309/2007

Given i Helsingfors den 22 mars 2007

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets arbetsordning av den 26 maj 2005 (351/2005) 15 § 1 mom. 13 och 14 punkten, 22 § 4 mom. och 39 § samt

fogas till 15 § 1 mom. en ny 15 punkt samt till 23 § nya 3 och 4 mom. som följer:

15 §
Uppgifter för avdelningen för region- och förvaltningsutveckling

Avdelningen för region- och förvaltningsutveckling behandlar ärenden som gäller


13) allmänt utvecklande av regional- och lokalförvaltningens elektroniska kommunikation,

14) dataadministrativt samarbete mellan statsförvaltningen och kommunalförvaltningen, samt

15) den kommunala sektorns nätverksbaserade samarbete inom informationsförvaltningen.


22 §
Uppgifter för ministeriets förvaltningsenhet

Dataadministrationsgruppen, som bistår kanslichefen, styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministration, databehandling, telekommunikation, datasäkerhet samt elektroniska kommunikation. Dataadministrationsgruppen handhar dessutom ministeriets centraliserade IT-stöd. Tillsammans med styrgruppen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration deltar dataadministrationsgruppen i beredningen av upphandlingsfrågor som skall avgöras av ministern eller kanslichefen och som gäller databehandling och telekommunikationstjänster.


23 §
Uppgifter för ministeriets ekonomienhet

Gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor ansvarar i fråga om ministeriets upphandlingar som den fått i uppdrag för att förfarandena för offentlig upphandling följs och i synnerhet för konkurrensutsättning så som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift.

Gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor handhar dessutom organiseringen av en samordnad avtalshantering för upphandlingar inom förvaltningsområdet och upprätthållandet av innehållsdelen i avtalshanteringen i fråga om ministeriets upphandlingar.

39 §
Beredning av upphandlingsärenden

Upphandlingar som gäller ministeriets avdelningar och fristående enheter bereds i samarbete med gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor vid ministeriets ekonomienhet enligt det uppdrag som gruppen fått. Ministeriets avdelningar och fristående enheter skall se till att den sakkunskap och det kunnande på ansvarsområdet som uppdraget förutsätter står till förfogande under upphandlingsprocessen.

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte upphandlingar som konkurrensutsätts på basis av ett uppdrag vid övriga ämbetsverk inom förvaltningsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 mars 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.