228/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 22 och 24 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i trafikministeriets beslut av den 16 mars 1982 om trafikanordningar (203/1982) de punkter i 22 § som gäller märkena 713, 716, 732, 743―745 och 752, sådana de lyder i beslut 384/1994,

ändras 1 mom. och de punkter i 22 § som gäller märkena 644, 711, 712 och 721―726, 733, 741 och 742 samt de punkter i 24 § som gäller tilläggsskyltarna 851―853, sådana de lyder i nämnda beslut 384/1994, samt

fogas till 22 §, sådan den lyder i nämnda beslut 384/1994, nya punkter som gäller märkena 644 a, 701―704, 704 a, 771 a, 771 b, 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f, som följer:

22 §

Måtten för informationsmärken är följande:

Märke Mått Stort märke(mm) Märke av normal storlek (mm) Litet märke(mm) 1
615 a 1 500 1 000 -
b 1 500 1 000 -
647 a 1 800 1 200 900
b 480 320 240
651, 652 a - 600 2 400
b - 600 2 400
653 a - 600 400
b - 600 400
682 a - 450 -
b - 450 -
711, 712, 715, 721―726 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f,773a―773 e, 774 a―774 f a 1 320 880 600 4
b 1 080 720 480 4
c 3 650 450 300

1) Små märken kan också användas utanför tätorter vid vägar med liten betydelse för trafiken samt för att ge fortgående information.

2) Märket kan av särskilda skäl användas med storleken 900 x 900 mm.

3) Kännetecken på vägvisare och orienteringstavlor kan vara mindre än vad som anges i tabellen.

4) Märket 726 kan i tätorter användas också med storleken 300 x 240 mm.


Märke 644. Adressvägvisare

Märket kan i tätorter användas för att ange vägen till ämbetsverk och inrättningar samt industri- och affärsföretag. Utanför tätorter kan adressvägvisare också användas för att ange vägen till något annat mål.

Märket används vanligen endast för närinformation. Texten på märket är i regel utanför tätorter av storleken 150 eller 120 mm och i tätorter av storleken 120, 100 eller 80 mm. Vid den inre kortsidan av märket kan infogas kommunens vapen eller någon annan av väghållaren godkänd symbol.

Märke 644 a. Förhandsmärke för adressvägvisare

Märket kan användas som förhandsmärke för adressvägvisare för vägledning till mål som anges med adressvägvisare. Texten på märket är i regel utanför tätorter av storleken 150 eller 120 mm och i tätorter av storleken 120, 100 eller 80 mm. På märket anges målets namn och i samband med märket används tilläggskylt 811 eller 815.


Märke 701. Informationstavla för serviceanläggning

Märket kan användas för vägledning till mål som anges med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f, 773 a―773 e, 774 a―774 f, 791 och 792. Märket kan användas för att märka ut en turistväg som anges med märkena 771 a och 771 b. I samband med märket kan användas tilläggsskyltarna 811―815, 851―853 och 871.

Märkets bottenfärg är blå när med märket informeras om mål som anges med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 och 792 och brun när med märket informeras om mål som anges med informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f eller om turistvägar. Ett märke med blå botten kombineras inte med kännetecken från informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f förutom i de undantagsfall som anges i punkterna som gäller märkena 773 a-773 c och 774 a. Kännetecken från märkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 kan användas i samband med märken med brun botten.

Märke 702. Informationstavla för serviceanläggning

Märket kan användas för vägledning till mål som anges med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f, 773 a―773 e, 774 a―774 f, 791 och 792. Märket kan användas för att märka ut en turistväg som anges med märkena 771 a och 771 b.

Märkets bottenfärg är blå när med märket informeras om mål som anges med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 och 792 och brun när med märket informeras om mål som anges med informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f eller om turistvägar. Ett märke med blå botten kombineras inte med kännetecken från informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f förutom i de undantagsfall som anges i punkterna som gäller märkena 773 a―773 c och 774 a. Kännetecken från märkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 kan användas i samband med märken med brun botten.

Märke 703. Avfartsvisare för serviceanläggning

Märket kan användas för vägledning till mål som anges med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f, 773 a―773 e, 774 a―774 f, 791 och 792, när det i en korsning har ordnats en särskild avfartsväg för dem som svänger, så att avfarten inte förutsätter en väsentlig sänkning av hastigheten.

