295/2007

Given i Helsingfors den 21 mars 2007

Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtproduktion i södra Finland 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Som sådant annat nationellt stöd som avses i 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, kan i form av stöd för växtproduktion enligt 9 § i stödlagen betalas nationellt stöd för odling av sådana växter som avses i denna förordning, nedan stöd för växtproduktion, för år 2007 på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stöd av mindre betydelse stöd som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn,

2) gårdsbruksenhet en självständig produktionsenhet i enlighet med 2 a § i stödlagen,

3) kompensationsbidrag ersättning som avses i kapitel V i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, och från och med 2007 ersättning som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), och med

4) miljöstöd för jordbruket stöd som avses i kapitel VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, och från och med 2007 stöd som avses i artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och som betalas i form av stöd för bas- och tilläggsåtgärder enligt de program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet och i landskapet Åland som kommissionen har godkänt.

3 §
Stödområden och administration av stöd

Stöd kan betalas för de stödområden som nämns i bilaga 1.

Vid förvaltningen av stödet iakttas vad som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007 (250/2007).

4 §
Förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd för växtproduktion

Stöd för växtproduktion beviljas såsom stöd av mindre betydelse. För beviljande av stöd av mindre betydelse förutsätts att stödbeloppet inte överskrider det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som fastställts i Europeiska gemenskapens lagstiftning per gårdsbruksenhet och per land. Som stöd för växtproduktion och annat stöd av mindre betydelse kan till den enskilda gårdsbruksenheten betalas sammanlagt högst 3 000 euro under en period på tre år.

För beviljande och utbetalning av stöd för växtproduktion förutsätts att sökanden, på det sätt som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007 (35/2007), har lämnat in jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2007 för den gårdsbruksenhet som sökanden besitter. Sökanden skall dessutom lämna in en ansökan om stöd för växtproduktion.

Som grund för beviljande och utbetalning av stöd för växtproduktion används de arealer som sökanden har meddelat som arealen för stödberättigande växter på de stödansökningsblanketter som avses i 2 mom. Eventuella tillsynspåföljder sänker stödet.

Stöd för växtproduktion betalas inte till gårdsbruksenheter som har en gällande stödförbindelse enligt statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2007 (28/2007) eller en motsvarande gällande förbindelse som avser stöd som beviljas i landskapet Åland.

5 §
Fastställande av stöd för växtproduktion

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

Stöd för arealen betalas bara en gång, trots att det på arealen odlas flera stödberättigade grödor efter varandra under vegetationsperioden.

Stöd betalas inte för arealer som uppgetts som trädgårdsland eller för åkerarealer som har uppgetts första gången år 2005, 2006 eller 2007 på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. Av de arealer som första gången har uppgetts åren 2005, 2006 och 2007 är dock sådana arealer berättigade till stöd som godkänns som stödberättigade i miljöstödet för jordbruket eller kompensationsbidraget för 2007.

6 §
Beloppet av stöd för växtproduktion

Stöd för växtproduktion beviljas till högst följande belopp för areal som under vegetationsperioden 2007 används till nedan avsedd produktion:

Stödområdena A och B, euro/ha:
Oljeväxter, proteingrödor, fiberväxter, vete och maltkorn 24
Stärkelsepotatis och råg. 37
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 102

Stöd för maltkorn kan beviljas för högst det antal hektar som har uppgetts som maltkorn på jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2007. Det antal hektar som utgör grund för stödet kan för en gårdsbruksenhet vara högst den areal för vilken det betalats tilläggsdel för maltkorn enligt statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2006 (30/2006).

Om det stödbelopp som beviljas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider 8,8 miljoner euro, sänks det stöd som beviljas på basis av ansökningarna per hektar i proportion till den överskridande delen.

7 §
Rätten till stöd i fråga om vissa växter

Areal som används till odling av speltvete berättigar till stöd för växtproduktion som avser vete.

Frilandsgrönsaker som berättigar till stöd är grönsaker som används som människoföda. Stödberättigade i fråga om ärter som odlas som frilandsgrönsaker är spritärter, spritmärgärter, sockerärter och brytärter vilka hör till trädgårdsärter och skördas omogna. Ett blandat växtbestånd med ärter och spannmål betraktas som stödberättigade proteingrödor, om jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av ärter och spannmål så att högst 15 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av ärter och spannmål utgörs av spannmålsutsäde.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör Juha Vanhatalo

Bilaga 1

REGIONINDELNING FÖR STÖD FÖR VÄXTPRODUKTION

Regionerna A och B

Akaa, Alastaro, Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Askola, Aura, Birkala, Bjärnå, Björneborg, Borgnäs, Borgå, Brändö, Dragsfjärd, Eckerö, Ekenäs, Elimäki, Esbo, Eura, Euraåminne, Finby, Finström, Forssa, Fredrikshamn, Föglö, Geta, Grankulla, Gustavs, Halikko, Hammarland, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Helsingfors, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Ingå, Itis, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Jomala, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä frånsett de delar som hör till region C1, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karis, Karislojo, Kervo, Kiikala, Kiikoinen, Kimito, Kisko,Kiukainen, Kjulo, Korpo, Koski, Kotka, Kouvola, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumlinge, Kumo, Kuusankoski, Kuusjoki, Kylmäkoski, Kyrkslätt, Kärkölä, Kökar, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lappträsk, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, Lemu, Liljendal, Lojo, Loimaa, Loppi, Lovisa, Lumparland, Lundo, Luumäki, Luvia, Mariehamn, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Muurla, Mynämäki, Mäntsälä, Mäntyharju, Mörskom, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Nystad, Nådendal, Orimattila, Oripää, Orivesi, Padasjoki, Pargas, Pemar, Pernå, Pertteli, Pikis, Pojo, Pukkila, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Pöytyä, Raumo, Renko, Reso, Riihimäki, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, Saltvik, Sammatti, Sibbo, Sjundeå, Somero, Sottunga, S:t Karins, Strömfors, Sund, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tarvasjoki, Tavastkyro, Tavastehus, Träskända, Tusby, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Vanda, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Vichtis, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Vårdö, Västanfjärd, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä, Åbo och Äetsä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.