250/2007

Given i Helsingfors den 9 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen vilka anges i följande förordningar av statsrådet, produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten, gängse produktionssätt samt övrig administration och betalning av stöd:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2007 (33/2007), nedan förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion samt

4) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2007 (29/2007).

Denna förordning tillämpas inte på sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 3 kap. förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 4 kap. förordningen om nordligt stöd. Bestämmelserna om jordbruk eller trädgårdsodling som idkas tillsammans i 3 § skall dock tillämpas också på dessa stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) åker som tillfälligt inte odlas sådan åker som utgör växtföljdsträda eller som inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak, dock inte områden som ännu inte har använts till odling eller som varaktigt har tagits ur produktion,

2) icke odlad åker som sköts, en åker som avses i 2 § 1 mom. punkt 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006),

3) naturängar och naturbeten samt öppna hagmarker arealer där det växer ängshö, vilka under vegetationsperioden 2007 utnyttjas som betesmark eller används till produktion av foder för sökandens husdjur och på vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas,

4) trädgårdsland en areal som odlas för husbehov;

5) ändringsblankett för basskiften jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett nummer 102C för basskiften för 2007,

6) köttras nötraser som inte nämns i bilaga 1 till statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2007 (1153/2006),

7) diko ett nötkreatur som blivit till av kött ras eller genom korsning med sådan ras, minst 50 procent kött ras, som har kalvat minst en gång, som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen och som i nötdjursregistret har antecknats som diko,

8) mjölkko ett nötkreatur som används för mjölkproduktion och som har kalvat minst en gång,

9) tjur ett minst sex månader gammalt nötkreatur av hankön som är kastrerat eller okastrerat,

10) slaktad tjur en kastrerad eller okastrerad tjur som slaktats 2007, vars slaktvikt är minst 220 kilogram och som har fötts upp inom stödområde C3 eller C4 samt som har varit i sökandens besittning minst 60 dygn i sträck under de 90 sista dygnen före slaktningen,

11) kviga ett minst sex månader gammalt nötkreatur som inte har kalvat,

12) dikokviga ett minst åtta månader gammalt nötkreatur som inte har kalvat och som uppfyller kraven på ras enligt 6 punkten och är ämnat som diko, som i nötdjursregistret har antecknats som diko och som är vid liv då uppgifter för utbetalning av stödet tas ut ur nötdjursregistret, vilket sker tidigast den 1 november 2007,

13) slaktad kviga ett nötkreatur som slaktats 2007, vars slaktvikt är minst 170 kilogram och som inte kalvat, samt som har varit i sökandens besittning minst 60 dygn i sträck under de 90 sista dygnen före slaktningen,

14) nötkreatur ett nötkreatur som avses i 7―13 punkten och som har märkts med ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt öronmärke och införts i nötdjursregistret i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

15) kalvning kalvning som sker efter den normala dräktighetstiden eller kastning som sker efter en minst sju månader lång dräktighetstid,

16) sugga ett svin som senast på räkningsdagen har grisat minst en gång eller ett minst åtta månader gammalt svin som inte grisat men som är ämnat som sugga,

17) galt ett svin av hankön som senast på räkningsdagen är minst åtta månader gammalt,

18) slaktsvin ett svin som slaktats 2007 och vars slaktvikt är minst 61 kilogram, dock inte en sugga som har grisat eller en galt som har flåtts i samband med slaktningen,

19) ungt avelssvin ett svin av hankön som vid minst tre men under åtta månaders ålder har sålts för avel under 2007 eller ett minst tre månader gammalt svin av honkön som inte har grisat och som har sålts för avel under 2007,

20) svin sådana suggor, galtar, slaktsvin och unga avelssvin som avses i 16―19 punkten, dock inte vildsvin eller minigrisar som hålls som sällskapsdjur,

21) höna en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar,

22) moderdjur av anka en minst 25 veckor gammal anka vars äggproduktion används för produktion av ankungar,

23) broilermoder en minst 18 veckor gammal höna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar,

24) moderdjur av gås en minst 30 veckor gammal gås vars äggproduktion används för produktion av gåsungar,

25) moderdjur av kalkon en minst 29 veckor gammal kalkon vars äggproduktion används för produktion av kalkonungar,

26) hägnat moderdjur av fasan en minst 26 veckor gammal fasan vars äggproduktion används för produktion av fasanungar,

27) hägnat moderdjur av and en minst 26 veckor gammal and vars äggproduktion används för produktion av andungar,

