312/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 26 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för levande fisk, kräftdjur och blötdjur samt vissa produkter från dessa på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 4 § i förordningen av den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996), av dem det förstnämnda lagrummet sådant det lyder i lag 424/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de import- och exportvillkor med avseende på djursjukdomar som gäller för levande fisk, levande kräftdjur och levande blötdjur samt könsceller från dem och för orensad odlad fisk som förs från andra medlemsstater inom Europeiska unionen till Finland och från Finland till andra medlemsstater. Syftet med förordningen är att förhindra spridningen av djursjukdomar i samband med import och export.

Vad som i denna förordning föreskrivs om Europeiska unionens medlemsstater tillämpas i den omfattning som förutsätts i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även på Norge, Island och Liechtenstein.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på vattenlevande prydnadsdjur som en privatperson för med sig eller som han eller hon beställer från andra medlemsstater, när dessa inte är avsedda för försäljning eller förmedling och hålls i andra än kommersiella akvarier eller i trädgårdsdammar vilka inte står i direkt förbindelse med naturliga vatten.

Förordningen tillämpas inte heller på fiskerivaror och råa bearbetade och beredda produkter av dem samt på musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor som importeras till Finland via en annan medlemsstat i Europeiska unionen, när djuren och produkterna kommer från ett land som inte hör till Europeiska unionen och deras första mottagare finns i Finland.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om djurhälsokrav för levande fisk, kräftdjur, blötdjur samt vissa produkter från dem samt det förfarande som skall iakttas vid import och export finns, utöver i denna förordning, i följande författningar:

1. jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006),

2. jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003), samt

3. jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel (13/VLA/2004).

Bestämmelser om livsmedelshygieniska krav för livsmedel av animaliskt ursprung, inbegripet levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och kräftdjur, finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Bestämmelser om primärproduktion finns dessutom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006). Bestämmelser om kontroll av animaliska livsmedel vid införsel till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006). Bestämmelser om märkning av förpackningar och dokument i fråga om fiskeriprodukter finns i rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter och i kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande konsumentinformation inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

I fråga om import av fisk- och kräftarter som inte förekommer vilt i Finland eller av stammar eller könsceller av dem föreskrivs dessutom i 94 § i lagen om fiske (286/1982). Bestämmelser om import och export av fridlysta och hotade djur finns dessutom i naturvårdslagen (1096/1996).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

2) import införsel av levande fisk, levande kräftdjur eller levande blötdjur, könsceller från dem eller orensad odlad fisk från en annan medlemsstat till Finland,

3) export utförsel av levande fisk, levande kräftdjur eller levande blötdjur, könsceller från dem eller orensad odlad fisk från Finland till en annan medlemsstat,

4) vattenbruksanläggning varje anläggning, avgränsat område eller annan plats där det hålls levande fisk, levande kräftdjur eller levande blötdjur i syfte att föröka, föda upp, plantera ut eller släppa ut dem på marknaden, dock inte akvarier eller anläggningar där djuren hålls tillfälligt i karantän för att utreda deras sjukdomsläge,

5) odlad fisk levande fisk som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata och som hålls i eller kommer från en vattenbruksanläggning, inklusive fisk som tillförs anläggningen efter att ha levat i vilt tillstånd,

6) odlade kräftdjur alla levande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea och som hålls i eller kommer från en vattenbruksanläggning, inklusive kräftdjur som tillförs anläggningen efter att ha levat i vilt tillstånd,

7) odlade blötdjur alla levande blötdjur som tillhör stammen Mollusca och som hålls i eller kommer från en vattenbruksanläggning, inklusive blötdjur som tillförs anläggningen efter att ha levat i vilt tillstånd,

8) vattenbruksdjur odlad fisk, odlade kräftdjur och odlade blötdjur,

9) vattenlevande djur levande fisk, kräftdjur och blötdjur från naturliga vatten som är avsedda att direkt eller via karantän planteras ut i naturliga vatten,

10) orensad odlad fisk i bilagan till denna förordning nämnd odlad fisk som är mottaglig för sjukdomarna VHS och IHN och som har bedövats och avblodats men inte har inälvorna uttagna,

