgiftsområdet för skogscentralens direktion eller direktör.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om myndighetsuppgifternas organisering samt om besättandet av befattningen som myndighetschef och övriga befattningar som gäller skötsel av myndighetsuppgifter.

5 a §
Beslutanderätt

Myndighetschefen avgör på föredragning de förvaltningsärenden som hör samman med de myndighetsuppgifter som avses i 1 a § 2 mom. och de personalärenden som gäller enheten för myndighetsuppgifter, med undantag för ärenden som gäller personalens anställningsvillkor samt permittering och uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om beslutanderätten i andra ärenden än de som enligt 1 mom. avgörs av myndighetschefen.

5 b §
Skadeståndsansvar

I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av skogscentralernas och utvecklingscentralens offentliga förvaltningsuppgifter gäller vad som bestäms om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar och om ersättande av skador som orsakats vid tjänsteutövning.

8 §
Tjänsteansvar och förfarandet vid skötseln av uppgifterna

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på de anställda vid skogscentralerna som deltar i skötseln av de myndighetsuppgifter som avses i 5 § 1 mom. När det är fråga om ärenden som gäller användningen av skogscentralernas och utvecklingscentralens medel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar också på medlemmarna av skogscentralernas och utvecklingscentralens direktioner samt på de anställda.

När skogscentralerna och utvecklingscentralen sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs för dem skall de iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). I fråga om offentligheten för skogscentralernas handlingar och verksamhet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

9 b §
Behörighetsvillkor för befattningar vid skogscentralerna samt besättandet av befattningarna

Behörighetsvillkor för befattningen som direktör för en skogscentral är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk, kännedom om administrativa uppgifter och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för myndighetschefen är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen, kännedom om administrativa uppgifter samt ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för anställda som föredrar sådana förvaltningsärenden som hör samman med myndighetsuppgifter och för anställda som utövar sådan tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen som föreskrivs för skogscentralerna är förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om administrativa uppgifter.

Bestämmelser om besättandet av befattningar vid skogscentralerna utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 c §
Behörighetsvillkor för befattningar vid utvecklingscentralen samt besättandet av befattningarna

Behörighetsvillkor för utvecklingscentralens direktör är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk, kännedom om administrativa uppgifter och i praktiken visad ledarförmåga.

Bestämmelser om besättandet av befattningar vid utvecklingscentralen utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

När denna lag träder i kraft blir den anställda som avgör myndighetsärenden vid en skogscentral en sådan myndighetschef som avses i 5 §, med samma förmåner och skyldigheter som gällde den tidigare anställningen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006
GrUU 45/2006
JsUB 19/2006
RSv 281/2006

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.