251/2007

Given i Helsingfors den 7 mars 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utredning av matförgiftningsepidemier som sprids via livsmedel eller vatten

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 3 mom. och 45 § 2 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) samt med stöd av 20 a § 3 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det lyder i lag 24/2006:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om utredning av matförgiftningsepidemier som sprids via livsmedel eller hushållsvatten. I förordningen föreskrivs även om utredning av enskilda fall av matförgiftning om sjukdomsalstraren är exceptionellt farlig.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) matförgiftning infektion eller förgiftning som fåtts eller som misstänks ha fåtts genom förtäring av mat eller hushållsvatten; matförgiftningen kan vara förorsakad av en mikrob eller någon annan infektiös partikel eller av mikrober producerade toxiner eller andra ämnesomsättningsprodukter, en parasit, ett giftigt djur eller en giftig växt eller svamp eller ett kemiskt ämne,

2) matförgiftningsepidemi ett fall där minst två personer fått matförgiftning med likartade symptom efter att ha förtärt mat eller hushållsvatten av samma ursprung.

3 §
Utredning av matförgiftningsepidemier

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall tillsammans med den myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom kommunen komma överens om utredningen av matförgiftningsepidemier. Vid utredningen av en matförgiftningsepidemi skall man utföra laboratorieundersökningar på de personer som insjuknat, undersökningar av de livsmedel eller det hushållsvatten som misstänks ha orsakat epidemin och epidemiologiska undersökningar.

Folkhälsoinstitutet ansvarar för närmare undersökning, typning och uppföljning av alstrare av epidemier som isolerats från människor eller hushållsvatten. I fråga om alstrare av epidemier som isolerats från livsmedel, från produktionsmiljön i livsmedelslokaler och från primärproduktionsställen är Livsmedelssäkerhetsverket ansvarig myndighet. De nödvändiga forskningsmetoderna skall förenhetligas så att det är möjligt att göra en jämförelse av alstrare av epidemier från olika källor.

4 §
Utredningsarbetsgruppen

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall tillsätta en arbetsgrupp för utredning av matförgiftningsepidemier. I utredningsarbetsgruppen skall ingå

1) chefläkaren vid hälsovårdscentralen eller den läkare som i instruktionen för hälsovårdscentralen utsetts som ansvarig för smittsamma sjukdomar,

2) kontaktpersonen för smittsamma sjukdomar vid hälsovårdscentralen;

3) den tjänsteinnehavare som leder den tillsyn som avses i hälsoskyddslagen (764/1994) och livsmedelslagen (23/2006),

4) kommunens tjänsteveterinär,

5) tjänsteinnehavare som övervakar kvaliteten på livsmedel och hushållsvatten, samt

6) en företrädare för den instans som ansvarar för vattenförsörjningen i området.

Arbetsgruppen skall vid behov kompletteras för att en tillräcklig sakkunskap skall kunna säkerställas.

Utredningsarbetsgruppen skall

1) se till att de epidemiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar som behövs för att utreda en epidemi utförs,

2) samordna de åtgärder som syftar till att få epidemin under kontroll,

3) svara för informationen mellan de myndigheter och laboratorier som utför undersökningarna,

4) vid behov vara i kontakt med sjukvårdsdistriktet, sakkunniga och myndigheter,

5) informera om en epidemi till befolkningen och medierna,

6) göra anmälningar enligt denna förordning till andra myndigheter, samt

7) genomföra andra behövliga utredningar.

5 §
Anmälan om misstanke

Efter att ha fått vetskap skall utredningsarbetsgruppen om en misstänkt matförgiftningsepidemi, utan dröjsmål göra en anmälan om misstanke till Folkhälsoinstitutet och de länsstyrelser som saken gäller.

Anmälan om misstanke behöver dock inte göras, om samtliga insjuknade hör till samma matlag och det inte finns särskilda skäl till anmälan.

Folkhälsoinstitutet skall utan dröjsmål för anmälan sända de uppgifter som det fått genom anmälan om misstanke till Livsmedelssäkerhetsverket och de sjukvårdsdistrikt som saken gäller. I fråga om epidemier som misstänks sprida sig via hushållsvatten skall institutet dessutom sända uppgifterna till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Av anmälan om misstanke skall framgå

1) platsen och tidpunkten för den misstänkta epidemin,

2) den misstänkta smittkällan för epidemin,

3) epidemins sannolika omfattning,

4) de myndigheter som lokalt ansvarar för utredningen av epidemin, samt

5) kontaktuppgifterna för de som ger ytterligare information om innehållet i anmälan.

6 §
Anmälan om utredning

Utredningsarbetsgruppen skall göra en anmälan om utredning av en matförgiftningsepidemi till Livsmedelssäkerhetsverket och de länsstyrelser som saken gäller. Anmälan om utredning skall lämnas in till myndigheten så snart som möjligt efter det att utredningen har slutförts, dock senast inom tre månader från det att epidemin upphört.

Livsmedelssäkerhetsverket skall utan dröjsmål vidarebefordra en anmälan om utredning av en matförgiftning som misstänks vara orsakad av hushållsvatten till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Av anmälan om utredning skall framgå

1) platsen och tidpunkten för epidemin,

2) antalet exponerade, insjuknade, personer som varit i behov av sjukhusvård och antalet döda,

3) symptomen och sjukdomsbilderna,

4) det livsmedel eller hushållsvatten som misstänks eller har bekräftats ha överfört epidemin,

5) det misstänkta livsmedlets eller hushållsvattnets ursprung och tillverkare eller motsvarande uppgifter,

6) fel som upptäckts i hanteringen av det misstänkta livsmedlet eller hushållsvattnet samt platsen där den felaktiga hanteringen ägt rum,

7) utförda epidemiologiska undersökningar,

8) utförda laboratorieundersökningar, deras antal och resultaten av dem,

9) misstänkt eller bekräftad alstrare av epidemin, samt

10) korrigerande åtgärder genom vilka epidemin har fåtts under kontroll samt åtgärder som syftar till att förebygga en motsvarande epidemi i framtiden.

7 §
Registret över matförgiftningsepidemier

I 83 § 2 mom. i livsmedelslagen föreskrivs om det register som Livsmedelssäkerhetsverket för över matförgiftningsepidemier och som sammanställs av anmälningarna om utredning av matförgiftningsepidemier.

Livsmedelssäkerhetsverket skall före utgången av maj följande år för de nationella behoven göra en årlig sammanfattning av de uppgifter som framgår av anmälningarna om utredning.

Uppgifterna i registret över matförgiftningsepidemier skall stå till förfogande för Folkhälsoinstitutet, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och länsstyrelserna.

8 §
Lämnande av uppgifter till kommissionen

Livsmedelssäkerhetsverket skall årligen före utgången av maj sända en sammanfattning av föregående års utredningar av matförgiftningsepidemier till Europeiska gemenskapernas kommission.

9 §
Lämnade av uppgifter till internationella organ

Livsmedelssäkerhetsverket är Finlands kontaktmyndighet inom Världshälsoorganisationens system för uppföljning av matförgiftningar och vattenburna epidemier inom det europeiska området och skall på begäran lämna ut uppgifter ur sitt register till internationella organisationer. Övriga myndigheter kan använda uppgifterna i registret över matförgiftningsepidemier i den internationella rapportering som de ansvarar för.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (32003L0099); EUT nr L 325, 12.12.2003, s. 31

Helsingfors den 7 mars 2007

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Sebastian Hielm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.