264/2007

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagan till inrikesministeriets förordning av den 21 december 2004 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1254/2004), sådan den lyder i inrikesministeriets förordning 1247/2006, som följer:Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2007.

Helsingfors den 15 mars 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Leena Piipponen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
Körkortsbeslut
temporärt körkort 10 €
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort 22 €
internationellt körkort 8 €
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass
(Fordonsförvaltningscentralens avgift) 13,50 €
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och det därpå följande permanenta körkort av motsvarande klass) 60 €
nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förareexamen
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 70 €
beviljande av körkortstillstånd i annat fall
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
duplettexemplar av körkort
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
det beslut som avses i 11 a § i körkortsförordningen
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd 30 €
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
förvärvs- och innehavstillstånd 32 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av inrikesministeriet meddelat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret 20 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 10 €
förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 18 €
parallelltillstånd 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
duplettexemplar av tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
enskilt tillverkningstillstånd 27 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 22 €
enskilt tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 16 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 12 €
tillstånd för gasspray 24 €
duplettexemplar av tillstånd för gasspray 19 €
vapenhanteringstillstånd 36 €
duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd 36 €
anmälan om vapendel 18 €
anmälan om införande av innehavstillstånd i registret 1 €/vapen
överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på sammanslutningar
och stiftelser 47 €/1―10 vapen
införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 24 €/1―10 vapen
Kontroll av förvaringslokaler
kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen (20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) 70 €
annan kontroll av förvaringslokaler 30 €
Godkännande av vapenansvarig 27 €
duplettexemplar av godkännandet av vapenansvarig 22 €
Skjutförnödenhetstillstånd
skjutförnödenhetstillstånd 28 €
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 13 €
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 38 €
Privat överföring och införsel
privat förhandssamtycke 19 €
privat överföringstillstånd 19 €
europeiskt skjutvapenpass 72 €
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 20 €
privat införseltillstånd 27 €
samtycke 19 €
Gissningstävlingar
tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 17 €
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastning 15 €
Bingo
tillståndsbeslut 44 €
ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 14 €
Övningsbeslut
tillståndsbeslut 20 €
Yrkeskörtillstånd för personbil
tillståndsbeslut 20 €
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 18 €
prov för yrkeskörtillstånd för personbil 67 €
Identitetskort
identitetskort 40 €
(inkluderar en avgift på 20 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen)
identitetskort för minderårig 24 €
temporärt identitetskort 30 €
upplåsning av kort 10 €
(dessutom uttas en avgift på 18 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om ett nytt brev innehållande en PUK-kod har beställs åt kunden)
avslagsbeslut 23 €
Identifiering av en person (23 § i befolkningsdatalagen)
identifiering av en person 13 €
Ordningsvakter
ordningsvaktsprov 40 €
godkännande som ordningsvakt 31 €
duplettexemplar av ordningsvaktskort 25 €
godkännande som ordningsvakt till en separat tillställning/person 15 €
rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller kommunikationsmedel 84 €
utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter 15 €
Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut 21 €
duplettexemplar 19 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut 19 €
Främlingspass
beviljande av främlingspass 46 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
avslagsbeslut 40 €
Uppehållstillstånd
beslut om uppehållstillstånd 120 €
studerande, minderåriga 55 €
beslut om permanent uppehållstillståndshandling för unionsmedborgare och dennes familjemedlem eller annan anhörig 40 €
uppehållstillståndshandling för unionsmedborgares familjemedlem eller annan anhörig som inte är unionsmedborgare 40 €
registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 40 €
överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 25 €
tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) 120 €
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut 19 €
Resedokument för flykting
beviljande av resedokument för flykting 46 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
avslagsbeslut 40 €
Pass
pass för högst ett år 80 €
pass med en giltighetstid på över ett år 46 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
snabbpass 60 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
expresspass 80 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
sjömanspass 40 €
avslagsbeslut 40 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen)
tillståndsbeslut 28 €
Penninginsamling
tillståndsbeslut 33 €
Kontrollpass
beviljande 20 €
Varulotteri
tillståndsbeslut 51 €
tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 17 €
