292/2007

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 oktober 2006 om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (894/2006) 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 6 § 1 mom. samt 7, 9 och 10 § som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) mjölk obehandlad mjölk i enlighet med definitionen i punkt 4.1 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt råmjölk i enlighet med definitionen i punkt 1 i avsnitt IX i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) mjölkbaserade produkter mjölkprodukter i enlighet med definitionen i punkt 7.2 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt råmjölksbaserade produkter i enlighet med definitionen i punkt 2 i avsnitt IX i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,


6 §
Importvillkor för mjölk och mjölkbaserade produkter med undantag av råmjölk och råmjölksbaserade produkter

Mjölk och mjölkbaserade produkter, med undantag för råmjölk och råmjölksbaserade produkter för vilka importvillkoren finns i 10 § i denna förordning, får importeras endast från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG om djurhälso- och hygienkrav samt krav avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är avsedda som livsmedel. Mjölk och mjölkbaserade produkter skall för respektive importlands del uppfylla de krav på behandling som nämns i artikel 2 i kommissionens beslut 2004/438/EG, i enlighet med bilaga I till nämnda beslut. Mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt. Med importpartier skall medfölja ett hälsointyg i enlighet med bilaga II till kommissionens beslut 2004/438/EG. Med importpartier med mjölk och mjölkbaserade produkter från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland.


7 §
Import för proviantering inom båttrafik, för transitering eller för tillfällig lagring innan vidare transport till tredjeland

Mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller som importeras till Finland för tillfällig lagring innan vidare transport till ett tredjeland, med undantag för råmjölk och råmjölksbaserade produkter, skall åtminstone uppfylla de krav som gäller djurhälsa enligt artikel 4 i kommissionens beslut 2004/438/EG samt partiet skall åtföljas av ett veterinärintyg enligt del 3 i bilaga II till nämnda beslut.

9 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. är import av sådana partier med mjölk och mjölkbaserade produkter som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer, med undantag för råmjölk och råmjölksbaserade produkter för vilka importvillkoren finns i 10 § i denna förordning, tillåten från de tredjeländer som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG. För importen krävs det också att produkterna uppfyller de krav på behandling som gäller för respektive land enligt bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG. Med importpartiet skall medfölja ett veterinärintyg som innehåller garantier för djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Vid import skall dessutom iakttas de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar.

10 §
Import av råmjölk och råmjölksbaserade produkter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. får råmjölk och råmjölksbaserade produkter importeras bara med ett importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.

Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.


Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 1662/2006 (32006R1662); EUT nr L 320, 18.11.2006, s. 1

Helsingfors den 15 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.