267/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av 6 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 september 2006 om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) 6 kap. 1 och 2 §, 4 § 2 mom. och 8 § samt

fogas till 6 kap. en ny 8 a § som följer:

6 kap.

Brevväxling och telefonsamtal

1 §
Brevväxling och granskning av postförsändelser

De frihetsberövade har rätt till korrespondens, om inte denna rätt har begränsats på det sätt som avses i 1 kap. 18 b § i tvångsmedelslagen.

Ett slutet brev till eller från en frihetsberövad eller någon annan postförsändelse som anlänt till en frihetsberövad eller som denne vill sända får granskas med genomlysning eller på något annat motsvarande sätt utan att försändelsen öppnas för undersökning av om den innehåller förbjudna ämnen eller föremål som avses i 4 kap. 1 § 1 eller 2 mom.

Brev eller andra postförsändelser till en frihetsberövad får öppnas och dess innehåll granskas utan att ett eventuellt meddelande i försändelsen läses för undersökning av om den innehåller i 2 mom. avsedda förbjudna ämnen eller föremål. Brev eller andra postförsändelser från en frihetsberövad får öppnas och dess innehåll granskas utan att ett eventuellt meddelande i försändelsen läses, om formen eller storleken på försändelsen är sådan att man kan sluta sig till att den också innehåller någonting annat än ett förtroligt meddelande eller om det annars finns grundad anledning att misstänka att den innehåller nämnda förbjudna ämnen eller föremål.

Om ämnen eller föremål som den frihetsberövade med stöd av 4 kap. 1 § 1 eller 2 mom. inte har tillstånd att inneha i förvaringslokalen påträffas vid granskningen, skall de tas i förvar av polisen.

2 §
Läsning av meddelanden

Ett brev, någon annan postförsändelse eller ett meddelande till eller från en frihetsberövad får läsas, om det av någon grundad anledning som har samband med den frihetsberövades brottsliga bakgrund, dennes uppförande under frihetsberövandet eller med försändelsen eller avsändaren är nödvändigt för att säkerställa syftet med den frihetsberövande åtgärden, förhindra ett brott, avvärja en fara som hotar ordningen i förvaringslokalen eller för att trygga den frihetsberövades eller någon annans säkerhet.

4 §
Brevväxling med ombud

Ett brev eller någon annan postförsändelse som anlänt till en frihetsberövad och av vars kuvert eller på något annat sätt det tillförlitligt framgår att avsändaren är det ombud som avses i 1 mom. får endast i den frihetsberövades närvaro öppnas och dess innehåll granskas utan att ett eventuellt meddelande i försändelsen läses, om det finns anledning att misstänka att brevet innehåller ämnen eller föremål som avses i 4 kap. 1 § 1 eller 2 mom. I övrigt skall bestämmelserna i 1 § 4 mom. iakttas vid granskningen.

8 §
Beslutanderätt och beslutsförfarande

Beslut om granskning av brev och andra postförsändelser med stöd av 1 § 2 mom. i detta kapitel och om öppnande av en sådan försändelse samt granskning av dess innehåll med stöd av 1 § 3 mom. och 4 § 2 mom. fattas av en polisman.

Beslut om läsning och kvarhållande av brev, andra postförsändelser eller meddelanden fattas av chefen för förvaringslokalen eller av en anhållningsberättigad tjänsteman som särskilt förordnats för sådana uppgifter. Beslut om avlyssning av telefonsamtal fattas av chefen för förvaringslokalen eller av en anhållningsberättigad tjänsteman som förordnats av chefen. Beslutet skall vara skriftligt.

8 a §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

En tjänsteman som handhar uppdrag enligt detta kapitel får inte obehörigen röja sådant som genom innehållet i ett meddelande från eller till en frihetsberövad kommit till tjänstemannens kännedom i uppdraget, och inte heller identifieringsuppgifter om ett sådant meddelande. Tjänstemannen får inte heller använda sådana uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Uppgifterna får inte heller röjas eller användas på nämnda sätt efter det att uppdraget har avslutats.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag får uppgifter som avses i 1 mom. emellertid lämnas ut också till en tjänsteman som oundgängligen behöver dem med hänsyn till syftet med åtgärder som vidtas med stöd av detta kapitel eller för att sköta sina åligganden enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

RP 261/2006
GrUB 59/2006
LaUB 31/2006
RSv 312/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.