273/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom att öka förarnas yrkesfärdigheter förbättra trafiksäkerheten och transporternas säkerhet samt förarnas förutsättningar att sköta sin uppgift.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller den yrkeskompetens som i vägtrafik krävs av den som framför en lastbil eller buss samt förare av fordonskombinationer som består av ett sådant fordon och ett släpfordon. I fråga om kompetens för förare av fordon som transporterar farliga ämnen gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och med stöd av den.

Yrkeskompetens enligt denna lag krävs också av medborgare i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) samt av sådana medborgare i andra länder som är anställda i ett företag som är etablerat i en EES-stat eller som anlitas som förare av ett företag som har etablerat sig i en EES-stat.

Denna lag gäller inte förare när

1) fordonets största tillåtna konstruktiva hastighet är 45 km/h,

2) fordonet används av polisen, räddningsväsendet eller försvarsmakten för transporter som hänför sig till deras uppgifter eller av tullen eller gränsbevakningsväsendet i skötseln av polisuppgifter,

3) fordonet provkörs i samband med reparationer, underhåll eller besiktning eller i syfte att göra tekniska förbättringar eller när ett nytt eller ombyggt fordon provkörs innan fordonet godkänns för trafik,

4) fordonet används i brådskande nödsituationer för räddningsinsatser på order av polisen eller räddningsväsendet eller av tullen eller gränsbevakningsväsendet i skötseln av polisuppgifter,

5) fordonet används för körundervisning som ges för erhållande av körrätt eller för erhållande av grundläggande yrkeskompetens eller fortbildning enligt denna lag,

6) fordonet används i privat bruk för andra än kommersiella godstransporter,

7) en buss används i privat bruk för andra än kommersiella persontransporter för transport av personer som bor i samma hushåll som föraren och någon av dem äger bussen, eller

8) fordonet används för transport av material eller utrustning som föraren använder i sin yrkesutövning och framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning eller när fordonet används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats och framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

2 kap.

Krav som gäller lastbils- och bussförare

3 §
Förarens yrkeskompetens

Lastbils- och bussförare skall ha grundläggande yrkeskompetens samt fortbildning enligt denna lag.

Den som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare får framföra lastbilar eller bussar samt fordonskombinationer av dessa av den klass som föraren har körrätt för.

4 §
Grundläggande yrkeskompetens

Grundläggande yrkeskompetens erhålls genom den utbildning för grundläggande kompetens som avses i denna lag.

Utbildningen kan också genomgås i snabbare tempo. Angående de begränsningar som snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens medför för förande av fordon föreskrivs i 8 §.

Av den som inleder utbildningen krävs inte körrätt för det fordon som används i körundervisningen. Innan körrätt för det fordon som används i undervisningen erhålls skall på körundervisningen tillämpas vad som i vägtrafiklagen (267/1981) och med stöd av den föreskrivs om körundervisning som ges för erhållande av körrätt.

5 §
Utbildning för grundläggande yrkeskompetens

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens omfattar undervisning i de krav som transporterna ställer på förarna, omständigheter som inverkar på trafiksäkerheten och förarens och transporternas säkerhet samt i god yrkesutövning vid framförandet av fordonet och i andra föraruppgifter. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om undervisningsämnen, vilka minimikrav som gäller utbildningen, utbildningens omfattning och genomförande samt tillgodoräknande av tidigare förvärvad grundläggande yrkeskompetens eller utbildning för trafikföretagare. Utbildningsstyrelsen fastställer grunderna för en undervisningsplan och examina som skall följas i undervisningen.

Utbildningen avslutas med ett teoriprov. För avläggande av provet krävs att aspiranten har fått den undervisning som nämns i 1 mom. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om innehållet i och genomförandet av provet samt om förutsättningarna för deltagande i provet.

Den som godkänns i provet får ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens. Anteckningen om genomgången utbildning kan också ingå i ett betyg över avlagd yrkesexamen.

