247/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 3 § 2 mom., 63 § 4 mom. och 67 § 3 mom., av dem 67 § 3 mom. sådant det lyder i lag 609/1993,

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. samt den svenska språkdräkten i 3 § 3 mom., 6 § 1 mom. 1 punkten, 7 § 2 mom., 8 § 3 och 4 mom., 10 § 1 mom., 11 §, 15 § 3 mom., 18 § 1 mom. och 2 mom. 1, 2, 2 a, 3 och 4 punkten, 19 § 1 mom. 3 punkten, 21 § 2 mom., 24 § 1 och 3 mom., 25 § 2 mom., 28 § 2 mom., 32 §, 37 § 3 mom., 42 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 43 §, 47 § 2 mom., 50 § 2 mom. 2 punkten, 51 § 3 mom., 53 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 63 § 2 och 3 mom., rubriken för 67 § och 67 § 1 mom., 69 § 2 mom., 70 § 1 mom., 73 §, 77 § 3 mom., 81 §, 83 § 1 mom., 84 § 1 mom., 87 § 2 mom., 88 § 1 och 2 mom., 90 § 1 och 2 mom., 92 § samt 96 § 2 mom.,

av dem 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 461/1999, 8 § 4 mom., 18 § 2 mom. 2 a-punkten och 63 § 3 mom. sådana de lyder i lag 794/1998, 24 § 1 mom., 70 § 1 mom., 81 § och 96 § 2 mom. sådana de lyder i lag 609/1993, 32 § och 53 § 2 mom. sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 794/1998 och 67 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1029/1993, samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 794/1998 och 461/1999 samt i lag 133/2004, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom., de ändrade 3 och 4 mom. samt det nuvarande 5 mom. blir 3―6 mom., till 19 § 1 mom. en ny 4 punkt, till 19 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 22 § ett nytt 3 mom., till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 609/1993, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 44 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 63 a §, till 65 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till lagen nya 66 a och 67 a §, till 68 §, sådan den lyder i lag 771/2002, ett nytt 2 mom., till 69 § ett nytt 4 mom., till 76 § ett nytt 5 mom., till lagen nya 83 a och 95 a § samt till 96 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 609/1993, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte och förhållande till annan lagstiftning

I syfte att sanera livsduglig verksamhet som bedrivs av en gäldenär i ekonomiska svårigheter eller för att trygga förutsättningarna för verksamheten samt för att få till stånd reglering av skulder kan saneringsförfarande enligt denna lag inledas. Genom förfarandet kan, på det sätt som föreskrivs i denna lag, med ett saneringsprogram som fastställs av domstol bestämmas om åtgärder som gäller gäldenärens verksamhet, förmögenhet och skulder.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) anhängiggörande av ansökan den dag då ansökan om inledande av saneringsförfarande blivit anhängig,

2) inledande av förfarande den tidpunkt då domstolen har fattat beslut om inledande av saneringsförfarande,

3) insolvens att gäldenären är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte är endast tillfällig,

4) hotande insolvens att gäldenären riskerar att bli insolvent,

5) saneringsskuld alla gäldenärens skulder som har uppkommit innan ansökan anhängiggjordes, inklusive säkerhetsskulder och skulder vilkas grunder eller belopp är förenade med villkor eller stridiga eller oklara av andra orsaker; som saneringsskuld anses dock inte en av gäldenären grundad pensionsstiftelses ansvarighetsunderskott,

6) realsäkerhetsrätt ägarförbehåll och annan säkerhet som grundar sig på ägande, panträtt i lös och fast egendom samt återtagningsrätt och retentionsrätt som medför förmånsrätt till föremålet för rätten,

7) säkerhetsskuld en saneringsskuld till säkerhet för vilken borgenären har en i förhållande till tredje man effektiv realsäkerhetsrätt till egendom som tillhör gäldenären eller som är i hans besittning, till den del säkerhetens värde vid den tidpunkt då förfarandet inleddes skulle ha räckt till för att täcka beloppet av borgenärens fordran efter avdrag av realiseringskostnaderna och de skulder som skall betalas med bättre förmånsrätt,

8) säkerhetsborgenär den som är borgenär i ett säkerhetsskuldförhållande,

9) efterställd skuld en skuld för vilken betalning får inflyta först efter övriga skulder.


Om egendom som tillhör gäldenären står som säkerhet för tredje mans skuld när förfarandet börjar, skall på sådant ansvar på motsvarande sätt tillämpas vad som föreskrivs om gäldenärens säkerhetsskuld.


