248/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av 23 § i lagen om återvinning till konkursbo

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 april 1991 om återvinning till konkursbo (758/1991) 23 § 2 mom. som följer:

23 §
Talan om återvinning

Återvinning yrkas genom talan vid domstol eller genom anmärkning mot en bevakning. I stället för vid det forum som avses i 10 kap. i rättegångsbalken kan talan väckas vid den tingsrätt som har behandlat frågan om försättande av gäldenären i konkurs och i samband med ett saneringsförfarande vid den tingsrätt som har behandlat ärendet om inledande av saneringsförfarandet. Boförvaltaren kan även yrka återvinning genom att göra en invändning mot något annat yrkande som har framställts mot konkursboet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

Denna lag tillämpas när ett saneringsförfarande inleds efter lagens ikraftträdande.

RP 152/2006
LaUB 22/2006
RSv 246/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.