296/2007

Given i Helsingfors den 21 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juli 2005 om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd (604/2005) 6 a §, sådan den lyder i förordning 225/2006, samt

fogas till förordningen en ny 6 b § som följer:

6 a §
Användning av råvaror som biobränsle på gårdsbruksenheten

En jordbrukare får

1) använda ryps eller raps som omfattas av KN-nummer 1205 10 90 eller därav förädlat bränsle som energikälla för uppvärmning av byggnader på gårdsbruksenheten eller i arbetsmaskiner och anordningar som används på gårdsbruksenheten,

2) förädla vallväxter till biogas med KN-nummer 2711 29 00 för användning på gårdsbruksenheten.

Villkoren gällande sådan användning och förädling som berättigar till stöd för energigrödor anges i artiklarna 33―36 i kommissionens förordning III, sådan den lyder i kommissionens förordning (EG) nr 270/2007. Villkoren gällande sådan användning och förädling som berättigar till non food-trädesbidrag anges i artikel 146 i kommissionens förordning III.

6 b §
Förhandsgodkännande och representativa skördenivåer

I fråga om stödsystemet för energigrödor införs ett förfarande för förhandsgodkännande i enlighet med artikel 37 i kommissionens förordning III.

Från och med stödår 2008 fastställs inte för fleråriga växter, med undantag för rörflen, någon sådan representativ skördenivå inom ramen för stödsystemet för energigrödor som avses i artikel 26 i kommissionens förordning III.


Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 270/2007 (32007R0270); EUT nr L 75, 15.3.2007, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 (34004R1973); EUT nr L 345, 20.11.2004, s. 1

Helsingfors den 21 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.