246/2007

Given i Helsingfors den 27 februari 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 13 oktober 2005 för social- och hälsovårdsministeriet (826/2005) 4 §, 5 §, 8 § 1 mom., 35 §, 40 §, 41 a §, 43 §, 45 § och 52 §, av dem 4 och 5 § sådana de lyder i förordning 611/2006 samt 41 a § sådan den lyder i förordning 923/2006, som följer:

4 §
Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) utkomstskydd,

2) finansiering av företagshälsovården,

3) verksamheten på försäkringsmarknaden samt

4) Försäkringsinspektionen, besvärsnämnden för social trygghet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, läkemedelsprisnämnden, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.

5 §
Hälsoavdelningen

Hälsoavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar,

2) hälsovårdstjänster samt samordning av informationsadministrationen inom social- och hälsovården,

3) läkemedelsförsörjning,

4) miljö- och hälsoskydd, kemikalietillsyn till den del den inte ankommer på arbetarskyddsavdelningen och genteknik,

5) företagshälsovård till den del den inte ankommer på arbetarskyddsavdelningen eller försäkringsavdelningen samt

6) Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, strålsäkerhetscentralen, rättsskyddscentralen för hälsovården och arbetshälsoinstitutet.

8 §
Arbetarskyddsavdelningen

Arbetarskyddsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) arbetarskydd,

2) tillsynen över arbetarskyddet,

3) ministeriets arbetarskyddstjänster,

4) verkställigheten av och tillsynen över skyldigheten att ordna företagshälsovård,

5) tillsynen över kemikalier som används i arbetet,

6) arbetarskyddets distriktsförvaltning,

7) statistik över skogslöner,

8) arbetarskyddsfonden samt

9) ämbetsverksservice och uppgifter vid säkerhetsärenden i fråga om verksamhetsstället i Tammerfors.


35 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) bisysslotillstånd,

2) fastställande av den projektplan som avses i förordningen om förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet (159/1995),

3) skriftlig varning till en tjänsteman vid ministeriet,

4) utnämning, uppsägning av något skäl som beror av tjänstemannen och upplösning av tjänsteförhållande när det är fråga om tjänstemän vid ministeriet vilkas lön betalas enligt kravnivå 6―7

5) beviljande av tjänstledighet som är beroende av prövning för längre tid än ett år när det är fråga om en tjänsteman som utnämns av statsrådet, ministern eller kanslichefen,

6) betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet,

7) godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal som gäller personalen vid ministeriet, rättsskyddscentralen för hälsovården, besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden,

8) avgivande av utlåtanden till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman eller Europeiska unionens institutioner eller avgivande av utlåtande och utredning till riksdagens revisorer eller statens revisionsverk eller avgivande av utlåtanden om förslag till lag eller förordning till andra myndigheter, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande skall avgöras av ministern eller om utlåtandet inte hänför sig till ett ärende av mindre betydelse,

9) ministeriets representation i externa organ, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande skall avgöras av ministern,

10) beviljande av statsandelar till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader med stöd av 39 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992),

11) avtal om forsknings- och utvecklingsprojekt samt motsvarande utredningar som beställs av utomstående med undantag av de projekt som skall finansieras från ministeriets omkostnadsmoment och som avses i 41 a §

12) intern revision inom ministeriet,

13) naturaförmåner för tjänsteman vid ministeriet,

14) fastställande av bedömningen av arbetets kravnivå och arbetsprestationen inom ramen för lönesystemet,

15) beslut om vägran att lämna ut en handling enligt 14 § lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) samt i lagens 28 § avsett tillstånd att ta del av social- och hälsovårdsministeriets sekretessbelagda handlingar, om ärendena inte skall avgöras av avdelningschefen vid arbetarskyddsavdelningen i enlighet med denna arbetsordning samt

16) beslut om användningen av ett läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd enligt 11 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) och att de grunder finns som avses i 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning (279/2006).

40 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid hälsoavdelningen

Avdelningschefen vid hälsoavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller

1) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) ingående av avtal som gäller administreringen av anslaget för hälsofrämjande verksamhet i statsbudgeten, ingående av avtal och beviljande av understöd enligt dispositionsplanen och omallokering av de medel som inbesparats från projekt som ingår i dispositionsplanen samt

3) fastställande av en dispositionsplan för understödet för övervakning av smittsamma sjukdomar och fattande av beslut om och ingående av avtal om projekt som skall finansieras.

41 a §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid ekonomi- och planeringsavdelningen

Avdelningschefen vid ekonomi- och planeringsavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller

1) återkrav av understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning och ändring av syftet med och villkoren för understöden i det fall att det inte är fråga om en väsentlig ändring,

2) Europeiska unionens strukturfondsprojekt samt

3) avtal om forsknings- och utvecklingsprojekt som skall finansieras från social- och hälsovårdsministeriets omkostnadsmoment.

43 §
Ärenden som avgörs av regeringsrådet vid administrativa avdelningen

Det regeringsråd som sköter personalfrågor vid administrativa avdelningen, eller vid förhinder för honom eller henne avdelningschefen vid administrativa avdelningen, avgör ärenden som gäller

1) till semester berättigande tjänstgöringstid, semesterersättningar och andra än behovsprövade förmåner som grundar sig på tjänstekollektivavtal,

2) beviljande av tjänstledighet utan lön som är beroende av prövning för högst en månad när det är fråga om en tjänsteman vid ministeriet som utnämns av statsrådet, ministern, kanslichefen eller avdelningschefen vid administrativa avdelningen samt

3) utfärdande av intyg över att ett tjänsteförhållande har upphört samt utfärdande av arbetsintyg.

45 §
Ärenden som avgörs av äldre regeringssekreteraren vid administrativa avdelningen

Den äldre regeringssekreterare som sköter personalfrågor vid administrativa avdelningen, eller vid förhinder för honom eller henne regeringsrådet, avgör ärenden som gäller tjänstledighet, som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till.

52 §
Ärenden som avgörs av chefen för policyenheten vid arbetarskyddsavdelningen

Chefen för policyenheten vid arbetarskyddsavdelningen avgör ärenden som gäller godkännande och betalning av sådana verksamhets- och utvecklingsprojekt som skall betalas med de verksamhetsanslag som anvisats policyenheten vid arbetarskyddsavdelningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Helsingfors den 27 februari 2007

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.