249/2007

Given i Helsingfors den 8 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om företagssanering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 25 januari 1993 om företagssanering (55/1993) 1, 3 och 3 a §, 4 § 1 mom., rubriken för 5 § samt 5 § 1 och 2 mom., 5 a § 1 mom. och 9 §,

av dem 3 a §, rubriken för 5 § och 5 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1031/1993 samt 4 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 961/1994, 5 a § 1 mom. och 9 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §
Gäldenärens ansökan

Till gäldenärens ansökan om inledande av saneringsförfarande skall fogas

1) handelsregisterutdrag eller, då det är fråga om en gäldenär som inte skall antecknas i handelsregistret, utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer,

2) kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet samt, om gäldenärens verksamhet förutsätter en av myndighet beviljad koncession, en utredning om att gäldenären har koncession,

3) en utredning av ägandeförhållandena, om gäldenären är en sammanslutning,

4) kopia av bokslutshandlingarna för de två senaste räkenskapsperioderna samt, om det har förflutit över fyra månader från utgången av den senaste räkenskapsperioden, ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än tre månader,

5) en utredning av vilken framgår det faktiska verksamhetsområdet samt antalet driftställen, var dessa är belägna och antalet arbetstagare samt dessutom gäldenärens omsättning och värdet av tillgångarna samt det totala skuldbeloppet och skulderna specificerade på basis av säkerheterna,

6) en borgenärsförteckning som upptar åtminstone de borgenärer som har fordringar över 1 000 euro och av vilken framgår varje enskild borgenärs namn och adress, fordrans belopp och eventuella säkerheter som ställts för den samt namn och adress för borgensmännen och dem som ställt säkerhet,

7) en förteckning över betydande tillgångar,

8) en utredning enligt 1 a § som gjorts av en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller, om gäldenären enligt lag inte behöver ha en sådan revisor, av en handelskammare,

9) upplysning om huruvida en konkursansökan som rör gäldenären är anhängig vid någon annan domstol,

10) annan nödvändig utredning.

Om gäldenären idkar lantbruk, fiskerinäring eller renskötsel,

1) skall till ansökan, om gäldenären inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1336/1997) för sin verksamhet, i stället för den i 1 mom. 4 och 5 punkten nämnda utredningen fogas en utredning om den senast verkställda beskattningen samt en kopia av den senaste skattedeklarationen jämte bilagor,

2) kan den utredning enligt 1 mom. 8 punkten som skall fogas till ansökan göras av en med ekonomisk rådgivning förtrogen planerare vid en landsbygdscentral, utom när det är fråga om en sammanslutning som enligt lag skall ha en revisor.

1 a §
Revisorsutredning

Den utredning som avses i 1 § 1 mom. 8 punkten skall innehålla

1) ett yttrande om det sista bokslut och mellanbokslut som har fogats till ansökan,

2) ett yttrande om de omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av gäldenärens ekonomiska ställning utifrån boksluten,

3) ett yttrande om den utredning enligt 69 § 2 mom. i lagen om företagssanering (47/1993) som gäller de viktigaste orsakerna till gäldenärens ekonomiska problem, hur verksamheten fortsätter i framtiden, hur kostnaderna för saneringsförfarandet betalas och vilka möjligheter gäldenären har att betala de skulder som inte är saneringsskulder,

4) uppgifter i den omfattning det behövs om andra omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av förutsättningarna för inledande av ett saneringsförfarande enligt 6 och 7 § i lagen om företagssanering.

3 §
Gemensam ansökan av gäldenären och borgenärerna eller ansökan som förordas av borgenärerna

Till en ansökan som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om företagssanering och som görs gemensamt av gäldenären och borgenärerna eller som förordas av borgenärerna skall fogas

1) utredning enligt 1 § om gäldenären, med undantag av den utredning som avses i 1 § 1 mom. 8 punkten och 1 § 2 mom. 2 punkten,

2) en utredning om de fordringar som de borgenärer som är sökande har och om borgenärernas förhållande till gäldenären.

3 a §
Anmälan om ansökan

Domstolen skall utan dröjsmål anmäla en ansökan om saneringsförfarande till den domstol som på ansökningsdagen var behörig i ett ärende om försättande av gäldenären i konkurs.

4 §
Kungörelser

Ett beslut om att saneringsförfarande har inletts skall av domstolen kungöras utan dröjsmål i Officiella tidningen, om det inte i beslutet har bestämts att kungörelse inte skall ske. I kungörelsen skall uppges

1) gäldenärens firma och tidigare firma, gäldenärens hemort och adress samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) de omständigheter som nämns i 71 § 1 och 2 mom. i lagen om företagssanering,

3) utredarens fullständiga namn, hemort och adress samt andra tillgängliga kontaktuppgifter och eventuella förordnanden om hur uppgifterna skall fördelas mellan utredarna,

4) domstolen och uppgifter som identifierar ärendet.


5 §
Anmälan till handelsregistret och utsökningsmyndigheterna

Domstolen skall utan dröjsmål anmäla att saneringsförfarande börjar eller upphör till Patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret samt till utsökningsmyndigheterna på gäldenärens hemort och de orter där gäldenärens fastigheter är belägna.

I anmälan skall nämnas

1) gäldenärens firma, hemort och adress samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) tidpunkten då saneringsförfarandet inletts eller upphört samt uppgifter som identifierar ärendet,

3) utredarens eller utredarnas namn, hemort och adress och andra tillgängliga kontaktuppgifter samt, när det är fråga om anmälan som skall göras till handelsregistermyndigheten, eventuella förordnanden om hur uppgifterna skall fördelas mellan utredarna,

4) beträffande anmälan till handelsregistermyndigheten de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som är i kraft under saneringsförfarandet och gäller företagande av rättshandlingar,

5) ifall att saneringsförfarandet upphör om grunden för dess upphörande är att ett saneringsprogram fastställts eller gäldenären försatts i konkurs eller någon annan omständighet.


5 a §
Anmälningssätt

Anmälningar som avses i 3 a och 5 § kan göras per post eller genom elektronisk dataöverföring. Till utsökningsmyndigheterna och domstolarna kan anmälningarna också göras per telefon. En anmälan som har gjorts på annat sätt än per post skall dock utan oskäligt dröjsmål också sändas per post i original, om det finns skäl för det.


9 §
Kungörelse och anmälningar om temporära förbud

Vad som i 4―6 § föreskrivs om kungörelse av och anmälan om saneringsförfarandet samt om anteckning i handelsregistret och i 7 § om att ge utredaren i uppdrag att handha anmälningarna gäller i tillämpliga delar temporära förbud och en interimistisk utredare enligt 22 § i lagen om företagssanering. Om ett temporärt förbud upphör av någon annan anledning än på grund av att saneringsförfarande inleds, skall angående detta i Officiella tidningen publiceras en kungörelse av vilken utöver uppgifterna om gäldenären och ärendet även framgår tidpunkten då förbudet upphör att gälla samt grunden för upphörandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Helsingfors den 8 mars 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Liisa Lehtimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.