6 §
Förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband med yrkesutbildning för förare

Om utbildningen för grundläggande yrkeskompetens genomgås i samband med en minst sex månader och högst tre år lång yrkesutbildning för förare, kan det prov som avses i 5 § 2 mom. genomföras stegvis.

En studerande får, på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet, under en sådan utbildning som avses i 1 mom. framföra ett fordon eller en fordonskombination i Finland, om studeranden har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen. I fråga om förarens minimiålder gäller vad som föreskrivs i 8 och 9 §.

7 §
Fortbildning

För upprätthållande och komplettering av yrkeskompetensen ges förare fortbildning i de undervisningsämnen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som är viktiga för förarens uppgifter. Fortbildningen omfattar dock alltid undervisning som främjar ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Fordonsförvaltningscentralen fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen.

Giltighetstiden för förarens yrkeskompetens är fem år efter uppnådd grundläggande yrkeskompetens. Genom fortbildning kan giltighetstiden förlängas med fem år i sänder. Om föraren inte har upprätthållit yrkeskompetensen genom att delta i fortbildning, kan föraren på nytt erhålla giltig yrkeskompetens genom att genomgå fortbildningen.

Fortbildningen kan ges i perioder. Utbildningscentrumet utfärdar ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildningen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fortbildningens innehåll och omfattning samt om övriga krav som gäller fortbildningen.

8 §
Minimiålder för förare

Lastbilar i klass C och fordonskombinationer i klass CE får framföras av den som har fyllt 18 år eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en sådan utbildning i snabbare tempo som avses i 4 § 2 mom., av den som har fyllt 21 år. Lastbilar i klass C1 och fordonskombinationer i klass C1E får dock framföras redan av den som har fyllt 18 år, även om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo.

Bussar i klass D och fordonskombinationer i klass DE får framföras av den som har fyllt 21 år eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, av den som har fyllt 23 år. Bussar i klass D1 och fordonskombinationer i klass D1E får dock framföras redan av den som har fyllt 21 år, även om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo.

Bussar i klass D och fordonskombinationer i klass DE får med avvikelse från 2 mom. i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter framföras av den som har fyllt 21 år, även om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo.

9 §
Undantag i fråga om minimiåldern för bussförare

Den som har avlagt grundexamen för bussförare i yrkesutbildningen för förare och har förvärvat grundläggande yrkeskompetens för bussförare får med avvikelse från 8 § 2 mom. framföra bussar i klass D1 eller i klass D i Finland, med undantag för Åland, om han eller hon har fyllt 18 år och har erhållit körrätt för fordonet. I vägtrafiklagen eller med stöd av den bestäms om villkor för erhållande av körrätt för buss. Bestämmelser om de begränsningar som gäller utövande av bussföraryrket före 20 års ålder finns i 2 mom.

En sådan person som avses i 1 mom. och som inte har fyllt 20 år får framföra bussar i klass D endast i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter eller flytta fordon i klass D utan passagerare.

10 §
Utbildningscentrum

Som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan godkännas en utbildningsanordnare som har av undervisningsministeriet med stöd av 8 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller med stöd av 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) beviljat tillstånd att ordna yrkesutbildning eller av länsstyrelsen beviljat tillstånd att hålla bilskola och meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordonskombinationer av dessa. Ett utbildningscentrum som har godkänts för utbildning för grundläggande yrkeskompetens har också rätt att ordna fortbildning, om Fordonsförvaltningscentralen har godkänt det utbildningsprogram som används för fortbildningen.

Som ett utbildningscentrum som ger fortbildning kan också godkännas andra företag, stiftelser eller sammanslutningar som med avseende på utbildningens art och omfattning har tillräckliga pedagogiska, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen.

Utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning kan dessutom ordnas i samband med försvarsmaktens förarutbildning, om den som anordnar utbildningen har godkänts som ett utbildningscentrum enligt denna lag.

