291/2007

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995), sådan denna paragraf lyder i lag 315/2001:

1 §
Förbud mot trafik och vistelse

För att trygga verksamheten och egendomen på Rautavaara flygplats (EFRA), som upprätthålls av stiftelsen Rautavaara-säätiö i kommunen Rautavaara, och på dess skyddsområde samt för att skydda utomstående, är trafik och vistelse på nämnda flygplats och dess skyddsområde utan tillstånd av markägaren eller den ovan nämnda stiftelsen förbjuden. Trafik- och vistelseförbudet har fastställts för det område som anges på den bifogade kartan. Kartan finns till påseende på flygplatsen i Rautavaara och på inrikesministeriets registratorskontor.

Förbudet som föreskrivs ovan i moment 1gäller inte myndigheters trafik eller vistelse på området under utförande av tjänsteuppdrag.

2 §
Utmärkning av det område som begränsningen gäller

Innehavaren av det område som omfattas av begränsningen skall märka ut området och infartslederna och förse dem med tavlor eller skyltar som anger förbudet och bötesstraffet för överträdelse av förbudet.

De områden som med tanke på användningsändamålet är de mest centrala skall vid behov inhägnas och utmärkas med de i moment 1 avsedda tavlor eller skyltar.

3 §
Upphörande av förbud

Om Rautavaara-säätiö ändrar sin verksamhet på så sätt att begränsningarna i 1 § inte längre är nödvändiga eller lägger ner verksamheten skall stiftelsen avlägsna de tavlor och skyltar som anger förbudet samt utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om ändringen.

4 §
Straffbestämmelse

Den som bryter mot ett förbud enligt denna förordning kan med stöd av 52 § i polislagen dömas till böter, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Helsingfors den 15 mars 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Polisinspektör
Matti Launiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.