28) broiler en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktas vid omkring 40 dagars ålder vid konventionell produktion, eller som slaktas vid minst 81 dagars ålder vid produktion som bedrivs enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999 om komplettering av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel så att den även omfattar animalieproduktion,

29) köttfjäderfä ankor, gäss, kalkoner samt hägnade fasaner och änder som har slaktats 2007,

30) tacka ett får som senast den 8 juni 2007 har lammat minst en gång eller som vid samma tidpunkt är minst ett år gammalt,

31) get en get av honkön som är avsedd för mjölkproduktion och som senast den 1 maj 2007 har fått killingar minst en gång eller som vid samma tidpunkt är minst ett år gammal,

32) häst för avel avsedda häst- och ponnyston, finska hästar som är minst 1 år gamla samt andra hästar och ponnyer som är 1―3 år gamla,

33) avelssto en häst eller ponny som har betäckts eller fölat under föregående år,

34) minst ett år gammal finsk häst en finsk häst som inte är ett avelssto,

35) dagsgamla broilerkycklingar kycklingar som vid mindre än tre dygns ålder har sänts från ett broilerkläckeri till en gård för att födas upp till broilrar,

36) ansökan om husdjursstöd jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101C för nationella husdjursstöd 2007, delarna I och II,

37) slakteri ett slakteri som har godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket eller en slaktplats som har godkänts av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten,

38) överföring av besittningsrätten till hela gården generationsväxling, köp, försäljning, ändring av bolagsform eller uppgörande av arrendeavtal som gäller hela gården samt sådana fall där besittningsrätten till en gård på grund av äktenskap eller dödsfall övergår antingen till en helt ny sökande eller till en annan sökande som redan tidigare ansökt om stöd som gäller en annan gård,

39) nötdjursregister ett identifierings- och registreringssystem för nötkreatur som avses i Europa parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

40) utdrag ur nötdjursregistret ett brev som levereras till varje hållare av nötkreatur med två månaders mellanrum och som innehåller en följesida, en nötkreatursförteckning, ett utdrag över händelserna, en förteckning över slaktat nötkreatur samt eventuellt en kontrollista, och med

41) alias ett namn som antecknats i det register som avses i 3 § i hästhushållningslagen (796/1993) och som anger hästens ägarförhållanden.

3 §
Jordbruk eller trädgårdsodling som idkas tillsammans

Om jordbruk eller trädgårdsodling idkas av flera fysiska personer tillsammans eller i form av en sammanslutning på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, skall en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare som anges i punkten och som uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 punkten i samma moment idka jordbruk eller trädgårdsodling så, att

1) han eller hon personligen deltar i idkandet av jordbruks- eller trädgårdsproduktion genom att själv delta i arbetet, och

2) han eller hon personligen är skatteansvarig för verksamheten på det sätt som föreskrivs i 9 § inkomstskattelagen (1535/1992) och i fråga om sammanslutningar samt dödsbon dessutom på det sätt som föreskrivs i 15―17 § i den nämnda lagen.

2 kap.

Ansökan om stöd

4 §
Ansökan om stöd

I fråga om ansökningstider och ansökningsblanketter iakttas bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007 (35/2007), nedan förordningen om ansökningstider.

De stöd som avses i denna förordning söks på de blanketter för ansökan om stöd som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2007 eller på datautskrifter som motsvarar blanketterna, om dessa utskrifter innehåller samma uppgifter fördelade på olika sidor på samma sätt som de färdigt tryckta blanketterna. Om datautskriften avvikande från blanketten upptar flera sidor skall varje enskild sida undertecknas och den nedre kanten på varje sida förses med datum och lägenhetssignum om dessa inte automatiskt skrivs ut på blanketten.

5 §
Sökandens make och minderåriga barn

Som sökandens make enligt 2 § 1 mom. 1 punkten förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 2 § 1 mom. 15 punkten förordningen om nordligt stöd betraktas en person som ingått äktenskap med eller som lever under äktenskapsliknande förhållanden med sökanden enligt 7 § 3 mom. inkomstskattelagen, och som sökandens minderåriga barn en person som den 31 december 2006 ännu inte har fyllt 18 år.

6 §
Återtagande av ansökan om stöd

Återtagande av ansökan om stöd skall meddelas skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om sökanden av stöd redan har underrättats om övervakning och övervakningen föranleder påföljder kan stödansökan inte återtas. I övriga fall skall återtagandet ske före den första utbetalningen enligt ansökan i fråga.