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen 17 €
Varuvinstautomat (38 § i lotterilagen)
tillståndsbeslut 31 €
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 33 €
ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 28 €
duplettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 31 €
Säkerhetskontroll
godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstol, flygtrafik, fartyg och hamnanläggning) 19 €
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut 18 €
Godkännande som väktare
godkännande som väktare 34 €
ändring av godkännande som väktare 28 €
duplettexemplar av väktarkort 30 €
godkännande som tillfällig väktare 23 €
ändring av godkännande som tillfällig väktare 16 €
duplettexemplar av tillfälligt väktarkort 21 €
anteckning av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel på ett tillfälligt väktarkort 9 €
utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster 15 €
Visum
beviljande av visum 60 €
beviljande av visum, nedsatt avgift 35 €
Offentlig tillställning
beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning 31 €
Anmälningar
behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 27 €
behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen 10 €
behandling av anmälan om offentlig tillställning 10 €
behandling av anmälan om anordnande av gissningstävling 12 €
Säkerhetsutredning
begränsad säkerhetsutredning 41 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
utövande av rätten till insyn 26 €
Inspektion av spelkasino
inspektionsbesök 236 €
2. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER
Lotteri- och vapenförvaltningsenhetens prestationer
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i ministeriets lokaler) 16 €/vapen
besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som skall besiktas skall vara minst 30 och kunden skall ha ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
typbesiktning av patroner 757 €
partibesiktning av patroner 336 €
tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 420 €
kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 45 €
kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 50 €
kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 50 €
kommersiellt förhandssamtycke 23 €
kommersiellt införseltillstånd 45 €
kommersiellt överföringstillstånd 23 €
tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 25 €
meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 20 €
kommersiellt utförseltillstånd 50 €
kommersiellt transiteringstillstånd 50 €
Näring i vapenbranschen
näringstillstånd i vapenbranschen 280 €
ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 140 €
prov för ansvarig person 150 €
Av vapennäringsidkare tas årligen ut en tillsynsavgift per verksamhetsställe:
näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 160 €
näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 80 €
tillverkare av vapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 160 €
näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar (tas inte ut om även vapentillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 80 €
innehavare av skjutbana 80 €
utbildare i användningen av skjutvapen 80 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
godkännande som vapensamlare 214 €
ändring av godkännande som vapensamlare 107 €
beslut om vapensamlares rätt föra register 53 €
Särskilt farliga skjutvapen
tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 53 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 26 €
enskilt tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 53 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 26 €
parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 32 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 26 €
Penningspelsverksamhet
Fastställande av spelreglerna för penningspel 286 €
Ändring av spelreglerna för penningspel 202 €
Tillsynsenhetens för säkerhetsbranschen prestationer
Auktorisation av bevakningsföretag
tillstånd för bevakningsföretag 268 €
ändring av tillstånd för bevakningsföretag 134 €
handläggningsavgift för ändringsanmälan 54 €
beslut som fattas på grund av bevakningsföretagets ändringsanmälan 80 €
Av innehavare av tillstånd för bevakningsföretag tas ut en tillsynsavgift per verksamhetsställe:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 170 €
verksamhetsställe 150 €
antalet väktare 6―10 det huvudsakliga verksamhetsstället 220 €
verksamhetsställe 200 €
antalet väktare 11―50 det huvudsakliga verksamhetsstället 250 €
verksamhetsställe 220 €
antalet väktare 51―200 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 201 eller mera det huvudsakliga verksamhetsstället 450 €
verksamhetsställe 350 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för vid bevakningsföretag
godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
ändring av godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
Utbildare av ordningsvakter
godkännande som utbildare för ordningsvakt 107 €
Polisavdelningens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande 168 €
3. POLISSKOLANS PRESTATIONER
Urvalsprov
urvalsprovavgift 42 €
Lydnadskontroll
lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildningen i användningen av maktmedel
den allmänna delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel 600 €
den särskilda delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel 1210 €
Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter
Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter 600 €
teoridel av Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter 360 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
normal säkerhetsutredning 78 €
omfattande säkerhetsutredning 118 €
5. ANDRA BESLUT OCH INTYG
andra beslut som ges på ansökan 25 €
intyg som utfärdas på begäran 14 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.