6 §
Förutsättningar

Saneringsförfarande kan inledas, om

1) minst två borgenärer vilkas sammanlagda fordringar motsvarar minst en femtedel av gäldenärens kända skulder och som inte är sådana närstående till gäldenären som avses i 3 § i lagen om återvinning till konkursbo (758/1991) tillsammans med gäldenären ansöker om det eller meddelar att de förordar gäldenärens ansökan,


7 §
Hinder och grunder för avbrott

Finns det inte särskilda motskäl, kan saneringsförfarandet inte heller inledas, om

1) gäldenären eller någon för hans räkning i den verksamhet som saneringsförfarandet gäller har gjort sig skyldig till ett gäldenärsbrott som avses i 39 kap. 1―3 eller 6 § i strafflagen (39/1889) eller ett bokföringsbrott eller ett grovt bokföringsbrott eller är åtalad för ett sådant brott eller om det finns grundad anledning att misstänka att han gjort sig skyldig till ett sådant brott,

2) gäldenären, en personligt ansvarig bolagsman i gäldenärsbolaget eller någon som hör till gäldenärsbolagets ledning i den verksamhet som saneringsförfarandet gäller har brutit mot ett näringsförbud eller är åtalad för ett sådant brott eller om det finns grundad anledning att misstänka att han gjort sig skyldig till ett sådant brott, eller

3) gäldenären, en personligt ansvarig bolagsman i gäldenärsbolaget eller någon som hör till gäldenärsbolagets ledning har gjort sig skyldig till eller det finns grundad anledning att misstänka att han gjort sig skyldig till ett förfarande för vilket han kan meddelas näringsförbud.

Om en omständighet som avses i 1 eller 2 mom. framgår efter det att förfarandet har inletts, kan det på yrkande av en utredare som avses i 8 § eller på yrkande av en borgenär eller gäldenären bestämmas att förfarandet skall upphöra. En situation som avses i 1 mom. 1 punkten hindrar dock inte att förfarandet fortsätts, om det är sannolikt att företagets förmögenhet eller en väsentlig del av den kan överlåtas som en helhet i den ordning som anges i denna lag.

8 §
Utredare

Den interimistiska utredarens uppgift är att följa och övervaka gäldenärens verksamhet samt på begäran lämna borgenärerna och domstolen sådana uppgifter om gäldenärens verksamhet som kan vara av betydelse när det övervägs om saneringsförfarande skall inledas.


Utredaren skall vara myndig och känd som en hederlig person som inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Utredaren skall ha den skicklighet, förmåga och erfarenhet som uppdraget kräver. Utredaren får inte stå i ett sådant förhållande till gäldenären eller någon borgenär som kan vara ägnat att äventyra utredarens oberoende i förhållande till gäldenären eller utredarens opartiskhet gentemot borgenärerna, om inte något annat följer av 83 § 4 mom. Den som har samtyckt till att bli utredare skall underrätta domstolen om alla de omständigheter som kan vara ägnade att äventyra eller väcka befogade misstankar om hans opartiskhet och oberoende som utredare.

Utredarens uppdrag pågår tills saneringsförfarandet upphör och även därefter i den omfattning det är nödvändigt för att utredaren skall kunna handha delgivningar och meddelanden i anslutning till att saneringsförfarandet upphör samt slutföra de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 4 och 5 punkten. Den interimistiska utredarens uppdrag pågår tills beslut om inledande av förfarandet fattats eller behandlingen av ärendet dessförinnan har upphört eller domstolen förordnar något annat.


10 §
Borgenärsdelegation

Domstolen skall på yrkande av sökanden, utredaren eller en borgenär tillsätta en borgenärsdelegation som gemensam företrädare för borgenärerna, om det inte på grund av att antalet borgenärer är litet eller av annan orsak skall anses onödigt. Delegationen skall ha minst tre medlemmar. Delegationen skall vara sammansatt så att olika borgenärsgrupper, så som säkerhetsborgenärer och borgenärer vilkas fordringar inbördes har samma grund, är jämbördigt företrädda. Borgenärsdelegationens sammansättning kan också fastställas så att de borgenärer som är viktigast med tanke på gäldenärens verksamhet är representerade i den, om detta är ägnat att främja en effektiv verksamhet inom borgenärsdelegationen.


11 §
Utredarens informationsplikt

Utredaren skall utan dröjsmål delge borgenärsdelegationen, de största borgenärerna och på begäran också andra borgenärer samt gäldenären och konkursombudsmannen den utredning som nämns i 8 § 1 mom. 1 punkten eller ett sammandrag av den. Utredaren skall regelbundet och alltid när det behövs informera borgenärsdelegationen eller, om en sådan inte tillsatts, borgenärerna om sina åtgärder och iakttagelser i samband med uppföljnings-, övervaknings- och granskningsuppdraget samt förhandla med delegationen eller borgenärerna innan viktiga beslut fattas. Om utredaren får veta att gäldenären väsentligt försummat att betala skulder som inte omfattas av saneringsskulderna, skall utredaren informera också om detta.

På begäran av gäldenären eller en borgenär skall utredaren redogöra för grunderna för sitt arvodesyrkande samt presentera sin uppskattning av de totala kostnaderna för saneringsförfarandet. Om de omständigheter som legat till grund för uppskattningen senare väsentligt ändras, skall utredaren lägga fram en ny uppskattning för gäldenären och borgenärerna.

