253/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 6 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1114/1998,

ändras 5 och 7 §, sådana de lyder, 5 § i nämnda lag 1114/1998 och 7 § i lag 716/2002, samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 §
Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

Statsrådet fastställer vart fjärde år ett nationellt utvecklingsprogram för social- och hälsovården (det nationella utvecklingsprogrammet) som överensstämmer med regeringens beslut om statsfinanserna. I utvecklingsprogrammet fastställs för hela programperioden de viktigaste social- och hälsovårdspolitiska målen och prioriteringarna inom utvecklingsverksamheten och tillsynen samt viktiga reform- och lagstiftningsprojekt, anvisningar och rekommendationer som stöder måluppfyllelsen och prioriteringarna.

Det nationella utvecklingsprogrammet kan i fråga om åtgärderna till stöd för måluppfyllelsen ses över årligen. I övrigt kan det nationella utvecklingsprogrammet ändras av särskilda skäl.

I det nationella utvecklingsprogrammet kan även ingå sådana viktiga mål och åtgärdsrekommendationer som riktar sig till statens central- och regionalförvaltning inom social- och hälsovården och som gäller genomförandet av programmet, om de är motiverade med tanke på genomförandet av en ändamålsenlig kommunal social- och hälsovård.

5 a §
Delegationen för social- och hälsovård

För sammanställande och förverkligande av de nationella målen inom social- och hälsovården samt för genomförande av samarbetet mellan riksomfattande och regionala aktörer utnämner statsrådet för fyra år i sänder en delegation för social- och hälsovård som skall vara verksam vid social- och hälsovårdsministeriet. Delegationen har i uppgift att för social- och hälsovårdsministeriet bereda ett förslag till det nationella utvecklingsprogrammet utgående från nationellt sammanställda mål, att främja och följa genomförandet av programmet samt att vid behov ge social- och hälsovårdsministeriet förslag till rekommendationer och anvisningar som syftar till att främja och stödja uppfyllelsen av målen i utvecklingsprogrammet samt förslag om anvisande av de anslag som står till förfogande för utvecklingsverksamhet inom social- och hälsovården till olika prioriteringsområden i utvecklingsverksamheten. Delegationen skall även sköta de uppgifter om vilka det föreskrivs särskilt i det beslut om tillsättande av delegationen som fattas av statsrådet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan tillsätta regionala ledningsgrupper som stöd för delegationens verksamhet.

Närmare bestämmelser om delegationen och de regionala ledningsgrupper som skall stödja den, om deras sammansättning och uppgifter samt om de regionala ledningsgruppernas ansvarsområden utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Beredningen av resursförordningen

Resursförordningen bereds av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2007. De bestämmelser om mål- och verksamhetsprogrammet som gäller vid lagens ikraftträdande skall dock tillämpas till utgången av programperioden 2004―2007.

Det utvecklingsprogram för social- och hälsovården som avses i 5 § godkänns första gången för åren 2008―2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2006
ShUB 54/2006
RSv 267/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.