271/2007

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2007/2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I stöd som avses i 14 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till renägare som är stadigvarande bosatta i Finland med medel som i statsbudgeten för 2007 anvisats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen betalas stöd för renskötselåret 2007/2008 per djur på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §
Stödtagare

Stöd betalas till hushåll som bedriver renskötsel i regionerna C3 och C4 enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007).

Till ett hushåll anses höra äkta makar samt personer som under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att ingå äktenskap fortgående lever i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn. Till hushållet hör vidare ovan nämnda makars gemensamma barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll och som inte har fyllt 18 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att de personer som hör till hushållet eller de personer som äger de renar för vilka stödet söks inte har fyllt 65 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. En förutsättning för att stöd skall erhållas är också att stödtagaren för anteckningar över inkomsterna och utgifterna för sin rennäring.

3 §
Livrenar som berättigar till stöd

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att de som hör till hushållet enligt renlängderna äger sammanlagt minst 80 livrenar vid utgången av det renskötselår som avses i renskötsellagen (848/1990).

Äganderätten i fråga om de djur och det antal djur som berättigar till stöd grundar sig på den renlängd som uppgjorts för renskötselåret 2006/2007. Renköp som har skett under renskötselåret 2006/2007 kan beaktas när stöd beviljas.

Stöd betalas inte för de livrenar som överstiger de största tillåtna antalen livrenar för renbeteslagen eller deras delägare. Om antalet livrenar i renbeteslaget överstiger det största antalet tillåtna livrenar för renbeteslaget, minskas antalet livrenar som berättigar till stöd i fråga om det överstigande antalet renar i samma mån som hushållen äger livrenar i renbeteslaget. Om antalet livrenar är mindre än vad som föreskrivs i 1 mom. utgör detta inte något hinder för att stöd beviljas utgående från det antal livrenar som återstår för hushållet, om hushållet före minskningen har haft minst det antal livrenar som föreskrivs i 1 mom.

Stöd betalas inte heller för livrenar som en delägare borde ha slaktat (oslaktad ren) enligt de årliga av renbeteslaget godkända slaktplanerna. Om antalet oslaktade renar är mer än 3 procent av antalet livrenar, betalas inget stöd till hushållet.

4 §
Stödets belopp

Stödet är högst 24,50 euro per livren.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2007.

Helsingfors den 15 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.