15 §
Gäldenärens förpliktelser

Bestämmelser om skulder som uppkommer efter att ansökan blivit anhängig ingår i 32 § och om skuld som uppkommer på nytt på grund av återvinning av betalning i 38 §.

18 §
Undantag från betalningsförbudet

En säkerhetsborgenär har utan hinder av förbudet enligt 17 § rätt att få betalning för räntor och andra kreditkostnader som motsvarar villkoren för skulden och som förfaller efter att ansökan blivit anhängig. Borgenären kan inte göra gällande ett villkor om förtida betalning av kreditkostnader.

Utan hinder av förbudet i 17 §

1) skall arbetstagarnas löner och ersättningar för kostnader för arbetet för tre månader innan ansökan blivit anhängig betalas, utom när utredaren meddelar att han anser grunden för eller beloppet av en sådan skuld vara stridig,

2) skall de semesterlöner och semesterersättningar till arbetstagarna som har tjänats in innan ansökan blivit anhängig betalas,

2 a) skall av en arbetstagares fordran som grundar sig på arbetsgivarens intressekontorsverksamhet betalas ett belopp som motsvarar de medel vilka under tre månader innan ansökan blivit anhängig har avskilts från lön eller pension som betalas med anledning av anställningsförhållandet,

3) skall underhållsbidrag till gäldenärens barn betalas till den del bidraget skulle ha haft förmånsrätt vid en utmätning vid den tidpunkt då ansökan blev anhängig,

4) kan genom beslut av utredaren betalning erläggas till borgenärer vars fordringar uppgår till mindre belopp, om det är ändamålsenligt med tanke på förfarandet, samt gäldenärens fordran användas för kvittning av saneringsskuld, om borgenären skulle ha haft motsvarande rätt till kvittning,


19 §
Indrivningsförbud

Sedan förfarandet inletts får mot gäldenären inte riktas åtgärder för indrivning eller tryggande av betalning av en saneringsskuld som omfattas av betalningsförbudet. Åtgärder som vidtagits får inte fortsättas. Mot gäldenären får i fråga om en sådan skuld inte heller riktas påföljder för dröjsmål med betalning. Här nämnda förbud gäller bland annat följande åtgärder:


3) av ett kreditinstitut gjord kvittning av dess fordran med medel som gäldenären vid tidpunkten för indrivningsförbudets början eller efter det har insatta på sitt konto i kreditinstitutet eller som då finns i kreditinstitutet för att överföras till gäldenärens konto, om kontot enligt kontovillkoren kan användas för skötsel av betalningsrörelse,

4) fattande av ett för gäldenären menligt administrativt beslut som grundar sig på försummelse att betala en saneringsskuld.


En borgenär har under saneringsförfarandet rätt att på motsvarande grunder som i en konkurs använda sin fordran till kvittning mot en skuld som borgenären har till gäldenären när förfarandet inleds. Ett kvittningsmeddelande skall även lämnas till utredaren. Om en annan borgenärs än en säkerhetsborgenärs skuld förfaller till betalning vid en på förhand bestämd tidpunkt efter det att indrivningsförbudet har börjat, får borgenären till ett belopp som motsvarar hans fordran hos gäldenären hålla inne betalning till saneringsgäldenären, varvid skuldförhållandet i övrigt fortsätter på tidigare villkor, tills kvittning genomförs eller indrivningsförbudet upphör.


21 §
Förbud mot utmätning och andra verkställighetsåtgärder

Efter det att förfarandet har inletts får verkställighet inte inledas i syfte att vräka gäldenären från en lägenhet som huvudsakligen används för den verksamhet som är föremål för förfarandet och som han har i sin besittning, om vräkningsbeslutet grundar sig på att hyra eller något annat vederlag för lägenheten har förfallit till betalning innan ansökan blivit anhängig, men inte betalts. Detsamma gäller beslut om att med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) ta en lägenhet som används för nämnda ändamål i bolagets besittning. Domstolen kan dock på yrkande av borgenären tillåta verkställighet, om det med beaktande av de åtgärder som borgenären redan har vidtagit beträffande lägenheten vore oskäligt att den förhindras.


22 §
Temporärt förbud

Bestämmelser om förordnande av en interimistisk utredare finns i 83 a §.

24 §
Förhållandet till konkurs

Om en ansökan om försättande av gäldenären i konkurs är anhängig när ansökan om saneringsförfarande görs, får konkursansökan inte avgöras förrän beslutet om inledande av saneringsförfarandet har fattats. På samma sätt skall förfaras om en ansökan om att gäldenären skall försättas i konkurs görs efter att ansökan om saneringsförfarande har blivit anhängig men innan ärendet har avgjorts. Om ett saneringsförfarande inleds, förfaller konkursansökan sedan saneringsprogrammet fastställts. Om ansökan om saneringsförfarande avslås eller saneringsförfarandet förordnas upphöra på annan grund än att saneringsprogrammet fastställts, skall behandlingen av konkursansökan fortsätta. För den händelse att beslutet överklagas finns bestämmelser i 96 § 2 mom.

