289/2007

Given i Helsingfors den 21 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning gällande regionutveckling

I enlighet med statsrådets beslut fattat på föredragning av inrikesministeriet,

fogas enligt regionutvecklingslagen (602/2002) 8 a § till statsrådets förordning om regionutveckling av den 19 december 2002 (1224/2002) en ny 3 a § och 3 b § som följer:

3 a §
Regionutvecklingsdelegationens uppgifter

Delegationens uppgift är att

1) stöda inrikeministeriet i samordnings- och övervakningsuppgifterna enligt regionutvecklingslagens 6 § 1 mom.;

2) samordna planer och målsättningar gällande regionernas utveckling enligt förvaltningsområden;

3) följa upp ministeriernas budgetberedning gällande anslagen samt anslagens regionala fördelning och användning i enlighet med regionutvecklingslagens (602/2002) 10 a §;

4) göra förslag som främjar regionutvecklingen och

5) sköta övriga till delegationens verksamhetsområde hörande uppgifter som har beordrats av inrikesministeriet.

Delegationen för regionutveckling bör regelbundet rapportera till inrikesministeriet om hur uppgifterna har framskridit.

3 b §
Sammansättning av regionutvecklingsdelegationen

Delegationen för regionutveckling består av företrädare för inrikeministeriet, finansministeriet, undervisningsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, trafik- och kommunikationsministeriet, handels- och industriministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet och miljöministeriet. Varje medlem har två suppleanter som kan även komma från ett ämbetsverk underställt ministeriet.

Ordförande och viceordförande för delegationen är från inrikesministeriet. Delegationen kan tillsätta sektioner som förbereder ärendena.


Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2007.

Helsingfors den 21 mars 2007

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regionutvecklingschef
Pekka Urjanheimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.