11) IHN infektiös hematopoietisk nekros hos fisk,

12) VHS viral hemorragisk septikemi hos fisk,

13) IPN infektiös pankreasnekros hos fisk,

14) ISA infektiös laxanemi,

15) SVC vårviremi hos karp,

16) BKD bakteriell njursjukdom hos fisk,

17) bonamios blötdjurssjukdom som orsakas av parasiten Bonamia ostreae,

18) marteilios blötdjurssjukdom som orsakas av parasiten Marteilia refringens,

19) vattenlevande prydnadsdjur levande prydnadsfisk, prydnadskräftdjur och prydnadsblötdjur som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden endast för prydnadsändamål,

20) prydnadsfisk fisk som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden endast för prydnadsändamål,

21) kallvattensprydnadsfiskar prydnadsfiskar som är mottagliga för sjukdomarna VHS, IHN, IPN, BKD eller SVC eller parasiten Gyrodactylus salaris,

22) tropiska prydnadsfiskar andra prydnadsfiskar än kallvattensprydnadsfiskar,

23) könsceller befruktad eller obefruktad rom eller mjölke av fisk, kräftdjur eller blötdjur,

24) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission, samt

25) skyddsbeslut beslut utfärdade av kommissionen genom vilka importen och exporten begränsas till följd av att djurhälsosituationen i import- eller exportlandet har förändrats.

När det i detta beslut hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakten sådan den lyder jämte eventuella ändringar.

2 kap.

Import

5 §
Allmänna hälsokrav för vattenbruksdjur, vattenlevande djur och vattenlevande prydnadsdjur samt könsceller från dem

Vattenbruksdjur, vattenlevande djur och vattenlevande prydnadsdjur får importeras till Finland under förutsättning att de uppfyller följande allmänna hälsokrav:

1) djuren har på inlastningsdagen inte uppvisat några kliniska tecken på smittsamma sjukdomar,

2) exportlandets myndigheter har inte bestämt att djuren skall slaktas eller destrueras i samband med ett bekämpningsprogram för någon av de sjukdomar som nämns i bilagan, samt

3) djuren kommer inte från en anläggning där exportlandets myndigheter infört restriktioner på grund av förekomst eller misstänkt förekomst av sjukdomen ISA, VHS eller IHN, eller i syfte att förebygga spridningen av någon annan smittsam djursjukdom, och djuren har inte heller varit i kontakt med djur från en sådan anläggning.

Könsceller från vattenbruksdjur, vattenlevande djur och vattenlevande prydnadsdjur skall komma från djur som har uppfyllt kraven i 1 mom.

6 §
Krav avseende IHN och VHS hos odlad fisk och könsceller från odlad fisk

Fiskar som i bilagan till denna förordning nämns som mottagliga för sjukdomarna VHS och IHN och könsceller från dem får importeras till Finland under förutsättning, utöver vad som föreskrivs i 5 §, att

1) fiskarna och könscellerna kommer från en zon som är fri från både VHS och IHN och som nämns i bilaga I eller en anläggning som är fri från både VHS och IHN och som nämns i bilaga II till kommissionens beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN), eller

2) fiskarna och könscellerna kommer från en sådan anläggning eller en sådan zon i Norge eller Island som enligt EFTA:s övervakningsmyndighets beslut nr 244/02/COL gällande Norge eller nr 227/04/COL gällande Island är fri från sjukdomen VHS och IHN.

Utöver vad som föreskrivs i 5 § får andra fiskarter än de som i bilagan nämns som mottagliga för sjukdomarna VHS och IHN och könsceller från dem importeras till Finland under förutsättning att

1) fiskarna och könscellerna uppfyller kraven i 1 mom., eller

2) fiskarna och könscellerna kommer från en sådan anläggning där det inte finns fiskarter som i bilagan till denna förordning nämns som mottagliga för sjukdomen VHS eller IHN och där vattnet tas från en brunn, en borrad brunn eller en naturlig källa.