Om gäldenären har sökt eller meddelar att han kommer att söka ändring i ett beslut genom vilket en ansökan om saneringsförfarande har avslagits, kan den domstol som behandlar en sådan ansökan om försättande av gäldenären i konkurs som avses i 1 mom. eller som blir anhängig senare, på yrkande av gäldenären, skjuta upp beslutet om försättande i konkurs tills överklagandet har avgjorts av fullföljdsdomstolen eller behandlingen av ärendet annars upphör. En förutsättning är att det finns synnerligen vägande skäl att skjuta upp beslutet, framför allt med beaktande av de grunder som gäldenären i sina besvär har åberopat eller som gäldenären meddelar sig åberopa. Ändring får inte sökas i beslut om uppskjutande. Om gäldenären försätts i konkurs, kan domstolen på yrkande av gäldenären förordna att konkursboet inte får sälja mera egendom än vad som är nödvändigt för undvikande av förluster eller för betalning av de kostnader som föranleds av förvaltningen av konkursboet och skötseln av egendomen innan beslutet om saneringsförfarandet vunnit laga kraft eller något annat bestäms i ärendet.


Sedan saneringsförfarandet inletts kan gäldenären på ansökan av en borgenär försättas i konkurs endast om gäldenären var insolvent när förfarandet inleddes och förhållandena var sådana som nämns i 7 § 1 mom. 1 punkten eller om konkursansökan grundar sig på försummad betalning av en skuld som uppkommit efter att saneringsansökan blev anhängig. I det sistnämnda fallet skall domstolen höra utredaren, och försättandet i konkurs kan på yrkande av gäldenären skjutas upp högst en månad, om det med hänsyn till fortsättande av saneringsförfarandet finns synnerligen vägande skäl för detta. Ändring får inte sökas i beslut om uppskjutande. Om gäldenären försätts i konkurs, upphör saneringsförfarandet.

25 §
Borgenärens rätt att driva in en fordran hos tredje man

Om någon annan än en person som avses i 1 mom. är borgensman, medgäldenär eller ställare av säkerhet, gäller bestämmelserna i 19―22 § på motsvarande sätt indrivning av en skuld hos borgensmannen, medgäldenären eller ur säkerhetens värde. När 20 § tillämpas skall då den som ställt säkerheten höras i stället för utredaren.


28 §
Rättsverkningarnas giltighet

Rättsverkningarna av att förfarandet inletts fortsätter tills saneringsprogrammet fastställs. Om saneringsförfarandet upphör utan att något saneringsprogram fastställs, upphör rättsverkningarna av att förfarandet inletts när domstolens beslut om försättande av gäldenären i konkurs eller om att förfarandet upphör har givits, om inte domstolen av särskilda skäl bestämmer att rättsverkningarna förblir i kraft tills beslutet har vunnit laga kraft eller något annat bestäms i saken. Om gäldenären efter det att förfarandet har inletts försätts i likvidation, upphör rättsverkningarna av inledandet när likvidationen börjar.


32 §
Skuld som uppkommit efter anhängiggörande av ansökan

Skulder som uppkommer efter det att ansökan blivit anhängig skall betalas allteftersom de förfaller. Detsamma gäller vederlag och andra löpande betalningar som grundar sig på ett fortlöpande avtalsförhållande eller på fortlöpande nyttjande- eller besittningsförhållanden och som hänför sig till tiden efter det ansökan blivit anhängig.

Om gäldenären försätts i konkurs på en ansökan som har gjorts innan saneringsprogrammet upphör eller, om saneringsförfarandet har upphört utan att ett saneringsprogram har fastställts, på en sådan ansökan som har varit anhängig under saneringsförfarandet eller som gjorts inom tre månader från det att saneringsförfarandet har upphört, har de fordringar som uppkommit efter det förfarandet inleddes till dess det upphörde samt räntan på dessa fordringar till den tidpunkt då medlen redovisas bästa förmånsrätt till betalning vid konkurs efter de fordringar som avses i 3 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992). Utredarens och övervakarens obetalda arvoden och ersättningar samt räntan på dessa till den tidpunkt då medlen redovisas skall dock betalas först.

37 §
Återvinning på yrkande av en borgenär

Borgenären skall väcka talan enligt 2 mom. inom sex månader från det att saneringsförfarandet inleddes. Domstolen skall ge utredaren tillfälle att bli hörd i saken. Utredaren kan börja driva talan genom att meddela detta i sitt yttrande till domstolen. Talan anses då grunda sig på utredarens yrkande och borgenären har rätt att av gäldenärens tillgångar få ersättning för de rättegångskostnader som föranletts av att talan väckts. En eventuell tvist om ersättningen avgörs av domstol.