Återtagandet kan gälla hela stödansökan eller en del av ansökan. När det gäller stöd som söks i flera omgångar kan sökanden återta en ansökningsomgång under de begränsningar som nämns i 1 mom.

Ansökningar om stöd för växtproduktion, som söks med jord- och skogsbruksministeriets blankett 101B, kan inte återtas efter det att den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens registreringsanmälan har skickats, om det i registreringsanmälan har antecknats att ett eller flera skiften strider mot reglerna och felet är sådant att det leder till påföljd.

Ovan i 1 § 1 moment punkterna 2―4 nämnda förordningar som avsett återtagning av arealbaserat nationellt stöd kan även utföras skiftesvis. Återtagning kan till exempel göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett 145.

7 §
Utredningar

När det gäller potatisproduktion och trädgårdsväxter vilkas marknadsföring förutsätter införande i det växtskyddsregister eller det register för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker som Livsmedelssäkerhetsverket för, skall en kopia av registreringsanmälan fogas till stödansökan endast i det fall att sökanden ännu inte ingår i registret. Sökanden skall anmäla sig till registret innan stödet betalas.

3 kap.

Stöd för växtproduktion

8 §
Skiften

Jordbrukaren skall med siffer- och bokstavskoder anteckna på bas- och jordbruksskiftesblanketten alla de bas- och jordbruksskiften som han söker stöd för. På basskiftesblanketten skall jordbrukaren därutöver ange all den jordbruksmark som han besitter över. Basskiftena anges i ansökningsblanketterna med de skiftessignum som myndigheterna har gett eller som U-skiften.

Om basskiften har delats, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller om nya basskiften har bildats eller om förändringar i besittningen av basskiften har skett efter ansökan om stöd för 2006, skall sökanden utöver de ansökningsblanketter som nämns i förordningen om ansökningstider lämna in ändringsblanketten för basskiften eller en datautskrift enligt modell som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för 2007.

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

9 §
Kartbilaga

Till ansökan om stöd skall fogas en karta om:

1) producenten vill ändra på digitaliseringen av ett sådant basskifte som kommit i producentens ägo eller besittning efter föregående år,

2) basskiftets gränser har förändrats jämfört med den föregående digitaliserade basskifteskartan som har levererats till producenten,

3) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant basskifte som inte har digitaliserats tidigare,

4) driftscentrets läge har ändrats, eller

5) producenten anmäler en större areal för basskiftet än den digitaliserade arealen.

Av den karta som avses i 1 mom. skall framgå det aktuella basskiftet och alla dess gränser.

Som kartbilaga till ansökan om stöd godkänns kopior i skala 1:5 000 av de senaste digitaliserade basskifteskartorna som har levererats till jordbrukaren. Om sådana kopior inte finns godkänns en kopia i skala 1:5 000 av kommunens ortokartor eller en kopia i skala 1:10 000 av kommunens fastighetsregisterkartor eller kartbilagor i skala 1:2 000 eller 1:5 000 som har skrivits ut från Peltokartta-tillämpningen.

10 §
Åker som lämpar sig för odling

Av åker som lämpar sig för odling och som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten samt 10 § 2 mom. 1 punkten stödlagen förutsätts:

1) odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter som är i användning;

2) trädningsskyldighet i enlighet med stödsystemet för gårdar;

3) omskött icke odlad åker;

4) den har uppgetts som jordbruksareal som tillfälligt inte odlas;

5) trädgårdsland;

6) i fråga om husdjursstöden är naturäng och -bete samt öppen hagmark i bruk.

En åker som avses i 1 mom. skall under vegetationsperioden 2007 besittas av sökanden i egenskap av ägare, arrendator enligt jordlegolagen (258/1966), med stöd av ett annat besittningsavtal än arrendeavtal eller med stöd av nyttjanderätt som grundar sig på testamente eller en annan åtkomsthandling. Åkern skall dock senast den 15 juni 2007 vara i sökandens besittning.

Såsom i 1 mom. avsedd åker betraktas inte åker som tagits ur produktion med stöd av förbindelser som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), sådan den sistnämnda paragrafen lydde när lag 1326/1999 trädde i kraft.

Till sådan åkerareal på en halv hektar där trädgårdsväxter odlas räknas odlingsarealerna för frilandsgrönsaker, bär, frukter, frökryddväxter, medicinalväxter, prydnadsväxter och örtkryddor samt plantskolor och arealer som uppgetts som trädgårdsland.

