285/2007

Given i Helsingfors den 8 mars 2007

Statsrådets förordning om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. i lagen av den 2 februari 2007 om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (71/2007):

1 §
Uppgifter för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Utöver vad som bestäms i 1 § i lagen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (71/2007), har Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet till uppgift att

1) utveckla den av staten understödda byggnads- och reparationsverksamheten i fråga om bostäder,

2) främja ett planmässigt ägande och en planmässig användning och skötsel av bostadsfastigheter,

3) stödja förbättrandet av bostadsområden och livsmiljöns kvalitet, och

4) främja utvecklingsverksamheten i anslutning till boendet.

2 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om riktlinjerna för centralens verksamhet med beaktande av de mål som miljöministeriet ställt upp,

2) leda och övervaka uppnåendet av de mål som ställts upp för centralen,

3) fatta beslut i viktiga frågor som gäller långivnings- och stödverksamheten,

4) styra riskhanteringen i anslutning till den bostadsproduktion som understöds av staten,

5) fastställa centralens arbetsordning, samt

6) behandla andra frågor som är av betydelse för centralen.

3 §
Överdirektör och direktör

Vid centralen finns en överdirektör vars uppgift är att

1) leda och utveckla verksamheten vid centralen,

2) svara för att verksamheten ger resultat, är kvalitativ, och för att målen nås, samt

3) vara föredragande i de ärenden som behandlas direktionen och se till att direktionens beslut verkställs.

Vid centralen finns en direktör vars uppgift är att bistå överdirektören och vara dennes ställföreträdare.

4 §
Beslutanderätt

De ärenden som hör till centralen avgörs av överdirektören, om inte något annat bestäms i lag eller genom förordning av statsrådet, eller i arbetsordningen.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

5 §
Behörighetsvillkor

Av överdirektören krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med centralens verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Av direktören krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med centralens verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Tillsättning av tjänster och anställning av övrig personal

Överdirektören utnämns av statsrådet.

Direktören utnämns av miljöministeriet.

Övriga tjänstemän vid centralen utnämns av överdirektören. Överdirektören anställer också personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §
Förande av talan

Centralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i de ärenden som gäller centralen, om inte något annat föreskrivs.

Överdirektören har rätt att personligen eller genom ett befullmäktigat ombud bevaka statens rätt och fördel och företräda centralen vid domstolar och andra myndigheter i de ärenden som gäller centralen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 mars 2007

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.