11 §
Undervisningspersonal och undervisningsmaterial

Ett utbildningscentrum skall ha tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till verksamhetens omfattning samt ändamålsenligt undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler. Utbildningscentrumet skall också ha en föreståndare som ansvarar för undervisningen och som styr, övervakar och utvecklar utbildningen och också i övrigt de facto sköter de uppgifter som ingår i uppdraget.

Lärarna skall ha de kunskaper i didaktik och pedagogik som undervisningsuppgiften förutsätter samt tillräcklig kännedom om branschen. Körlärare och föreståndare som ansvarar för undervisningen skall vid utbildning för grundläggande yrkeskompetens ha behörighet för körundervisning för erhållande av körrätt för fordon av motsvarande klass som de fordon som används i undervisningen samt erfarenhet av verksamhet som förare eller av körundervisning. Angående behörighetsvillkoren för lärare och föreståndare som ansvarar för undervisningen föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet. Utbildningscentrumet ansvarar för att undervisningspersonalen har den kännedom om undervisningssektorn och branschen och de bestämmelser som gäller branschen som undervisningsverksamheten förutsätter.

De fordon som används i körundervisningen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens skall uppfylla de krav som gäller fordon som används i körprov för förarexamen för erhållande av körrätt. Angående övriga krav som gäller fordon som används i körundervisningen och undervisningsmaterial föreskrivs genom förordning av statsrådet.

12 §
Godkännande av utbildningscentrum

Godkännande av ett utbildningscentrum för sådan utbildning som avses i denna lag ansöks skriftligen hos den myndighet som fattar beslut om godkännande. Av ansökan skall framgå uppgifter om undervisningen och genomförandet av den, föreståndaren som ansvarar för undervisningen och undervisningspersonalen samt om undervisningsfordon och annat undervisningsmaterial enligt vad som vid behov bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Undervisningsministeriet godkänner sådana i 10 § 1 mom. avsedda utbildningscentrum som har i paragrafen avsett tillstånd att ordna yrkesutbildning. Övriga i 10 § 1 mom. nämnda utbildningscentrum som ordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens samt de utbildningscentrum som avses i paragrafens 2 och 3 mom. godkänns av Fordonsförvaltningscentralen.

Godkännandet ges för högst den tid som det i 10 § 1 mom. avsedda tillståndet att ordna utbildning eller hålla bilskola gäller.

13 §
Tillsynen över utbildningscentrum

Den myndighet som godkänner ett utbildningscentrum svarar för tillsynen över utbildningscentrumet och den undervisning som meddelas vid det. Undervisningsministeriet kan ge uppdraget till utbildningsstyrelsen. Fordonsförvaltningscentralen kan förena uppdraget att utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med mottagandet och övervakningen av det prov som avses i 15 § genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf.

Företrädare för den myndighet som avses i 1 mom. och för dem som enligt avtal sköter uppdraget har för genomförandet av tillsynen rätt att få följa med undervisningen och få de uppgifter som behövs för tillsynen. Utbildningscentrumet skall ordna förhållandena så att inspektioner kan utföras på behörigt sätt. Inspektioner får inte företas på en plats som omfattas av hemfriden.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om Fordonsförvaltningscentralens uppgifter vid ordnandet av de tjänster som avses i 1 mom.

14 §
Utbildningscentrumets ansvar vid ordnande av utbildning samt återkallande av godkännandet av ett utbildningscentrum

Utbildningscentrumet ansvarar för att undervisningen överensstämmer med uppgifterna i ansökan om godkännande och andra uppgifter som lämnats utöver ansökan samt med villkoren för godkännandet. Om uppgifterna i ansökan eller andra uppgifter som lämnats av sökanden ändras, skall utbildningscentrumet omedelbart anmäla ändringarna till den myndighet som har godkänt ansökan.

Om ett utbildningscentrum inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller de bestämmelser som gäller utbildningen inte följs eller om utbildningen inte sköts i enlighet med villkoren för godkännandet eller annars inte sköts på behörigt sätt, kan utbildningscentrumet ges en anmärkning eller en skriftlig varning. Om missförhållandena inte avhjälps inom en tidsfrist som ställs av den myndighet som har godkänt utbildningscentrumet skall godkännandet återkallas. Brister och försummelser som uppdagas i samband med tillsynen skall av den som utövar tillsynen omedelbart delges den myndighet som beslutat om godkännande för vidtagande av nödvändiga åtgärder.

