299/2007

Given i Helsingfors den 21 mars 2007

Statsrådets förordning om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med stadsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet föreskrivs med stöd av 4, 5 och 8 § i lagen av den 7 maj 1993 om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (429/1993), av dem 4 § sådan den lyder i lag 1168/1997, samt med stöd av 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (429/1993) skall utvecklingscentralen

1) finansiera innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom industri- och tjänstesektorerna,

2) finansiera forskningsprojekt som genomförs av statssamfund och kommunsammanslutningar (offentliga sammanslutningar), universitet, yrkeshögskolor och andra organisationer (offentliga forskningsorganisationer) som bedriver forskningsverksamhet,

3) planera, genomföra och styra teknologi- samt forsknings- och utvecklingsprogram,

4) främja i synnerhet små och medelstora företags förmåga att utveckla och kommersiellt utnyttja ny teknologi och innovationer samt uppkomsten av nya innovativa företag och ny innovativ affärsverksamhet,

5) främja samarbetet mellan företagen inom industri- och tjänstesektorerna samt samarbetet mellan dem och offentliga sammanslutningar och offentliga forskningsorganisationer,

6) främja internationaliseringen av företags och offentliga forskningsorganisationers forsknings-, teknologi- och innovationsverksamhet samt genom sin verksamhet bidra till att göra Finland mer attraktivt som placeringsort för multinationell forskning, produktutveckling och innovativ affärsverksamhet,

7) styra och övervaka arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhet när de sköter uppgifter som hör till utvecklingscentralens verksamhetsområde,

8) bistå handels- och industriministeriet vid skötseln av administrationen av rymdärenden och fullgöra de uppgifter som ankommer på det sekretariat som avses i 4 § i förordningen om delegationen för rymdärenden (288/1992),

9) bistå handels- och industriministeriet vid skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionens forskningsverksamhet samt teknologisk utvecklings- och innovationsverksamhet,

10) sköta de uppgifter som åligger Finlands sekretariat för Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsverksamhet samt

11) sköta informationen om teknologi- och innovationsverksamhet.

2 §
Organisation och personal

Utvecklingscentralens verksamhet leds av en generaldirektör.

Bestämmelser om utvecklingscentralens verksamhetsorganisation finns i arbetsordningen.

Förutom generaldirektören finns vid utvecklingscentralen andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vad som i denna förordning föreskrivs om tjänstemän gäller i tillämpliga delar även personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §
Tillsättande av styrelse och styrelsens sammansättning

Till utvecklingscentralens styrelse hör utvecklingscentralens generaldirektör samt högst nio andra medlemmar, som utnämns av statsrådet för fyra år i sänder. Av styrelsemedlemmarna skall personalen vid utvecklingscentralen ha föreslagit en inom sig.

Statsrådet förordnar styrelsens ordförande och vice ordförande.

Handels- och industriministeriet fastställer styrelsemedlemmarnas arvoden.

4 §
Tillsättande av Teknologiska delegationen och delegationens uppgifter

Teknologiska delegationen har högst 17 medlemmar. Handels- och industriministeriet utnämner medlemmarna för fyra år i sänder bland företrädare för organisationer som är viktiga för utvecklingscentralens verksamhet samt förordnar en ordförande för delegationen. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande.

Delegationen har till uppgift att följa utvecklingscentralens verksamhet samt upprätthålla och främja samarbetet mellan utvecklingscentralen och industrin, forskningsinstituten och högskolorna.

5 §
Avgörande av ärenden

Ärenden som hör till utvecklingscentralen avgörs av styrelsen, generaldirektören eller, enligt vad som bestäms i arbetsordningen eller ekonomistadgan, någon annan tjänsteman. De ärenden som behandlas i styrelsen avgörs på föredragning. I arbetsordningen bestäms vilka andra ärenden som skall avgöras på föredragning.

6 §
Styrelsens beslutanderätt

Styrelsen beslutar om

1) utvecklingscentralens allmänna verksamhetslinjer samt verksamhetens effektmål och övriga mål med beaktande av de mål om vilka överenskommits med handels- och industriministeriet,

2) utvecklingscentralens budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt godkännande av bokslutet och verksamhetsberättelsen,

3) beviljande av medel för företags forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt projekt inom offentlig forskning, om utvecklingscentralens finansieringsandel av projektet i fråga överstiger 2 000 000 euro, samt

4) nationella aktiveringsåtgärder, teknologiprogram och principer för beviljande av finansiering, verksamhetslinjer som anknyter till finansieringen samt om andra sådana för utvecklingscentralen betydelsefulla ärenden som generaldirektören eller styrelseordföranden vill att styrelsen skall behandla.

Styrelsen kan besluta om att bevilja medel också för ett sådant 1 mom. 3 punkten avsett projekt i vilket utvecklingscentralens finansieringsandel inte överstiger 2 000 000 euro.

7 §
Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar.

Styrelsen bestämmer närmare om handläggningen av ärenden i styrelsen.

8 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Generaldirektören leder, övervakar och utvecklar utvecklingscentralens verksamhet samt svarar för verksamhetens resultat och för att målen uppnås samt rapporterar årligen om dessa till handels- och industriministeriet.

Generaldirektören avgör de ärenden som hör till utvecklingscentralens uppgifter och som inte avgörs av styrelsen eller som inte i arbetsordningen eller ekonomistadgan överförts på någon annan tjänsteman.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman.

9 §
Delegering av generaldirektörens beslutanderätt

Generaldirektören meddelar i arbetsordningen, eller genom separata föreskrifter enligt vad som särskilt bestäms i arbetsordningen, närmare föreskrifter om utvecklingscentralens interna arbetsfördelning och ordnandet av förvaltningen.

Arbetsordningen för var och en av utvecklingscentralens övriga verksamhetsenheter fastställs av chefen för enheten.

10 §
Behörighetsvillkor

Allmänt behörighetsvillkor för utvecklingscentralens tjänster och befattningar är sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Dessutom krävs av generaldirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

För dem som beslutar om beviljande av finansiering eller som föredrar ärenden som gäller finansiering är behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i antingen finska eller svenska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.

11 §
Besättande av tjänster och befattningar

Utvecklingscentralens generaldirektör utnämns av statsrådet.

Ledande tjänstemän som är direkt underställda generaldirektören utnämns av utvecklingscentralens styrelse.

Övriga tjänstemän vid utvecklingscentralen utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

I fråga om anställandet av personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i arbetsordningen.

12 §
Förordnande av ställföreträdare

Styrelsen beslutar om vilka tjänstemän vid utvecklingscentralen som är ställföreträdare för generaldirektören. Bestämmelser om vikarier för övriga tjänstemän finns i arbetsordningen.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 28 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (467/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bestämmelserna i 10 § 3 mom. tillämpas också på sådana tjänster och uppgifter som ledigförklarats men inte tillsatts före förordningens ikraftträdande.

Den som vid denna förordnings ikraftträdande innehar en tjänst eller är anställd i arbetsavtalsförhållande är i fråga om språkkunskaper fortfarande behörig för tjänster eller uppgifter. Den som utnämnts eller anställs för viss tid behåller sin behörighet till utgången av nämnda tid.

Helsingfors den 21 mars 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Specialsakkunnig
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.