303/2007

Given i Helsingfors den 21 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det först nämnda i lag 348/1994 och det sist nämnda i lag 495/2005:

1 §
På företagsekonomiska grunder bestämda avgifter för prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka vilt- och fiskeriforskningsinstitutet tar ut avgifter på företagsekonomiska grunder, är följande:

1) publikationer,

2) beställda undersökningar,

3) forskningstjänster,

4) informationstjänster,

5) lån och kopior av informationsmaterial,

6) fiskodlingsprodukter, såsom rom och fiskyngel,

7) tjänster och metoder knutna till fiskodling, samt

8) övriga tjänster som kunderna särskilt beställer hos vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

2 §
Prestationer som ges på grundval av offentlighetslagen

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007 och gäller till utgången av 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 8 december 1993 angående avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer och grunderna för vissa avgifter (1160/1993).

Helsingfors den 21 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsrådet
Tanja Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.