277/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftsättande av fördraget

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Prüm den 27 maj 2005 mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike ingångna fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Flygsäkerhetsvakt

Med stöd av artiklarna 17 och 18 i fördraget kan en flygsäkerhetsvakt på Finlands territorium beviljas rätt att ombord på luftfartyg och på flygplatser bära skjutvapen och andra maktmedelsredskap. Beslut om rätt att bära skjutvapen eller andra maktmedelsredskap fattas av polisen.

3 §
En annan stats tjänstemans deltagande i en gemensam insats i Finland

Med stöd av artikel 24 i fördraget har en behörig tjänsteman som deltar i en gemensam insats rätt att på Finlands territorium enligt en finländsk polismans anvisningar utöva sådana polisbefogenheter som polismannen inom ramen för sin behörighet anvisar. En annan stats tjänsteman har rätt att under en finländsk polismans uppsikt använda sådana maktmedel som polismannen med stöd av sina befogenheter ger honom fullmakt till.

En annan stats tjänsteman som deltar i en gemensam insats kan ges rätt att på Finlands territorium bära sådana skjutvapen och andra maktmedelsredskap som uppräknas i bilaga 2 till fördraget. Beslut om rätt att bära skjutvapen eller andra maktmedelsredskap fattas av en polisman som hör till befälet. Maktmedelsredskap får användas endast i en sådan nödvärnssituation som avses i 4 kap. 4 § i strafflagen (39/1889) och i en situation när en polisman med stöd av sina befogenheter i ett enskilt fall ger en annan stats behöriga tjänsteman fullmakt att använda maktmedelsredskap.

4 §
En annan stats tjänstemans agerande i en omedelbar farosituation

En behörig tjänsteman i en annan stat som med stöd av artikel 25 i fördraget i en omedelbar farosituation verkar på Finlands territorium i närheten av gränsen har rätt att använda sådana befogenheter som anges i 2 kap. i polislagen (493/1995), om det är nödvändigt att i brådskande ordning tillgripa dem för att avvärja fara som hotar liv eller hälsa. En förutsättning är dessutom att en behörig finländsk tjänsteman inte omedelbart kan använda sina befogenheter.

5 §
En annan stats tjänsteman som fordonsförare

En annan stats behöriga tjänstemän som med stöd av artikel 23.2 eller artikel 24 eller artikel 25 verkar på Finlands territorium har då de framför ett fordon de rättigheter som i 6 § 1 mom., 25 § 3 mom. och 48 § i vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivs för finländska förare av polisfordon.

6 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om behöriga myndigheter och tjänstemän samt om nationella kontakt- och samordningsställen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 243/2006
FvUB 36/2006
RSv 301/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.