42 §
Åtgärder och arrangemang

I saneringsprogrammet skall individualiseras de åtgärder och arrangemang som syftar till sanering av gäldenärens verksamhet samt de åtgärder och arrangemang som gäller gäldenärens och borgenärernas ställning samt motiveringen för dem. I programmet skall bland annat bestämmas om


4) regleringar som gäller saneringsskulder samt betalning av tilläggsprestationer,


I fråga om skulderna skall saneringsprogrammet innehålla ett betalningsprogram, av vilket framgår skuldregleringens innehåll och betalningstidtabell särskilt för varje skuld samt för varje vanlig skuld en uppskattning av hurdan utdelningen skulle ha blivit i en konkurs, om 32 § 2 mom. inte tillämpas. Av betalningsprogrammet skall också framgå uppgifter om de kvittningar som verkställts under saneringsförfarandet.


43 §
Ställningen för skulder som uppkommit efter anhängiggörande av ansökan

Saneringsprogrammet skall utarbetas med beaktande av att skulder som uppkommit efter att ansökan blivit anhängig skall betalas efter de prestationer som enligt 45 § hänför sig till säkerhetsskulderna och kreditkostnaderna för dem, men före övriga skulder.

44 §
Skuldsaneringsmetoder

I saneringsprogrammet kan bestämmas att gäldenären till borgenärerna skall betala tilläggsprestationer, om gäldenärens ekonomiska ställning förbättras från det saneringsprogrammet har fastställts till dess det upphör. Det kan dock inte bestämmas att medel som gäldenären rimligen behöver för en fortsättning av verksamheten skall användas till betalning av tilläggsprestationer. Rätt till tilläggsprestation före andra borgenärer och med inbördes lika andelar har de borgenärer för vilka kapitalet av deras fordringar har sänkts genom skuldregleringen, dock inte borgenärer med efterställda fordringar.

47 §
Oklara och okända samt vissa andra saneringsskulders ställning

En saneringsskuld som inte har anmälts i förfarandet av gäldenären eller i enlighet med 71 § 1 mom. 3 punkten av borgenären och som inte annars har kommit till utredarens kännedom innan saneringsprogrammet fastställs upphör när saneringsprogrammet fastställs, om inte något annat bestäms i programmet. Skulden upphör dock inte om borgenären inte kände till och inte heller borde ha känt till den och skulden inte kommit till utredarens kännedom innan programmet fastställdes. En borgenär som har realsäkerhet för sin fordran är utan hinder av det ovan sagda berättigad att driva in sin fordran ur värdet av säkerheten.


50 §
Fastställelse med samtycke av alla borgenärer

Programmet får dock inte fastställas, om


2) det inte har lagts fram en tillräcklig utredning om att det finns förutsättningar för att genomföra programmet.

51 §
Fastställelse med samtycke av gruppmajoriteter

Borgenärerna skall indelas i grupper på följande sätt:

1) säkerhetsborgenärer,

2) borgenärer som har en företagsinteckning som säkerhet,

3) andra än säkerhetsborgenärer så att de borgenärer vilkas fordringar kan drivas in utan dom eller utslag så som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) bildar en egen grupp av dessa,

4) borgenärer vilkas fordringar enligt 6 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning är efterställda indelas i egna grupper enligt fordringarnas inbördes ordning.

53 §
Hinder för fastställande

Även om kraven enligt 51 och 52 §§ uppfylls får saneringsprogrammet inte fastställas, om


2) det inte har lagts fram en tillräcklig utredning om att det finns förutsättningar för att genomföra programmet,


Programmet skall inte heller fastställas, om det finns ett hinder enligt 7 § 2 mom. för att inleda saneringsförfarandet.

9 kap

Saneringsprogrammets rättsverkningar samt genomförande och ändringar av det samt när programmet förfaller

63 §
Ändring av programmet

Innehållet i en skuldreglering eller ett betalningsprogram som motsvarar det fastställda programmet kan ändras med samtycke av den borgenär vars rätt ändringen kränker. Samtycke behövs dock inte, om borgenärens fordran till sitt belopp är liten och om borgenärens ställning som en följd av ändringen inte förändras väsentligt.

Om beloppet av en saneringsskuld eller en borgenärs rätt fastställs annorlunda än vad som med stöd av 47 § 1 mom. har beaktats i saneringsprogrammet, skall programmet på yrkande av borgenären eller gäldenären ändras i den mån det avgörande som gäller borgenärens rätt påverkar innehållet i skuldreglering enligt programmet eller betalningsprogrammets innehåll. Detsamma gäller på motsvarande sätt, om för borgenären på grund av återvinning av betalning uppkommer en fordran som avses i 38 § eller det uppdagas någon annan saneringsskuld som inte upphört med stöd av 57 § 1 mom. Vid en ändring av betalningsprogrammet skall en borgenär i skuldregleringarna likställas med andra borgenärer i samma ställning.

63 a §
Yrkande på tilläggsprestation

Ett yrkande på uppfyllande av en tilläggsprestationsskyldighet som fastställts i saneringsprogrammet kan framställas av övervakaren eller en borgenär.