11 §
Produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten

Med produktionssättet med beaktande av produktionsförhållandena på orten som avses i 9 § 2 mom. 2 punkten stödlagen avses att

1) åkern bearbetas och gödslas på ändamålsenligt sätt,

2) sådden eller planteringen sker senast den 30 juni på ett sätt som möjliggör jämn groning,

3) det vid odlingen används växtarter och sorter som lämpar sig för området,

4) det vid odlingen används en utsädes- eller plantmängd som är tillräcklig till sin omfattning och beskaffenhet,

5) växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt och flyghavre har bekämpats,

6) skiftets kulturtillstånd möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd, och att

7) skörden bärgas på vederbörligt sätt.

Skörd som blivit obärgad på grund av en skördeskada enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller av motsvarande orsak utgör inget hinder för betalningen av stöd, om de andra åtgärder som ingår i produktionssättet med beaktande av produktionsförhållandena på orten har ombesörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller motsvarande skall dock omedelbart efter skadans uppkomst avfattas på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 118 och inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten ligger. I anmälan skall orsaken till skördeskadan eller motsvarande och orsaken till att skörden blivit obärgad specificeras. I fråga om jordbruksskiften som drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas, om det på största delen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

12 §
Bärgning av skörd

Utöver vad som bestäms i 11 § förutsätter betalningen av stöd för vete, råg och maltkorn att kärnskörd bärgas genom tröskning.

Att växtbeståndet slås och lämnas på marken, komposteras eller förstörs på annat motsvarande sätt anses inte vara sådant bärgande av skörd vilken i huvudsak består av vall som uppfyller de krav på produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten som fastställs i 11 §.

Om växtbeståndet sköts kan nationellt stöd för vall betalas för odlingstekniska vändtegsskiften i fråga om de växter där detta ingår i odlingssättet, trots att ingen skörd bärgas och området inte används som bete.

13 §
Odling av trädgårdsväxter

Vid odling av bärbuskar och äppelträd är ett i 11 § 1 mom. 4 punkten avsett tillräckligt antal plantor som uppfyller kravet på produktionssättet med beaktande av produktionsförhållandena på orten, följande:

växter/ha
Jordgubbar, åkerbär och allåkerbär 15 000
Vinbär och krusbär 2 200
Hallon 2 800
Havtorn 800
Buskblåbär 2 250
Fruktträd 400

Om jordgubbar, åkerbär eller allåkerbär odlas så att plast inte används för att täcka markytan och de revplantor som uppstår får slå rot bredvid moderplantan, kan planttätheten under den första vegetationsperioden vara 11 000 plantor per hektar. Planttäthetskraven tillämpas också på ekoproduktionen.

Planttäthetskraven tillämpas dock inte på växtbestånd av havtorn och buskblåbär samt växtbestånd i ekoproduktion vilka har anlagts före 2000, men odlingen av dem skall motsvara kännetecknen för yrkesmässig odling.

Frilandsgrönsaker samt dill och persilja som såtts eller planterats efter den 30 juni 2007 och som ger skörd berättigar till stöd om dagen för sådd eller plantering av dem har anmälts till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 31 december 2007. Bärbuskar och fruktträd är stödberättigande om de har planterats senast den 30 juni 2007.

4 kap.

Husdjursstöd

14 §
Besittning och skötsel av husdjur

Med husdjur som är i producentens besittning avses djur som producenten äger samt djur som med hyres- eller leasingavtal överförts till producentens besittning.

Överföring av besittning av djur från en producent till en annan bör kunna bevisas med ett skriftligt avtal mellan parterna samt med tillhörande kvitton.

En producent som tagit besittning över djuren är ekonomiskt ansvarig för de djur som tillhör avtalskretsen. Producenten har även bokföringsansvarig för djuren som tagits i besittning.

Om producenten åtar sig att mot ersättning sköta om djur som är i annan producents besittning, bör ett skriftligt avtal göras upp om djurens skötsel, som visar att den producent som mottagit djuren endast sköter om djuren, och inte är ekonomiskt ansvarig för de djur som tillhör avtalskretsen.

Bokföringsansvarig för djur som är i skötsel är den producent som äger eller på annat sätt besitter djuren. Djur, som skall registreras i djurregistren, registreras till den gård som besitter dem.

