239/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998) en ny 47 a § som följer:

47 a §
Elevkår

En skola enligt 6 § 2 mom. kan ha en elevkår som består av skolans elever. Dess uppgift är att främja samarbetet mellan eleverna och öka elevernas påverkningsmöjligheter och delaktighet i frågor som gäller dem.

Beslut om organiserandet av elevkårens verksamhet fattas av utbildningsanordnaren. Verksamheten i elevkåren ordnas med beaktande av elevernas ålder och förutsättningar och de lokala förhållandena. Elevkåren kan vara gemensam för flera skolor eller verksamhetsenheter.

Om utbildningsanordnaren inte ordnar i 1 och 2 mom. avsedd elevkårsverksamhet, skall utbildningsanordnaren på annat sätt se till att eleverna ges möjlighet att uttala sig om elevgemensamma frågor med anknytning till den skola eller annan verksamhetsenhet de går i.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

RP 215/2006
KuUB 20/2006
RSv 296/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.