240/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Avsikten med denna lag är att förbättra statsförvaltningens företagstjänster samt att effektivisera samordningen och övervakningen av dem.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om det kundinformationssystem för företagstjänster som drivs av handels- och industriministeriet, om arbetskrafts- och näringscentralernas register över företagstjänster, vilket hör till kundinformationssystemet, samt om behandlingen av uppgifter om kunder i samband med de företagstjänster som tillhandahålls kunderna.

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på kundinformationssystemet för företagstjänster samt på offentligheten beträffande de uppgifter som registrerats i och förmedlats genom informationssystemet samt personuppgiftslagen (523/1999) på behandlingen av personuppgifter.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företag ett företag eller en organisation som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

2) företagstjänster företagsstöd, utvecklings- och rådgivningstjänster samt arbetskraftsservice som beviljas av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning, en stiftelse, en förening eller statens specialfinansieringsbolag eller som betalas av dess medel, i fråga om vilka kundinformationssystemet för företagstjänster kan utnyttjas vid genomförandet,

3) företagsstöd understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som beviljas av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig, inrättning, en stiftelse, en förening eller statens specialfinansieringsbolag eller som betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen,

4) kund ett företag eller en fysisk person som överväger att starta ett företag eller inleda närings- eller företagsverksamhet och som har ansökt om eller har kontaktats angående företagstjänster.

2 kap.

Ändamålet med och informationsinnehållet i kundinformationssystemet för företagstjänster

4 §
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är ett informationssystem för registrering av basuppgifter om kunder. Systemet drivs av handels- och industriministeriet. Genom informationssystemets frågesystem förmedlas uppgifter om kunderna mellan de myndigheter som sköter företagstjänster och statens specialfinansieringsbolag. Handels- och industriministeriet ansvarar för riktigheten av de uppgifter som registrerats i informationssystemet samt för administrationen av användningsrättigheterna, bokföringen av de uppgifter som utlämnas ur informationssystemet och driften av informationssystemet.

Kundinformationssystemet för företagstjänster innefattar arbetskrafts- och näringscentralernas gemensamma register över företagstjänster vilket innehåller information om data som erhållits och utarbetats i samband med genomförandet av företagstjänster. Den arbetskrafts- och näringscentral som fört in eller på annat sätt hanterat uppgifter i registret över företagstjänster ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att hanteringen skett i enlighet med lag.

Vad som föreskrivs i denna paragraf inverkar inte på det ansvar som statens specialfinansieringsbolag eller myndigheter eller andra organisationer har i egenskap av registeransvarig i sådana fall där uppgifter ur deras informationssystem förmedlas via kundinformationssystemet för företagstjänster.

5 §
Ändamålet med kundinformationssystemet

Ändamålet med kundinformationssystemet för företagstjänster är att förbättra inriktningen av företagstjänsterna och den utvärdering av företag som sker i samband med att beviljande av företagstjänster övervägs samt att effektivisera övervakningen av beviljade företagsstöd.

6 §
Basuppgifter om företag i kundinformationssystemet

Med kundinformationssystemet för företagstjänster kan behandlas uppgifter av vilka framgår

1) företagets namn, företags- och organisationsnummer samt andra identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om vem som är företagets ansvarspersoner,

3) företagets verksamhetsområde, aktiekapital, bokslut eller andra sådana uppgifter i myndigheternas offentliga register som gäller företaget och allmänt beskriver dess verksamhet,

4) om företaget har varit kund hos handels- och industriministeriet, Tekes-utvecklingscentralen för teknologi och innovationer eller en arbetskrafts- och näringscentral samt vilka personer företaget har utsett till sina kontaktpersoner för de företagstjänster som avses i denna lag.

Genom kundinformationssystemet kan som uppgifter för utvärdering av företag förmedlas sådana uppgifter om ett företag och dess ansvarspersoner som införts i kreditupplysningsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt utsökningsregistret.

