280/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 29 § 8 punkten och

fogas till 29 § en ny 9 punkt samt till lagen en ny 41 a § som följer:

29 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) Schengens informationssystem ett informationssystem som består av en nationell enhet för varje Schengenstat samt en teknisk stödfunktion; den tekniska stödfunktionen upprätthåller en datafil som garanterar att de nationella enheternas datafiler är enhetliga till sitt innehåll,

9) Prümfördraget fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration.

41 a §
Behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget

Uppgifter som erhållits med stöd av Prümfördraget utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i denna lag och vad som bestäms i artikel 14.2, artikel 35.2 och 35.3 samt artikel 37.3 i fördraget.

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 39.4 och 39.5 i nämnda fördrag.

Var och en har rätt att utöver vad som föreskrivs annanstans i denna lag begära att dataombudsmannen kontrollerar att behandlingen av personuppgifter om personen i fråga och som grundar sig på Prümfördraget är lagenlig.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 243/2006
FvUB 36/2006
RSv 301/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.