Om inte något annat bestäms i saneringsprogrammet, skall ansökan om fullgörande av en tilläggsprestationsskyldighet göras hos domstolen inom ett år efter det att slutredogörelsen har givits in till domstolen. Om slutredogörelsen inte har tillställts borgenären, skall borgenären trots allt göra ansökan senast två år från det att slutredogörelsen gavs in till domstolen.

65 §
Beslut om att programmet förfaller

Om gäldenären är en enskild näringsidkare eller yrkesutövare och det under saneringsprogrammet fattas beslut om inledande av skuldsanering för privatperson, förfaller ett saneringsprogram som fastställts med stöd av denna lag. Domstolen kan dock förordna att saneringsprogrammet trots skuldsaneringen inte skall förfalla, om det finns särskilda skäl för detta på grund av att största delen av de skulder som saneringsprogrammet omfattar har betalats enligt programmet.


66 a §
Okända borgenärers ställning

Om det först sedan saneringsprogrammet avslutats uppdagas en saneringsskuld, på grundval av vilken saneringsprogrammet skulle ha kunnat ändras, skall gäldenären betala det belopp på skulden som borgenären skulle ha fått om skulden ingått i saneringsprogrammet.

67 §
Behörig domstol i ett ärende som gäller saneringsförfarande

Ärenden som gäller saneringsförfarande enligt denna lag behandlas i följande tingsrätter: Björneborgs tingsrätt, Esbo tingsrätt, Helsingfors tingsrätt, Joensuu tingsrätt, Jyväskylä tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis tingsrätt, Rovaniemi tingsrätt, Tammerfors tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Vasa tingsrätt, Villmanstrands tingsrätt, Åbo tingsrätt och Ålands tingsrätt. I fråga om domstolarnas domkretsar i dessa ärenden föreskrivs genom förordning av statsrådet.


67 a §
Behörig domstol i ett ärende som gäller försättande i konkurs

Om en konkursansökan avseende gäldenären är anhängig när ansökan om inledande av saneringsförfarande blir anhängig eller om en konkursansökan blir anhängig innan beslutet om inledande av saneringsförfarandet har vunnit laga kraft, behandlas konkursansökan vid den tingsrätt där saneringsförfarandet är anhängigt eller som har behandlat ärendet om inledande av saneringsförfarande. Den tingsrätt hos vilken konkursansökan har gjorts skall överföra konkursansökan att avgöras av den tingsrätt som behandlar eller behandlat saneringsansökan.

När en ansökan om att gäldenären skall försättas i konkurs görs under saneringsförfarandet skall den behandlas i den tingsrätt där saneringsförfarandet är anhängigt.

Om gäldenären försätts i konkurs kan den tingsrätt som avses i 1 eller 2 mom. överföra ärendet till den tingsrätt som annars är behörig att behandla gäldenärens konkurs, om detta är ändamålsenligt. Tingsrätten skall samtidigt utse en boförvaltare.

68 §
Behandlingsordning

Ett ärende som gäller företagssanering skall behandlas så snabbt som saken kräver.

69 §
Ansökan

Till ansökan skall fogas en behövlig utredning om gäldenären. Gäldenären skall dessutom till sin ansökan foga en utredning om sina borgenärer, skulder och säkerheterna för skulderna samt om sin ekonomiska ställning. Om gäldenären inte på det sätt som anges i 6 § 1 mom. 1 punkten har gjort ansökan tillsammans med sina borgenärer och borgenärerna inte har förordat ansökan, skall gäldenären i sin ansökan dessutom redogöra för de främsta orsakerna till sina ekonomiska svårigheter, hur gäldenärens verksamhet avses fortsätta samt med vilka medel de kostnader som saneringsförfarandet medför skall täckas och hur gäldenären förmår betala de skulder som inte är saneringsskulder.


En ansökan om inledande av saneringsförfarande kan inte tas upp till prövning medan det finns ett fastställt gällande saneringsprogram.

70 §
Förberedande åtgärder med anledning av ansökan

Gäldenärens ansökan skall av domstolen delges de borgenärer som på grundval av storleken av sina fordringar anses vara betydande samt även andra borgenärer, om domstolen anser att de behöver höras om ansökan, samt ge dem tillfälle att inom en utsatt tid avge ett skriftligt yttrande. Om gäldenärens ansökan på det sätt som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten gjorts tillsammans med borgenärer eller borgenärerna i fråga har förordat gäldenärens ansökan, kan saneringsförfarandet inledas utan att de övriga borgenärerna hörs.


73 §
Avsaknad av programförslag

Om domstolen inte inom utsatt tid har tillställts ett sådant förslag till saneringsprogram som uppfyller kraven i 41 och 42 §, skall domstolen ge sökanden, utredaren och den som eventuellt lagt fram ett bristfälligt förslag tillfälle att bli hörd. Om hörandet inte föranleder något annat, skall domstolen fatta beslut om att saneringsförfarandet skall upphöra.