När det gäller fysiska personer som är företagets ansvarspersoner eller företagets kontaktpersoner enligt 1 mom. 4 punkten får sådana identifieringsuppgifter registreras i och förmedlas genom informationssystemet som enligt lag får införas i kreditupplysningsregistret. Dessutom får uppgifter om gällande näringsförbud samt de uppgifter som nämns i 4 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten i befolkningsdatalagen (507/1993) införas i och förmedlas genom informationssystemet.

7 §
Uppgifternas kvalitet

De uppgifter som registreras i kundinformationssystemet för företagstjänster skall uppdateras tillräckligt ofta och det skall också i övrigt ses till att uppgifterna i registret inte är föråldrade eller annars ger fel uppfattning om kunden.

Uppgifter som en kund lämnat muntligen, skriftligen eller i elektronisk form får registreras som tillgängliga uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster endast om de har kontrollerats.

8 §
Avförande av uppgifter

Uppgifter om en kund avförs ur registret senast fem år efter det att uppgifterna om kunden i fråga senast har hanterats. En uppgift avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara uppgiften för fullgörandet av en uppgift som grundar sig på lag eller förordning eller på grund av ett anhängigt ärende. I 4 § 2 mom. i företags- och organisationsdatalagen avsedda basuppgifter om ett företag avförs senast två månader efter det att uppgifterna om företaget har avförts ur företags- och organisationsdatasystemet.

En uppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter det att den konstaterats vara felaktig, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som en kund, en kunds representant, en registeransvarig eller en person med rätt att använda informationssystemet har. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga de nämnda rättigheterna. En uppgift som konstaterats vara felaktig skall förses med anteckning om att den är felaktig.

3 kap.

Uppgifternas offentlighet samt förmedlande och utlämnande av uppgifter

9 §
Offentligheten för uppgifter i kundinformationssystemet

Kredituppgifter om företaget och dess ansvarspersoner som erhållits ur kundinformationssystemet för företagstjänster skall hållas hemliga.

Vad som föreskrivs i 1 mom. inverkar inte på offentligheten i fråga om myndigheters beslut och övriga handlingar som innehåller sådana uppgifter som avses i momentet.

På offentligheten för uppgifterna i informationssystemet tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

10 §
Utlämnande av basuppgifter ur kundinformationssystemet

För genomförandet av företagstjänster får uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster genom teknisk anslutning lämnas ut till handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbetsministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, Tekes-utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och arbetskraftsbyråerna. Uppgifter ur utsökningsregistret får lämnas ut endast till den som enligt utsökningslagstiftningen har rätt att få uppgifter direkt ur utsökningsregistret. Till Finpro ry får dessutom lämnas ut uppgifter som behövs för dess rådgivning till företag.

Den som tar emot uppgifter skall innan anslutningen öppnas lämna en utredning om skyddandet av uppgifterna och övervakningen av hanteringen.

11 §
Användning av uppgifter i registret över företagstjänster vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har arbetskrafts- och näringscentralerna för att sköta sitt uppdrag rätt att få uppgifter ur arbetskrafts- och näringscentralernas register över företagstjänster.

12 §
Sökning av kunduppgifter hos andra myndigheter med hjälp av frågesystemet

Med hjälp av kundinformationssystemets frågesystem får andra uppgifter än de som avses i 10 och 11 § sökas, om det föreskrivs särskilt i lag.

4 kap.

Den registrerades rättigheter

13 §
Information om hanteringen av uppgifter

Uppgifter om kundinformationssystemet för företagstjänster samt om informationssystemets ändamål och informationsinnehåll skall finnas tillgängliga för kunderna på de serviceställen som använder informationssystemet.

14 §
Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter

En kund har rätt att ta del av de uppgifter om kunden som är registrerade i kundinformationssystemet för företagstjänster på det sätt som bestäms i 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I fråga om en fysisk persons rätt att kontrollera uppgifter som gäller honom eller henne gäller dessutom bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ett ärende som gäller rätten att ta del av uppgifter avgörs av handels- och industriministeriet eller en arbetskrafts- och näringscentral.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Hänvisning till strafflagen

Till straff för brott mot skyldigheten att hemlighålla uppgifter döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 249/2006
EkUB 24/2006
RSv 260/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.