226/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världspostkonventionen och övriga avtal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i Bukarest den 5 oktober 2004 uppgjorda Världspostföreningens allmänna reglemente och slutprotokollet till Världspostkonventionen samt Världspostkonventionen, vars bestämmelser som hör till området för lagstiftningen riksdagen har godkänt den 10 oktober 2006, vilka republikens president godkänt den 22 december 2006 och beträffande vilka godkännandeinstrumenten deponerats hos Världspostföreningen den 11 januari 2007, träder i kraft den 7 mars 2007 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen av den 22 december 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen (1364/2006), som även Ålands lagting antagit, träder i kraft den 7 mars 2007.

3 §

I samband med meddelandet om godkännandet har Finland lämnat följande förklaring: Europeiska unionens medlemsstaters delegationer förklarar att medlemsstaterna tillämpar de av denna kongress godkända avtalen genom iakttagande av sina skyldigheter enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal (GATS).

4 §

De bestämmelser i avtalen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2007)
(Världspostföreningens allmänna reglemente och slutprotokollet till Världspostkonventionen finns till påseende och kan erhållas hos Kommunikationsverket, som också lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.