278/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001, 151/2004 och 428/2004, ett nytt 3 mom. som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte heller överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör flygsäkerhetsvakter som verkar på Finlands territorium med stöd av artiklarna 17 och 18 i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration eller som tillhör behöriga tjänstemän i en annan stat som verkar på Finlands territorium med stöd av artiklarna 24, 25 och 28 i nämnda fördrag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 243/2006
FvUB 36/2006
RSv 301/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.