7 §
Krav avseende SVC, IPN och BKD hos odlad fisk och könsceller från odlad fisk

Odlad fisk av de arter som i bilagan till denna förordning nämns som mottagliga för sjukdomen SVC och könsceller från dem får importeras till Finland, och odlad fisk av de arter som i bilagan nämns som mottagliga för sjukdomarna IPN och BKD och könsceller från dem får importeras till Fastlandsfinlands insjöområde under förutsättning, utöver vad som föreskrivs i 5 och 6 §, att

1) fiskarna och könscellerna kommer från ett sådant sjukdomsfritt område som avses i kommissionens beslut 2004/453/EG om genomförande av rådets direktiv 91/67/EEG om åtgärder mot vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur, där alla anläggningar som odlar arter som är mottagliga för sjukdomarna SVC, IPN och BKD övervakas av en behörig myndighet,

2) fiskarna och könscellerna kommer från en anläggning som övervakas av en behörig myndighet och som konstaterats vara fri från sjukdomen SVC, IPN eller BKD genom provtagningar i minst två år, eller

3) fiskarna och könscellerna kommer från en på fastlandet belägen och av en behörig myndighet övervakad fiskodlingsanläggning där sjukdomen SVC, IPN eller BKD har konstaterats under de två senaste åren, men som har tömts och desinficerats och som innehåller nya fiskar som kommer från anläggningar som konstaterats vara fria från dessa sjukdomar genom provtagningar i minst två år.

8 §
Krav avseende parasiten Gyrodactylus salaris hos odlad fisk och könsceller från odlad fisk

Odlad fisk av de arter som i bilagan till denna förordning nämns som mottagliga för parasiten Gyrodactylus salaris och könsceller från dessa får importeras till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem på den finska sidan under förutsättning, utöver vad som föreskrivs i 5―7 §, att

1) fisken kommer från ett sådant i bilaga I till kommissionens beslut 2004/453/EG nämnt område som är fritt från G. salaris där alla anläggningar som föder upp arter som är mottagliga för parasiten G. salaris övervakas av en behörig myndighet,

2) fisken uppfyller de övriga krav som nämns i hälsointyget i bilaga III till kommissionens beslut 2004/453/EG, eller

3) fisken importeras i form av rom från en anläggning som övervakas av en behörig myndighet, och rommen har desinficerats enligt världsorganisationen för djurens hälsa OIE:s internationella standard för sjukdomar hos vattenbruksdjur, vilket garanterar att parasiten G. salaris försvinner.

I fråga om import av fisk till Tana älvs vattendrag bestäms dessutom i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989) och i den fiskeristadga som ansluter till den.

9 §
Hälsokrav för orensad odlad fisk som är avsedd att användas som livsmedel

Orensad odlad fisk av de arter som i bilagan nämns som mottagliga för sjukdomen VHS och IHN får importeras till Finland endast om den uppfyller kraven i 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.

Fisken skall föras direkt för rensning till en anläggning inom fiskeribranschen som godkänts med stöd av livsmedelslagen (23/2006).

10 §
Krav för kallvattensprydnadsfiskar och könsceller från dem

Utöver vad som föreskrivs i 5 § får kallvattensprydnadsfisk och könsceller från sådan fisk importeras till Finland under förutsättning att de uppfyller kraven i 6 § 1 mom., eller, om arten inte är mottaglig för sjukdomen IHN eller VHS, i 6 § 2 mom. samt dessutom kraven i 7 och 8 §.

De krav som nämns i 6―8 § gäller dock inte fisk som importeras för att placeras i djuraffärer, trädgårdsbutiker, trädgårdsdammar, utställningsakvarier eller andra kommersiella lokaler som inte står i direkt förbindelse med naturliga vatten. Uppgifter om anläggningens vattenförsörjning och utsläpp skall anges i samband med den registrering som importör som förutsätts i jord- och skogsbruksministeriets förordning 977/2006.

11 §
Hälsokrav för vattenbruksdjur och vattenlevande djur som importeras för utsättning och forskning

Vattenlevande djur som är avsedda att direkt eller via karantän sättas ut och könsceller från dem får importeras till Finland endast om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för importen.

Med avvikelse från bestämmelserna i 6―8 § får levande vattenbruksdjur eller vattenlevande djur och könsceller från dem importeras till Finland för forskningsändamål endast om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för importen.

Tillstånd som avses i 1 och 2 mom. beviljas om importen av djuren eller könscellerna inte orsakar risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall anges tillståndsvillkor som är nödvändiga för bekämpning av djursjukdomar.

3 kap.