Märkets bottenfärg är blå när med märket informeras om mål som anges med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 och 792 och brun när med märket informeras om mål som anges med informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f. Ett märke med blå botten kombineras inte med kännetecken från informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f förutom i de undantagsfall som anges i punkterna som gäller märkena 773 a―773 c och 774 a. Kännetecken från märkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 kan användas i samband med märken med brun botten.

Märke 704. Adressvägvisare till serviceanläggning

Märket kan användas för vägledning till turistmål. Märket används vanligen endast för närinformation. Texten på märket är i regel utanför tätorter av storleken 150 eller 120 mm och i tätorter av storleken 120, 100 eller 80 mm. Vid den inre kortsidan av märket kan infogas kännetecken från informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f.

Märke 704 a. Förhandsmärke för adressvägvisare till serviceanläggning

Märket kan användas som förhandsmärke för adressvägvisare till serviceanläggning för vägledning till mål som anges med adressvägvisare till serviceanläggning. Texten på märket är i regel utanför tätorter av storleken 150 eller 120 mm och i tätorter av storleken 120, 100 eller 80 mm. På märket kan infogas ett kännetecken från informationsmärkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f och målets namn. I samband med märket används tilläggsskylt 811 eller 815. Dessutom kan högst två tilläggsskyltar 871 med text användas.


Märke 711. Informationsställe

Med märket kan anges ett ställe, där det finns en informationskarta över servicen i området.

Märke 712. Informationsbyrå

Märket kan ange en av kommunen godkänd informationsbyrå, där resande kan få turistinformation.


Märke 721. Bilverkstad

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 722. Bensinstation

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 723. Hotell eller motell

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 724. Matservering

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 725. Kafé eller snabbmatställe

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 726. Toalett

Märket används vanligen inte i tätorter.


Märke 733. Campingplats

Med märket kan anges campingplatser som är i allmänt campingbruk i enlighet med lagen om friluftsliv (606/1973).


Märke 741. Rastplats

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 742. Friluftsområde

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 771 a. Turistväg

Med märket kan anges turistväg.

Märke 771 b. Turistväg

Med märket kan anges en turistväg som har en individuell symbol som hänför sig till vägen.

Den individuella symbolen för en turistväg kan även användas på informationsmärkena 701-703.

Märke 772 a. Museum eller historisk byggnad

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 772 b. Världsarv

Märket används vanligen inte i tätorter.

772 c. Naturobjekt

Märket används vanligen inte i tätorter.

772 d. Utsiktsplats

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 772 e. Djurgård eller djurpark

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 772 f. Annan sevärdhet

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 773 a. Badplats

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märkets kännetecken kan tillsammans med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 även användas på märkena 701―703 med blå botten. Då är märkets kännetecken svart och bottenfärgen för kännetecknet vit.

Märke 773 b. Fiskeplats

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märkets kännetecken kan tillsammans med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 även användas på märkena 701―703 med blå botten. Då är märkets kännetecken svart och bottenfärgen för kännetecknet vit.

Märke 773 c. Skidlift

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märkets kännetecken kan tillsammans med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 även användas på märkena 701―703 med blå botten. Då är märkets kännetecken svart och bottenfärgen för kännetecknet vit.

Märke 773 d. Golfbana

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 773 e. Nöjes- eller temapark

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 774 a. Stuginkvartering

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märkets kännetecken kan tillsammans med informationsmärkena 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 och 742 även användas på märkena 701―703 med blå botten. Då är märkets kännetecken svart och bottenfärgen för kännetecknet vit.

Märke 774 b. Rum och frukost

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 774 c. Direktförsäljning

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 774 d. Hantverkarverkstad

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 774 e. Husdjursgård

Märket används vanligen inte i tätorter.

Märke 774 f. Ridning

Märket används vanligen inte i tätorter.

24 §

Tilläggsskyltarna 851―853. Giltighetstid

Tilläggsskylten kan användas tillsammans med förbuds- och begränsningsmärken samt med märkena 520, 521, 521 a―521 c, 531―534, 541 a, 541 b, 543 a och 543 b samt dessutom undantagsvis tillsammans med märkena 772 a―772 f. Märkena 851―853 kan kombineras till en enda tilläggsskylt.Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.