286/2007

Given i Helsingfors den 8 mars 2007

Statsrådets förordning om statens bostadsfond

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 3 och 9 § i lagen av den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/1989), av dessa lagrum 3 § sådant det lyder i lag 351/1993:

1 §
Direktion

Statsrådet tillsätter direktionen för statens bostadsfond för högst fyra år i sänder.

Direktionen består av högst tio medlemmar, av vilka personalen vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet utser en inom sig. Statsrådet förordnar en medlem till ordförande och en till vice ordförande.

Miljöministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

2 §
Behandling av ärenden i direktionen

Direktionen är beslutför när ordföranden för sammanträdet och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Om det vid direktionens sammanträde uppstår meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut genom omröstning. Faller rösterna lika, avgör den åsikt som ordföranden omfattar.

De ärenden som skall behandlas av direktionen avgörs på föredragning. Närmare föreskrifter om direktionens arbete kan utfärdas i instruktionen.

3 §
Beredning av ärenden

De ärenden som avses i 4 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lagen om statens bostadsfond (1144/1989) bereds för direktionen i samarbete mellan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och Statskontoret.

Andra ärenden som skall behandlas i direktionen än de som avses i 1 mom. bereds av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

4 §
Betalningsrörelse och bokföring

Bostadsfondens betalningsrörelse och bokföring sköts av Statskontoret.

Bostadsfondens kreditförluster avförs på framställning av Statskontoret ur fondens räkenskaper genom minskning av kapitalet i enlighet med vad miljöministeriet beslutar.

5 §
Tecknande av fondens namn

Statens bostadsfonds namn tecknas av direktionens ordförande eller vice ordförande tillsammans med en annan medlem i direktionen.

På avtal, förbindelser och andra motsvarande handlingar som anknyter till bostadsfondens medelsanskaffning kan fondens namn tecknas av direktionens ordförande eller vice ordförande eller en av direktionen befullmäktigad direktionsmedlem, var och en ensam.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 30 april 1993 om statens bostadsfond (401/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

7 §
Övergångsbestämmelse

Den direktion som tillsatts innan denna förordning träder i kraft fortsätter till utgången av mandatperioden.

Helsingfors den 8 mars 2007

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.