15 §
Prov

För anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som är godkända av undervisningsministeriet samt för utfärdande av det intyg som avses i 5 § 3 mom. svarar under utbildningsstyrelsens tillsyn de organ med ansvar för planeringen och genomförandet av yrkesprov som avses 25 a § i lagen om yrkesutbildning eller de examenskommissioner som avses i 7 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Fordonsförvaltningscentralen svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som den godkänt. Den kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka proven samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamina, genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter genom avtal som ingås med dem i enlighet med 4 § 1 mom. i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004). I verksamhet som utförs enligt avtal iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om krav som ställs på verksamheten och ordnandet av den i 4―12 och 16 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998).

Den som bedömer provet skall ha den sakkunskap och det yrkeskunnande som uppgiften kräver. Angående behörighetsvillkoren för den som bedömer provet bestäms vid behov genom förordning av statsrådet.

Företrädare för den i 1 och 2 mom. nämnda myndigheten och för dem som enligt avtal sköter uppgiften har rätt att få följa med provet för att säkerställa att det genomförs och förlöper på behörigt sätt.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om Fordonsförvaltningscentralens uppgifter vid ordnandet av de tjänster som avses i 2 mom.

16 §
Platsen för deltagande i utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning

Grundläggande yrkeskompetens skall förvärvas enligt denna lag om förarens permanenta bosättningsort så som den anges i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter är belägen i Finland. En förare som avses i 2 § 2 mom. skall förvärva grundläggande yrkeskompetens enligt denna lag om föraren är anställd av ett företag som är etablerat i Finland eller han eller hon har beviljats arbetstillstånd i Finland.

Fortbildning kan avläggas enligt denna lag om förarens i 1 mom. avsedda permanenta bosättningsort är belägen i Finland eller om föraren arbetar i Finland.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om i denna paragraf avsett förvärvande av yrkeskompetens eller avläggande av fortbildning i Finland.

17 §
Påvisande av yrkeskompetens

För påvisande av den yrkeskompetens som avses i denna lag ges föraren på ansökan ett yrkeskompetensbevis eller görs på ansökan en anteckning om yrkeskompetensen i förarens körkort.

Föraren skall medföra det dokument som avses i 1 mom. vid körning och på uppmaning visa det för polisen eller någon annan trafikövervakare. Om föraren inte har dokumentet med sig kan polisen avbryta körningen. Om förarens identitet konstateras på ett tillförlitligt sätt, kan det tillåtas att körningen fortsätter. Föraren kan samtidigt åläggas att inom en viss tid visa upp dokumentet för polisen.

Ett fordon eller en fordonskombination får med undantag för de körningar som avses i 2 § 3 mom. överlåtas endast till en sådan person vars yrkeskompetens har konstaterats med ett sådant dokument som avses i 1 mom. för att framföras av denne.

18 §
Modellen för yrkeskompetensbeviset

Yrkeskompetensbeviset för förare skall motsvara den modell som finns i bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG.

Genom förordning av statsrådet bestäms om de anteckningar som skall ange yrkeskompetens. Genom förordning av kommunikationsministeriet kan vid behov utfärdas bestämmelser om antecknandet av uppgifter på yrkeskompetensbeviset.

19 §
Erkännande av dokument över yrkeskompetens som har utfärdats i andra EES-länder

Innehavare av dokument som utfärdats i en annan EES-stat och som överensstämmer med 18 § 1 mom. får framföra lastbil eller buss i Finland. I fråga om ömsesidigt erkännande av körkort och anteckningarna i dem gäller vad som föreskrivs i vägtrafiklagen och med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet bestäms om sådana andra dokument än de som avses i 1 mom. med vilka de förare som avses i 2 § 2 mom. och som är anställda i företag som är etablerade i en EES-stat eller som anlitas av ett sådant företag kan påvisa sin yrkeskompetens.

