260/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 och 137―142 §, 157 § 1 mom., 159 § 1 och 3 mom. samt 165 och 168 §, av dem 140 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 713/2004 samt 157 § 1 mom. och 159 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1293/2006, samt

fogas till lagen en ny 168 a § som följer:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om kommunalt pensionsskydd på grundval av arbetsinkomst.

Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring. Pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.

137 §
Tillsyn

Den kommunala pensionsanstalten står under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet. Pensionsanstalten är skyldig att för tillsynen lämna inrikesministeriet och Försäkringsinspektionen de uppgifter tillsynen kräver.

Inrikesministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.

138 §
Delegationen

Den kommunala pensionsanstaltens beslutanderätt utövas av dess delegation. Delegationen kan enligt instruktionen för pensionsanstalten överföra beslutanderätt till andra organ inom pensionsanstalten. Beslutanderätten får dock inte överföras i ärenden om vilka delegationen eller något annat organ skall besluta enligt denna lag.

Delegationen består av 30 medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem, vilka samtliga förordnas av inrikesministeriet för fyra kalenderår i sänder. Minst fyra medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer som Finlands Kommunförbund rf föreslagit så att kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar är rättvist representerade i delegationen. När dessa medlemmar och suppleanter förordnas skall dessutom de olika gruppernas röstandel i kommunalvalet beaktas i enlighet med proportionalitetsprincipen i vallagen (714/1998).

Delegationen har till uppgift att

1) välja styrelsemedlemmar och suppleanter samt revisor för högst delegationens mandatperiod,

2) besluta om instruktionen för pensionsanstalten, tilläggspensionsstadgan och räkenskapsstadgan,

3) anställa och avskeda verkställande direktören,

4) besluta om grunderna för arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda,

5) besluta om medlemssamfundens betalningsandelar på det sätt som bestäms i 131 och 132 §,

6) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga och andra åtgärder som är behövliga,

7) godkänna budgeten för det följande året som en allmän ekonomisk anvisning samt en verksamhets- och ekonomiplan för tre eller flera år.

139 §
Styrelsen

Den kommunala pensionsanstaltens förvaltning sköts av styrelsen som väljs av delegationen för två år i sänder. Styrelsens mandatperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är vald.

Styrelsen består av nio medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem. Två av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits gemensamt av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet. Delegationen förordnar en av de ordinarie medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Styrelsen har till uppgift att

1) bereda de ärenden som skall behandlas i delegationen och se till att delegationens beslut verkställs,

2) styra och övervaka pensionsanstaltens verksamhet,

3) göra upp en plan för placeringen av pensionsmedlen samt behandla övriga ärenden som är principiellt viktiga eller vittomfattande med tanke på placeringsverksamheten.

Delegationen kan avsätta styrelsen under dess mandatperiod, om styrelsen inte åtnjuter delegationens förtroende. Avsättningsbeslutet gäller samtliga styrelsemedlemmar. Delegationen väljer i sådana fall en ny styrelse för återstoden av delegationens mandatperiod.

140 §
Den kommunala pensionsanstaltens personal

Pensionsanstaltens verksamhet leds av verkställande direktören som är underställd styrelsen.

På pensionsanstaltens tjänsteinnehavare tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).

En eller flera legitimerade läkare skall i pensionsanstalten delta i beredningen av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt andra ärenden som innehåller medicinska frågor. Läkaren kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

141 §
Kommunernas pensionsdelegation

Vid inrikesministeriet finns ett berednings-, förhandlings- och remissorgan, kommunernas pensionsdelegation, som behandlar frågor i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet.

Pensionsdelegationen har en ordförande och åtta andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Inrikesministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder så att av medlemmarna ordföranden och hans eller hennes suppleant företräder inrikesministeriet. Fyra av de övriga medlemmarna förordnas på förslag av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet och fyra på förslag av den kommunala pensionsanstalten.

142 §
Förtroendevalda

Pensionsanstaltens förtroendevalda utför sina uppgifter enligt denna lag under tjänsteansvar.

Om en plats som förtroendevald blir ledig under mandatperioden, förordnas eller väljs en efterträdare för återstoden av perioden.

157 §
Besvärstid

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av den kommunala pensionsanstalten och besvärsnämnden för arbetspensionsärenden får delges en part med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress som han eller hon uppgivit.


159 §
Pensionsanstaltens självrättelse

Pensionssökanden eller pensionstagaren skall inom besvärstiden tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden en sådan besvärsskrift som avses i 156 § 1 mom.


Om pensionsanstalten inte kan rätta ett genom besvär överklagat beslut på det sätt som anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden besvärsskriften och sitt utlåtande för behandling. Om besvären gäller nämndens beslut, skall besvärsskriften och utlåtandet inom samma tid tillställas försäkringsdomstolen för behandling. Pensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om ärendet redan tillställts besvärsmyndigheten, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta myndigheten om det interimistiska beslutet. Ändring i interimistiska beslut får inte sökas.


165 §
Revision och bokslut

Revision av den kommunala pensionsanstaltens räkenskaper och förvaltning utförs av en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning som delegationen valt för sin mandatperiod. Vid revisionen iakttas revisionslagen (936/1994) i tillämpliga delar.

Pensionsanstalten upprättar bokslut för varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslutet iakttas bokföringslagen (1336/1997) i tillämpliga delar.

168 §
Instruktion

Behövliga bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens organ och deras sammansättning, uppgifter och mandatperiod samt pensionsanstaltens övriga verksamhet ges i en instruktion.

168 a §
Anslutning som medlemssamfund och avslutande av medlemskap

En förening, ett aktiebolag eller en stiftelse som önskar ansluta sig som medlemssamfund i den kommunala pensionsanstalten skall ansöka skriftligt om medlemskap hos pensionsanstaltens styrelse. Styrelsen avgör om föreningen, aktiebolaget eller stiftelsen uppfyller de villkor som anges i 2 § 2 mom. och från vilken tidpunkt medlemskapet börjar.

Om det blir klarlagt att en förening, ett aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig som medlemssamfund inte längre uppfyller villkoren för medlemskap enligt 2 § 2 mom. eller om ett medlemssamfund skriftligen har anmält att det önskar utträda ur medlemskapet, konstaterar styrelsen efter att ha hört medlemssamfundet i fråga att medlemskapet upphört. Medlemssamfundet skall anmäla sitt utträde senast tre månader innan medlemskapet upphör.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Lagens 139 § 1 och 2 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Den kommunala pensionsanstaltens instruktion skall ändras i överensstämmelse med denna lag inom sex månader från lagens ikraftträdande.

RP 186/2006
ShUB 53/2006
RSv 266/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.