15 §
Ansökan om husdjursstöd och fastställandet av dessa

Husdjursstöd söks för husdjur i sökandens besittning. Husdjursstöd betalas inte åt djurskötaren för djur som är i hans skötsel.

När husdjursstöd söks och fastställs iakttas förutom bestämmelserna i denna förordning även förordningen om ansökningstider.

De djurgrupper som avses i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och förordningen om nordligt stöd definieras i 2 § 1 mom. 7―13 och 16―34 punkten i denna förordning.

Det genomsnittliga antalet husdjur som avses i 12 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 20 § i förordningen om nordligt stöd beräknas med en decimals noggrannhet.

16 §
Gängse produktionssätt

En förutsättning för utbetalning av husdjursstöd är att det på gården bedrivs husdjursskötsel i enlighet med det gängse produktionssättet för varje djurslag som ligger till grund för stödet. Med gängse produktionssätt avses i första hand att till exempel dikor hålls för produktion av kalvar som föds upp för köttproduktion, suggor hålls för produktion av smågrisar och tackor hålls för produktion av lamm som föds upp på gården för köttproduktion. Produktionen, till exempel antalet smågrisar per sugga eller antalet lamm per tacka, skall ligga på normal nivå i förhållande till djurantalet.

Stöd kan också betalas för djur som hålls på gården i syfte att förvärva inkomster på grund av olika slag av nya verksamheter inom husdjursproduktionen. Vid behov skall en utredning över verksamheten och dess karaktär av förvärvsverksamhet tillställas landsbygdsnäringsmyndigheten. En sådan utredning är till exempel ett intyg över att sökanden är införd i förskottsuppbördsregistret för den aktuella verksamhetens del.

17 §
Uträknandet av djurens ålder

Husdjurens ålder räknas ut så att djuret uppnår en ålder av ett visst antal månader samma dag i månaden som det har fötts. När åldern på tjurar, kvigor, svin förutom slaktsvin samt tackor och getter räknas ut anses en månad bestå av 30 dagar.

Om ett djur har fötts den 31 i månaden räknas dess ålder på samma sätt som för ett djur som fötts den 30 i månaden.

Om ett djur har fötts den 29, 30 eller 31 i månaden och det i februari skulle uppnå en ålder som berättigar till stöd, anses djuret den 28 februari uppnå denna ålder uttryckt i månader.

Åldern på fjäderfä räknas enligt kalenderveckor.

Den ålder som används vid beräkningen av stöd för hästar fastställs så att hästen är

1) ett år gammal om den är född mellan den 1 januari 2006 och den 31 december 2006, de nämnda dagarna inberäknade,

2) två år gammal om den är född mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2005, de nämnda dagarna inberäknade, och

3) tre år gammal om den är född mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2004, de nämnda dagarna inberäknade.

18 §
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor samt slaktade tjurar och kvigor

Sökanden av stöd skall kontrollera uppgifterna om nötkreaturen i det utdrag ur nötdjursregistret som skickas till sökanden och göra behövliga korrigeringar i nötdjursregistret.

Eventuella korrigeringar av uppgifterna i utdraget ur nötdjursregistret skall göras inom 20 kalenderdagar från det datum då utdraget skrevs ut. Det datum då korrigeringarna senast skall göras har skrivits ut på kontrollistan till utdraget ur nötdjursregistret.

19 §
Fastställande av stödberättigande dagar för nötkreatur

I fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor avses med den första stödberättigande dagen den dag då djuret börjar omfattas av stödet. Det kan vara den första dagen under den tid på basis av vilken stödet fastställs, den dag då djuret uppnår erforderlig ålder, den dag som följer efter kalvningsdagen eller den dag som följer efter dagen då djuret köpts.

Med den sista stödberättigande dagen för djuret avses den dag då djuret slutar omfattas av stödet. Det kan vara den dag då djuret avlägsnas, den dag som föregår dagen då djuret övergår till en annan åldersgrupp, den sista dagen under den tid på basis av vilken stödet fastställs eller dagen då en kviga kalvar.

20 §
Bilagor till ansökan om stöd för slaktsvin och köttfjäderfä

Till del II i ansökan om husdjursstöd skall fogas ett kvitto i original eller som kopia av den som köpt slaktdjuren, nedan köparen. Av kvittot skall följande framgå:

1) köparens namn,

2) namnet på den som har sålt slaktdjuret, och

3) datum för slaktningen av djuret samt djurets slaktvikt.