I fråga om påvisande av yrkeskompetensen gäller vad som bestäms i 17 § 2 och 3 mom.

20 §
Beviljande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis för förare beviljas sökande som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens eller genomgått fortbildning enligt denna lag och som har sådan i Finland gällande körrätt som yrkeskompetensen förutsätter.

Yrkeskompetensbevis beviljas för fem år, dock högst för den tid som sökandens körrätt gäller. I fråga om beviljande av beviset och förfarandet vid beviljandet föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

Innan det dokument som avses i 18 § 1 mom. utlämnas, kan en förare av särskilda skäl och för en bestämd tid ges ett tillfälligt dokument för att påvisa yrkeskompetensen på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet. Det tillfälliga dokumentet godkänns som bevis för yrkeskompetensen endast i Finland med undantag för Åland.

Genom förordning av statsrådet bestäms om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskompetensbevis samt om utfärdande av yrkeskompetensbevis för förare eller införande av en motsvarande anteckning i körkortet enligt denna lag vilka ersätter ett bevis som har beviljats i en annan EES-stat.

Fordonsförvaltningscentralen beviljar yrkeskompetensbevis samt duplettexemplar. Fordonsförvaltningscentralen kan ingå avtal om skötseln av beviljande av bevis och de registreringsuppgifter som avses i 23 § med en privat eller offentlig serviceproducent med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om avtal om utfärdande av färdskrivarkort och andra krav för verksamheten i 2 kap. samt 16 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort. Angående Fordonsförvaltningscentralens uppgifter vid ordnandet av tjänsterna kan föreskrivas genom förordning av statsrådet.

21 §
Återkallande av yrkeskompetensbevis

Ett yrkeskompetensbevis för förare skall återkallas för en bestämd tid eller tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för beviljande av beviset. Yrkeskompetensbeviset kan också återkallas på innehavarens begäran. Beviset kan återkallas temporärt, om det föreligger förutsättningar för meddelande av temporärt körförbud enligt vägtrafiklagen.

Yrkeskompetensbevis återkallas av polisen. När en förare meddelas körförbud eller temporärt körförbud gäller i fråga om polisens omhändertagande av yrkeskompetensbeviset och återlämnande av det till innehavaren vad som föreskrivs om körkort i vägtrafiklagen och med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om återkallande av yrkeskompetensbevis och förfarandet vid återkallandet.

22 §
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Yrkeskompetensen kan antecknas i körkortet, om sökanden uppfyller kraven på yrkeskompetens samt de villkor för beviljande av körkortstillstånd som föreskrivs i vägtrafiklagen eller med stöd av den.

Ansökan om antecknande av yrkeskompetensen i körkortet lämnas till den polis som är behörig i körkortsärendet med iakttagande av vad som föreskrivs om ansökan om körkort i vägtrafiklagen eller med stöd av den.

23 §
Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens till registret

Angående införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens i fordonstrafikregistret bestäms i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) och med stöd av den. Den som utfärdar intyg enligt 5 § 3 mom. eller 7 § 3 mom. i denna lag, den som enligt 12 och 14 § fattar beslut om godkännande av utbildningscentrum samt om återkallande av godkännande, den som enligt 20 eller 21 § fattar beslut om beviljande eller återkallande av yrkeskompetensbevis för förare eller duplettexemplar samt ett utbildningscentrum skall till Fordonsförvaltningscentralen anmäla de nödvändiga uppgifter som skall införas i registret med iakttagande av vad som genom förordning av statsrådet bestäms närmare om anmälan och anmälningsförfarandet.

Fordonsförvaltningscentralen kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 1 mom. samt att införa uppgifterna i registret med mottagandet och övervakningen av det prov som avses i 15 § genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf. Centralen kan också ordna registreringen av uppgifter i anslutning till beviljandet av yrkeskompetensbevis i enlighet med 20 § 5 mom.