76 §
Behandling och delgivning av programförslaget samt omröstningsförfarande

Ett omröstningsförfarande är dock inte nödvändigt om en i 52 § avsedd majoritet i varje borgenärsgrupp skriftligen har godkänt programförslaget och ingen av borgenärerna i ett yttrande som avses i 72 § har åberopat en omständighet på grundval av vilken saneringsprogrammet borde lämnas utan fastställelse.

77 §
Beslut om fastställande av saneringsprogram

Saneringsprogrammet skall iakttas trots att ändring söks, om inte den domstol där ärendet är anhängigt på grund av att ändring har sökts beslutar något annat.


81 §
Delgivningssätt

Delgivningar enligt denna lag kan ske per post eller med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod, om det inte är nödvändigt att delgivningen sker mot delgivningskvitto eller mottagningsbevis eller på något annat bevisligt delgivningssätt som föreskrivs för tvistemål.

Ett meddelande som har avsänts med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod anses ha anlänt till mottagaren inom föreskriven tid, om det har anlänt så som bestäms i 10 och 11 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Slutredogörelsen kan sändas till en borgenär på den adress denne uppgett i saneringsförfarandet eller för övervakaren eller gäldenären senare efter att saneringsprogrammet fastställts.

83 §
Förordnande av utredare

Utredaren utses på framställning av en borgenär eller av gäldenären i samband med att beslutet om att inleda saneringsförfarandet fattas. Om inget godtagbart förslag framställs, skall domstolen till utredare utse en för uppdraget lämplig person som är villig att åta sig det.


83 a §
Interimistisk utredare

Domstolen kan, när den fattar beslut om sådana temporära förbud som avses i 22 § eller därefter, på yrkande av gäldenären eller en borgenär vid behov utse en interimistisk utredare. I fråga om den interimistiska utredarens uppgifter förskrivs i 8 § 2 mom. På den interimistiska utredaren tillämpas vad som föreskrivs i 9 § 1 mom. om utredarens rätt att få uppgifter, i 12 § om jäv, i 14 § om tystnadsplikt, i 83 § om förordnande av utredare, i 85 § om övervakning och tvångsmedel, i 86 § om skiljande av en utredare från hans uppdrag, i 87 § om utredarens arvode och ersättning för kostnader samt i 94 § 1 mom. om ersättningsskyldighet för utredaren.

84 §
Tillsättande av borgenärsdelegationen och beslutsfattandet i den

Borgenärsdelegationen kan tillsättas när beslut om att inleda förfarandet fattas eller senare. Om inte annat föranleds av 10 §, förordnas varje enskild medlem i delegationen på framställning av en borgenär som hör till borgenärsgruppen i fråga. Delegationen kan senare kompletteras med en företrädare för en sådan borgenärsgrupp som inte är företrädd i delegationen. Borgenärsdelegationen väljer inom sig en ordförande.


87 §
Utredarens arvode och ersättningar för kostnader

Utredaren har rätt till ersättning av gäldenärens medel för de kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget. På yrkande av utredaren skall sådan ersättning betalas i förskott eller innan uppdraget har slutförts, om detta skall anses motiverat med beaktande av beloppet av de förväntade eller faktiska kostnaderna.


88 §
Kostnader för borgenärsdelegationen

Om inte något annat bestäms i saneringsprogrammet, skall ersättning för de nödvändiga kostnader som en medlem i borgenärsdelegationen har åsamkats av deltagandet i delegationens arbete betalas av borgenärerna i den borgenärsgrupp som han företräder eller är medlem i.

En medlem i borgenärsdelegationen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag, om den borgenärsgrupp som han företräder eller är medlem i så beslutar. Beslutet kräver enkel majoritet uträknad enligt såväl antalet borgenärer som beloppet av fordringarna.


90 §
Saneringsförfarande utan utredare och borgenärsdelegation

När gäldenären har gjort en ansökan om inledande av saneringsförfarande behöver en utredare inte utses, om ingen har gjort framställning om förordnande av utredare eller annars yrkat det. När ansökan har gjorts av en borgenär behöver en utredare inte utses, om gäldenärens kända borgenärer innan beslutet om inledande av förfarandet fattas ges tillfälle att inom en utsatt tid avge ett skriftligt yttrande, och ingen yrkar att en utredare skall utses. Efter det att förfarandet har inletts kan en utredare utses, om någon av borgenärerna eller gäldenären kräver det.

Domstolen kan förordna en utredare även om ingen har yrkat det, om det av särskilt skäl anses behövligt. Även om det har yrkats att en utredare skall förordnas, kan domstolen låta bli att förordna en utredare, om det finns särskilda skäl att anse att det med tanke på beredningen av saneringsprogrammet eller bevakningen av borgenärernas intressen inte är behövligt att förordna en utredare.