Om köparen är någon annan än ett slakteri eller om slakteriet självt inte utför slakten skall av verifikatet dessutom framgå namnet på det slakteri där djuret har slaktats.

Köparen kan till producenten även sända en sammanfattning av de djur som slaktats 2007. Av sammanfattningen skall framgå

1) namn och/eller lägenhetssignum för den som har sålt slaktdjuren,

2) vilket år djuren har slaktats,

3) antalet slaktade slaktsvin eller namnet på de slaktade köttfjäderfäna samt deras antal per slakteri, och

4) ett omnämnande av om det i antalet även ingår djur som producenten har låtit slakta och tagit tillbaka till gården.

Om köparen är någon annan än ett slakteri skall antalet slaktsvin och köttfjäderfän per slakteri framgå av sammanfattningen.

I fråga om slaktsvin skall det i sammanfattningen utöver uppgift om antalet även ingå en text där det sägs att sammanfattningen omfattar slaktsvin vars slaktvikt har varit minst 61 kilogram.

Om köparen är en sammanslutning eller en enskild näringsidkare skall sammanfattningen göras på en blankett som innehåller de uppgifter som föreskrivs i 15 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och av vilken framgår anmälarens namn och kontaktinformation utöver de uppgifter som avses i 3―5 mom. Sammanfattningen skall undertecknas eller förses med företagets stämpel och anmälarens kontaktinformation, inklusive telefonnummer.

Om köparens utskriftsfunktioner sköts maskinellt så att det inte är möjligt att underteckna eller stämpla sammanfattningar, skall köparen utöver den sammanfattning som lämnas till den som sålt slaktdjuren tillställa jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral uppgifter om de djur som ligger till grund för stödet.

En slaktplats kan inte ge en sådan sammanfattning som avses i 3 mom. om det på den av kommunens livsmedelstillsynsmyndighet godkända slaktplatsen slaktas djur som har fötts upp av delägare, bolagsmän, medlemmar eller andra grupper som på motsvarande sätt hör till slaktplatsens ägare. Till stödansökan skall då fogas en kopia av de sidor i vägningsjournalen där det finns anteckningar om slaktvikten samt en eventuell annan utredning om de slaktade djuren.

21 §
Bilagor till ansökningar om stöd för unga avelssvin

Till del II på blanketten för ansökan om husdjursstöd skall fogas en försäljningsanmälan eller någon annan godtagbar utredning varav följande uppgifter framgår:

1) namnet på den som har sålt djuret,

2) vilken dag djuret har sålts,

3) namnet på köparen eller förmedlaren,

4) köparens eller förmedlarens kontaktinformation, inklusive telefonnummer,

5) djurets födelsetid, och

6) djurets öronnummer

Den som köper eller förmedlar djur kan göra en års sammanfattning av de unga avelssvin han eller hon har köpt, vilken för vart och ett djur skall innehålla de uppgifter som uppräknas i 1 mom.

22 §
Getters mjölkproduktion

Som grund för fastställandet av stödet för getter godkänns en mjölkmängd som har

1) levererats till ett mejeri,

2) sålts direkt från gården,

3) använts till framställning av ost för försäljning eller för eget bruk,

4) använts till framställning av andra produkter för försäljning, eller

5) använts i sökandens eget hushåll.

Den mjölkmängd som används som föda för djur eller vid testning av framställningen av produkter tillverkade av getmjölk räknas inte in i den mjölkmängd som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Den godkända mjölkmängd som kan användas i sökandens hushåll är 1,0 liter per person och dag. Som personer i sökandens hushåll räknas de som har samma i befolkningsdatalagen (507/1993) avsedda boningsort som den som söker stöd.

23 §
Hästar

Hästar skall i regel senast den 1 maj 2007 ha registrerats i det register som avses i 3 § i hästhushållningslagen. Sökanden skall ombesörja att de uppgifter som anmälts till registret är uppdaterade.

Om en häst är delägd skall en fullmakt där de övriga ägarna ger sitt samtycke till ansökan om stöd fogas till del I av ansökan om husdjursstöd. Eventuellt alias som hänför sig till delägandet skall nämnas i fullmakten.

Ston skall ha betäckts med en hingst som har godkänts för avel. Ponnyston skall vara renrasiga och de hingstar som används för betäckning skall vara av samma ras, om ponnystona inte har betäckts i överensstämmelse med de ridponnyprogram som avses i avelsreglementet för varmblodiga ridhästar, ponnyer, islandshästar och fjordhästar i enlighet med 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om anordnande av hästavelsverksamheten (45/94).