Export

12 §
Allmänna hälsokrav för vattenbruksdjur och könsceller från dem

Vattenbruksdjur får exporteras från Finland till andra medlemsstater under förutsättning att

1) djuren inte har uppvisat några kliniska tecken på smittsamma sjukdomar på inlastingsdagen,

2) det inte med stöd av lagen om djursjukdomar (55/1980) har bestämts att djuren skall slaktas eller destrueras på grund av sjukdomen ISA, IHN eller VHS eller misstänkta sjukdomsfall, samt

3) djuren inte kommer från en anläggning som genom ett förvaltningsbeslut som utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar påförts restriktioner på grund av sjukdomen ISA, VHS eller IHN eller misstänkta sjukdomsfall, eller som berörs av regionala transportbegränsningar som fastställts med stöd av förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994), och att djuren inte har varit i kontakt med djur som kommer från en sådan anläggning.

Könsceller från vattenbruksdjur får exporteras från Finland till andra medlemsstater under förutsättning att könscellerna kommer från djur som har uppfyllt kraven i 1 mom.

Om anläggningen har påförts andra restriktioner än restriktioner på grund av sjukdomen ISA, VHS eller IHN, skall exportören före exporten meddela detta till den mottagande anläggningen.

13 §
Krav avseende IHN och VHS hos odlad fisk och könsceller från odlad fisk samt orensad odlad fisk

Från Finland får exporteras odlad fisk, könsceller från odlad fisk och orensad odlad fisk till alla medlemsstater. Export är dock förbjuden från restriktionsområden som inrättats genom förordning av jord- och skogbruksministeriet på grund av förekomst av sjukdomen VHS eller IHN.

14 §
Krav avseende övriga sjukdomar hos odlad fisk och könsceller från odlad fisk

Odlad fisk av de arter som i bilagan nämns som mottagliga för sjukdomarna BKD, IPN och SVC samt parasiten G. salaris och könsceller från dessa arter får exporteras till Sverige, Danmark, Förenade kungariket eller Irland endast om exporten utöver kraven i 12 och 13 § uppfyller de särskilda kraven avseende nämnda sjukdomar och medlemsstater i kommissionens beslut 2004/453/EG.

15 §
Krav avseende bonamios och marteilios hos odlade blötdjur

De blötdjursarter som i bilagan nämns som mottagliga för bonamios och marteilios får exporteras för utsättning eller odling endast till zoner eller anläggningar som inte nämns i bilagan till kommissionens beslut 2002/300/EG om upprättande av en förteckning över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens eller i EFTA:s övervakningsmyndighets beslut 2004/C 319/11.

16 §
Hälsokrav för övrig fisk och övriga kräftdjur och blötdjur samt könsceller från dem

Vid export av annan levande fisk och andra levande blötdjur än sådan odlad fisk och sådana odlade blötdjur som avses i 13―15 § samt könsceller från dessa, samt levande kräftdjur och könsceller från dessa, skall mottagarlandets importkrav iakttas.

4 kap.

Bestämmelser om transport, märkning och handlingar

17 §
Transport av fisk, kräftdjur och blötdjur samt vattenbyten

Vattenbruksdjur, vattenlevande djur och vattenlevande prydnadsdjur samt könsceller från dem skall transporteras under förhållanden som inte påverkar deras hälsostatus.

Vattenbruksdjur som är avsedda för odling och könsceller från dem och kallvattensprydnadsfiskar och könsceller från dem skall transporteras direkt till en anläggning eller lokal som registrerats i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996).

Levande fisk, kräftdjur och blötdjur skall så snabbt som möjligt transporteras till destinationen. Transportmedlet skall rengöras och vid behov desinficeras före transporten. Transportmedlet skall vara sådant att inget vatten kan läcka ut under transporten. Bestämmelser om transport av djur finns också i lagen om transport av djur (1429/2006) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

Vattnet i transportbehållaren får bytas endast på platser som anvisas av djurhälsomyndigheten i respektive land. Om det vid import eller export av vattenbruksdjur, vattenlevande djur och vattenlevande prydnadsdjur krävs vattenbyte i Finland, skall importören eller exportören anvisa en lämplig plats för vattenbytet i samband med den registrering som importör eller exportör som förutsätts i jord- och skogsbruksministeriets förordning 977/2006. Platsen för vattenbytet godkänns av länsveterinären. Vattenbytet får inte påverka hälsostatusen hos de djur som transporteras och inte heller medföra risk för spridning av djursjukdomar där vattnet släpps ut. Det vatten som tappas ut från transportbehållaren får vid platsen för vattenbytet inte komma ut direkt i naturliga vatten.