92 §
Snabbt fastställande av saneringsprogram

Om det inte finns något sådant hinder som avses i 3 mom. kan ett förslag till saneringsprogram utan hinder av 72 och 74―76 § fastställas som saneringsprogram, om för förslaget har inkommit

1) ett skriftligt godkännande av alla de kända borgenärer vilkas fordringar uppgår till sammanlagt minst 80 procent av borgenärernas sammanräknade fordringsbelopp och av varje borgenär vars fordringsbelopp uppgår till minst 5 procent av borgenärernas sammanräknade fordringsbelopp, samt

2) ett skriftligt yttrande från gäldenären.

Domstolen skall i samband med programförslaget tillställas en utredning om hur och när de borgenärer som inte godkänt förslaget har delgivits förslaget och beretts möjlighet att uttala sig om det samt de skriftliga yttrandena från de borgenärer som motsatt sig förslaget.

Ett förslag till saneringsprogram kan inte fastställas, om förslaget inte vad gäller en sådan borgenär som motsatt sig det överensstämmer med 44―46 § eller om det annars för borgenärens del avviker från denna lags bestämmelser om borgenärens ställning eller om det finns ett sådant hinder för fastställande av programmet som avses i 50 § 2 mom., 53 § 2 mom. eller i 55 §.

14 kap

Skadeståndsskyldighet

95 a §
Ersättning för överlåtelse av en fordran

Om gäldenären under indrivningsförbudet överlåter en fordran så att en borgenär förlorar sin möjlighet till kvittning, skall gäldenären ersätta den skada som därigenom orsakats borgenären.

96 §
Ändringssökande

Om ändring har sökts i ett beslut genom vilket en ansökan om saneringsförfarande har avslagits och gäldenären har försatts i konkurs innan ärendet har avgjorts av fullföljdsdomstolen, skall konkursen förfalla, om saneringsförfarande inleds. Skulder som har uppkommit under konkursen jämställs med skulder som uppkommer medan saneringsförfarandet pågår. Om saneringsförfarandet inleds genom beslut av fullföljdsdomstolen och en ansökan om att försätta gäldenären i konkurs då är anhängig, förfaller ansökan när saneringsprogrammet fastställs.

Den domstol som har avgjort ett ärende som gäller inledande av saneringsförfarande skall utan dröjsmål vidarebefordra en ändringsansökan till den domstol som skall behandla den. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Om inte annat bestäms i 4―12 mom., tillämpas denna lag om en ansökan om inledande av ett saneringsförfarande eller fastställande av ett saneringsprogram med stöd av 92 § eller en ansökan om försättande av gäldenären i konkurs blir anhängig efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 10 § 1 mom., 84 § 1 mom. och 88 § 1 och 2 mom. om borgenärsdelegationen tillämpas även när ansökan om inledande av ett saneringsförfarande har blivit anhängig före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 24 § 1 och 2 mom. om behandlingen av en konkursansökan tillämpas även när en ansökan om inledande av ett saneringsförfarande eller en ansökan om försättande av gäldenären i konkurs har blivit anhängig före lagens ikraftträdande.

På drivande av en återvinningstalan tillämpas 37 § 3 mom. i denna lag, om domstolen hör utredaren i ett sådant ärende som en borgenär anhängiggjort efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelsen i 63 § 2 mom. om ändring av saneringsprogrammet tillämpas i ett ärende som blivit anhängigt efter lagens ikraftträdande även när saneringsansökan har blivit anhängig eller saneringsprogrammet fastställts före lagens ikraftträdande.

Om saneringsprogrammet har fastställts före lagens ikraftträdande eller fastställs i ett ärende där ansökan om inledande av ett saneringsförfarande är anhängig vid lagens ikraftträdande får tilläggsprestation yrkas med stöd av 63 § 4 mom. i den lydelse det hade vid denna lags ikraftträdande, om inte annat bestäms i saneringsprogrammet. I detta fall tillämpas även 63 a § om yrkande på tilläggsprestation. Om slutredogörelsen om hur programmet fullföljts har givits in till domstolen före lagens ikraftträdande, kan övervakaren eller en borgenär dock utan hinder av 63 a § 2 mom. yrka på tilläggsprestation inom ett år efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelsen i 65 § 2 mom. angående när ett saneringsprogram förfaller tillämpas, om ett beslut om att inleda skuldsanering för privatperson fattas efter lagens ikraftträdande.

En domstols behörighet i ärenden som gäller saneringsförfarande bestäms efter lagens ikraftträdande enligt 67 § 1 mom. En behörig tingsrätt enligt den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande behandlar dock ett ärende som är anhängigt när lagen träder i kraft.

Bestämmelsen i 76 § 5 mom. om omröstningsförfarandet tillämpas även när en ansökan om inledande av ett saneringsförfarande har gjorts före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 83 § 1 mom. och 83 a § om förordnande av utredare samt 87 § 2 mom. om utredarens kostnader tillämpas även när ansökan om inledande av ett saneringsförfarande har gjorts före lagens ikraftträdande.

RP 152/2006
LaUB 22/2006
RSv 246/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.