Ston av finska hästar och varmblodiga travhästston kan även betäckas med egna hingstar. Om ett sto har betäckts med en egen hingst som inte har en stambok, skall sökanden före utbetalningen av stödet till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten sända en styrkt kopia av intyget över fölningen eller ett intyg av en veterinär om att stoet kastat fölet efter en dräktigshetstid på minst 12 veckor.

24 §
Avlägsnande av tacka under djurhållningstid

Om en stödduglig tacka avlägsnas från garden under djurhållningstid som avsetts i 6 § 1 moment punkt 6 i Södra-Finlands nationella stödförordning och 14 § 1 moment punkt 6 i den nordliga stödförordningen, som inleds den 1 mars 2007 och avslutas den 8 juni 2007, bör avlägsnandet anmälas skriftligt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

En anmälan om avlägsnande av tacka från gården under djurhållningstid kan dock inte göras efter anmälan om övervakning till stödsökanden.

5 kap.

Bokföring av djur och getmjölk

25 §
Nötkreatur

Det skall föras en uppdaterad förteckning över nötkreatur i enlighet med 10 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur.

26 §
Svin

Det skall föras uppdaterad bok över svin i enlighet med 11 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001).

27 §
Fjäderfä

Det skall föras uppdaterad bok över fjäderfä, varav framgår ökningar och minskningar av djurantalet på djurgruppsnivå. Som ökningar skall i bokföringen antecknas djur som fötts och djur som köpts och som minskningar djur som sålts till livs, djur som sålts till slakt och djur som dött.

28 §
Tackor, getter och hästar

Det skall föras uppdaterad bok över tackor och getter i enlighet med 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005).

Över hästar skall finnas en uppdaterad bokföring varav framgår ökningar och minskningar av djurantalet på djurgruppsnivå. Som ökningar skall i bokföringen antecknas djur som fötts och djur som köpts och som minskningar djur som sålts till livs, djur som sålts till slakt och djur som dött.

29 §
Bokföring av getters mjölkproduktion

Getternas mjölkproduktion som avses i 22 § skall bokföras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 410. För varje månad skall en särskild blankett ifyllas. Getternas mjölkproduktion kan även bokföras med hjälp av ADB. För varje månad skall då fås en separat utskrift som innehåller samma uppgifter som en blankett.

I den dagliga blankettbokföringen som avses i 1 mom. skall följande uppgifter antecknas:

1) försäljningen av mjölk som har sålts vid direktförsäljning samt den mjölkmängd som använts för framställning av ost för försäljning eller för eget bruk, samt

2) de som har köpt mjölk vid direktförsäljning.

I den månatliga blankettbokföring som avses i 1 mom. skall följande uppgifter antecknas:

1) den mängd ost som har framställts under en månad, enligt osttyper,

2) den mjölkmängd som har använts per månad i sökandens hushåll, och

3) den mjölkmängd som har levererats till mejeriet under en månad.

Om det av getmjölken framställs andra produkter för försäljning än ost skall separat, produktspecifik bok över mjölkanvändningen föras varje dag. I den skall dessutom antecknas den mängd produkter som har framställts för försäljning under var och en månad.

30 §
Inlämnande av bokföringen över getternas mjölkproduktion till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten

Sökanden skall senast den 17 september 2007 till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten sända en månatlig blankett eller motsvarande datautskrift som avses i 29 § 1 mom. över den mängd getmjölk som har producerats mellan den 1 september 2006 och den 31 augusti 2007, de nämnda dagarna inberäknade, och som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

En sökande som börjar hålla getter skall senast den 17 september 2007 till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten sända en månatlig blankett eller motsvarande datautskrift som avses i 29 § 1 mom. över den mängd getmjölk som har producerats mellan den 1 maj 2007 och den 31 augusti 2007, de nämnda dagarna inberäknade, och som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Sökande som framställer andra produkter än ost skall senast den 17 september 2007 till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten sända den i 29 § 4 mom. avsedda separata månatliga och produktspecifika bokföring som gäller de perioder som anges i 1 och 2 mom.

6 kap.

Överföringar av besittningsrätten

31 §
Stöd för växtproduktion

Vid överföringar av besittningen till ett enskilt jordbruksskifte skall besittningsrätten till skiftet vara överförd till den nya innehavaren senast den 15 juni 2007. Överföring av besittningen förutsätter att ett skriftligt köpebrev, arrendeavtal eller annat avtal om överföring av besittningen, en ändringsblankett för basskiften och jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för anmälan av såningsarealer lämnas in till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten senast den 15 juni 2007.