18 §
Märkning av import- och exportförsändelser

Varje importförsändelse och exportförsändelse skall vara tydligt märkt så att den anläggning eller plats från vilken djuren eller könscellerna kommer kan spåras och så att man kan försäkra sig om att den åtföljande handlingen gäller de djur eller könsceller som försändelsen innehåller. Märkningen skall göras på försändelsens behållare eller transportkärl.

19 §
Import- och exporthandlingar

Vid import av fiskarter som avses i 6―8 och 10 § skall försändelsen åtföljas av ett hälsointyg avseende ifrågavarande fiskart och sjukdom som den behöriga myndighet i avsändarlandet som kontrollerar försändelsen har skrivit ut och undertecknat.

Vid export av fiskarter eller könsceller som avses i 13 eller 14 § skall försändelsen åtföljas av ett hälsointyg avseende ifrågavarande fiskart och sjukdom som den behöriga myndighet som kontrollerar försändelsen har skrivit ut och undertecknat.

Ett separat hälsointyg skall utfärdas i fråga om varje avsändare och för varje mottagare. Hälsointyget utfärdas den dag fisken eller könscellerna lastas in och gäller i högst 10 dagar.

Bestämmelser om registrering som importör och exportör, import- och exporthandlingar samt andra allmänna villkor för import och export finns dessutom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006).

5 kap.

Övriga bestämmelser

20 §
Förändring i djursjukdomssituationen

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning skall skyddsbeslut som kommissionen utfärdat med anledning av förändringar i djurhälsosituationen iakttas vid export och import.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav vid handel på Europeiska gemenskapens inre marknad med levande fisk, kräftdjur och blötdjur (10/1998).

Kommissionens beslut 2006/656/EG (32006D0656); EGT nr L 271, 30.9.2006, s. 71

Helsingfors den 26 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Bilaga

Fiskarter som är mottagliga för sjukdomen VHS

Samtliga laxfiskarter i familjen Salmonidae inklusive harr och Coregonus-arter

Gädda (Esox lucius)

Piggvar (Scopthalmus maximus)

Fiskarter som är mottagliga för sjukdomen IHN

Samtliga laxfiskarter i familjen Salmonidae inklusive harr och Coregonus-arter

Gäddyngel (Esox lucius)

Fiskarter som är mottagliga för sjukdomen SVC

Karp (Cyprinus carpio)

Gräskarp (Ctenopharyngodon idellus)

Silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix)

Marmorkarp (Aristichthys nobilis)

Ruda (Carassius carassius)

Guldfisk (Carassius auratus)

Sutare (Tinca tinca)

Mal (Siluris glanis)

Mört (Rutilus rutilus)

Id (Leuciscus idus)

Fiskarter som är mottagliga för sjukdomen IPN

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Bäckröding (Salvelinus fontinalis)

Öring (Salmo trutta)

Atlantlax (Salmo salar)

Flera arter av Stillahavslax (Oncorhynchus spp.)

Arter som är mottagliga för sjukdomen ISA

Lax (Salmo salar)

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Öring (Salmo trutta)

Fiskarter som är mottagliga för sjukdomen BKD

Samtliga laxfiskarter i familjen Salmonidae inklusive harr och Coregonus-arter

Fiskarter som är mottagliga för parasiten Gyrodactylus salaris

Atlantlax (Salmo salar)

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Röding (Salvelinus alpinus)

Bäckröding (Salvelinus fontinalis)

Harr (Thymallus thymallus)

Kanadaröding (Salvelinus namaycush)

Öring (Salmo trutta)

Som mottagliga för parasiten G. salaris betraktas också andra fiskarter som hålls i sådana vatten eller anläggningar där det finns fisk av ovan nämnda arter.

Arter som är mottagliga för blötdjurssjukdomen bonamios

Ostronarterna Ostrea edulis, O. angasi, O. puelchana, O. chilensis och O. denselammellosa samt O. conchaphila

Arter som är mottagliga för blötdjurssjukdomen marteilios

Ostronarterna Ostrea edulis, O. angasi, O. chilensis, O. puelchana, blåmussla (Mytilus edulis) och medelhavsblåmusslan (M. galloprovincialis)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.