I fråga om Fordonsförvaltningscentralens uppgifter vid ordnandet av de tjänster som avses i 2 mom. kan föreskrivas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 3 § 1 mom. om yrkeskompetens som krävs av förare, mot bestämmelserna om medförande eller uppvisande av dokument över yrkeskompetens i 17 § 2 mom., mot bestämmelserna om överlåtelse av fordon i 17 § 3 mom. eller mot bestämmelserna om framförande av fordon i 8 och 9 §, skall för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare dömas till böter.

Den som bedriver sådan utbildnings-, prov- eller tillsynsverksamhet som avses i denna lag utan sådant godkännande eller avtal eller annan sådan rätt som avses i denna lag, skall för olovligt bedrivande av utbildning för yrkeskompetens för förare dömas till böter.

Den som beviljar yrkeskompetensbevis för förare utan avtal med Fordonsförvaltningscentralen, skall för olagligt beviljande av yrkeskompetensbevis för förare dömas till böter.

25 §
Straffrättsligt tjänsteansvar

På en person som sköter uppgifter vid mottagande, bedömning och övervakning av prov samt vid beviljande av yrkeskompetensbevis tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

26 §
Rättelse och sökande av ändring

I fråga om rättelse av beslut som med stöd av denna lag fattats i ett utbildningscentrum som godkänts av undervisningsministeriet gäller vad som bestäms om rättelse av beslut om studie-, yrkesprovs- eller examensprestationer i 25 c § i lagen om yrkesutbildning och i 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, samt i fråga om sökande av ändring vad som i 44 § i lagen om yrkesutbildning bestäms om sökande av ändring i beslut som fattats av en utbildningsanordnare och förbud att genom besvär söka ändring i beslut om bedömning av en studerande enligt 25 § i nämnda lag och i beslut med anledning av ett rättelseyrkande som gäller bedömning. I beslut som undervisningsministeriet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I beslut som ett av Fordonsförvaltningscentralen godkänt utbildningscentrum har fattat med stöd av denna lag och i beslut som fattats av en provmottagare eller den som beviljar yrkeskompetensbevis enligt avtal med Fordonsförvaltningscentralen får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av sådana beslut får sökas hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkande skall framställas skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I 3 mom. bestäms om sökande av ändring i Fordonsförvaltningscentralens beslut med anledning av ett rättelseyrkande.

I beslut som Fordonsförvaltningscentralen har fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i beslut som i övrigt fattats med stöd av denna lag liksom i beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis för förare som fattats av polisen får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis kan verkställas även om det överklagas.

27 §
Handräckning

Fordonsförvaltningscentralen samt den som sköter de tillsynsuppgifter som avses i 13 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

4 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Bussförare skall uppfylla behörighetsvillkoren enligt denna lag från och med den 10 september 2008 och lastbilsförare från och med den 10 september 2009.

29 §
Övergångsbestämmelser

Den grundläggande yrkeskompetens som avses i denna lag krävs inte av bussförare som har erhållit körrätt för buss före den 10 september 2008 och av lastbilsförare som har erhållit körrätt för lastbil före den 10 september 2009.

En i 1 mom. avsedd förare skall dock för att få fortsätta köra sådana transporter som avses i denna lag genomgå fortbildning enligt denna lag inom fem år från den tidpunkt som nämns i 1 mom. och därefter så som föreskrivs i 7 § 2 mom.

Om avvikelser från den i 2 mom. eller i 7 § 2 mom. föreskrivna fristen på fem år måste göras för att tidpunkten för fortbildningen skall anpassas till körkortets giltighetstid eller till följd av arrangemang som ett stegvis genomförande av fortbildningen förutsätter, kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att fortbildningen kan genomgås tidigast två år före eller senast två år efter den i momentet föreskrivna tidpunkten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2006
KoUB 33/2006
RSv 251/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG (32003L0059); EGT nr L 226, 10.9.2003, s. 4

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.