Om besittningen till en hel gård har överförts före ansökan om stöd för växtproduktion, ansöker gårdens nya innehavare om stöden för växtproduktion.

Om besittningen till en hel gård har överförts efter ansökan om stöd för växtproduktion, dock senast den 31 augusti 2007, kan gårdens nya innehavare antecknas som sökande i ansökan om stöden för växtproduktion i stället för gårdens förra innehavare.

Den nya innehavaren skall påvisa överföringen av besittningen till hela gården genom att senast den 11 september 2007 till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten lämna in jord- och skogsbruksministeriets anmälningsblankett nummer 156 om överföring av besittningen till en hel gård. Till blanketten skall fogas nödvändiga kopior av köpebrevet, arrendeavtalet och andra motsvarande utredningar.

Stöd till unga jordbrukare kan betalas till en övertagare, som uppfyller kraven för beviljande av stöd, om generationsväxlingen sker efter avslutad ansökningstid, dock senast den 31 augusti 2007, under förutsättning att gårdens förra innehavare har lämnat in en godkänd ansökan på jord- och skogsbruksministeriets blankett 101B om stöd till unga jordbrukare.

32 §
Ansökan om slutliga husdjursstöd

Om besittningen till en hel gård har överförts före ansökan om förskott på husdjursstöd eller om gårdens nya innehavare har antecknats som sökande av förskott på husdjursstöd i stället för den förra innehavaren och förskotten har betalts till den nya innehavaren, ansöker gårdens nya innehavare om de slutliga husdjursstöden.

Om besittningen till en hel gård överförs efter det att förskotten har betalts, före betalningen av de slutliga husdjursstöden, har slutligt stöd kunnat sökas av antingen gårdens förra innehavare, gårdens nya innehavare eller båda. För det berörda lägenhetssignumets del utgör de emellertid endast en ansökan, varför uppgifterna på blanketterna för stödansökan registreras såsom gällande den sökande till vilken förskotten har betalts.

Ansökan om nationella husdjursstöd kan, utifrån ett avtal mellan gårdens förra och gårdens nya innehavare, anses omfatta alla djur som den förra innehavaren haft och som omfattas av stödet 2007. Ansökan om stöd kan därmed omfatta också dikor, dikokvigor, tjurar, mjölkkor och kvigor från och med den 1 juli 2006 samt suggor, hönor, broilermödrar och moderdjur av kalkon från och med den 1 oktober 2006.

Om två eller fler gårdar har slagits samman, kan innehavaren av den gård som bildats vid sammanslagningen så som avses i 3 mom. ansöka om slutliga stöd för de djur som omfattas av stöd 2007 och som fötts upp på de gårdar som sammanslagits. Det eventuellt utbetalda förskottet på husdjursstöd återkrävs till staten hos den gård vars lägenhetssignum inte längre används efter sammanslagningen.

33 §
Betalning av slutliga husdjursstöd

Om förskott på husdjursstöd har betalts till producenten och besittningen till hela gården övergår efter betalningen av förskott, betalas de slutliga nationella husdjursstöden till den sökande till vilken förskotten har betalts, det vill säga till gårdens förra innehavare.

Om förskott på husdjursstöden inte har betalts till producenten, kan gårdens förra innehavare och gårdens nya innehavare komma överens om till vilkendera sökanden de slutliga husdjursstöden skall betalas.

Om parterna vill att de slutliga husdjursstöden skall betalas till gårdens nya innehavare skall denne före den slutliga betalningen av de första husdjursstöden tillställa den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ett avtal om betalningen av de slutliga husdjursstöden till gårdens nya innehavare. Gårdens nya innehavare skall påvisa att överföringen av besittningen till hela gården har skett genom att till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten lämna in jord- och skogsbruksministeriets anmälningsblankett nummer 156 om överföring av besittningen till en hel gård samt kopior av köpebrevet, arrendeavtalet och andra motsvarande utredningar, om dessa inte har lämnats in redan tidigare.

Vid överföring av besittningen till hela gården uppfylls det krav på besittning av åkern som utgör en förutsättning för beviljandet av husdjursstöd, om gården i fråga har besuttit den i 10 § avsedda åkerarealen under samma lägenhetssignum.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.