221/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 5 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 20 a § som följer:

5 §
Inrikesministeriets uppgifter inom gränsbevakningsväsendet

Inrikesministern avgör ärenden som gäller indragning eller nedskärning av regionala och lokala enheter och funktioner inom gränsbevakningsväsendet. Om inte något annat föreskrivs, har chefen för gränsbevakningsväsendet rätt att på föredragning avgöra andra förvaltningsärenden som gäller gränsbevakningsväsendet och dess ansvarsområde och som enligt vad som föreskrivs skall avgöras av inrikesministeriet, förutsatt att de inte är samhälleligt eller ekonomiskt viktiga.


20 a §
Skiljande av en gränsbevakningsman från tjänsteutövning för viss tid

En gränsbevakningsman som bryter mot eller åsidosätter sin tjänsteplikt kan, om en varning inte kan anses vara tillräcklig, som disciplinstraff skiljas från tjänsteutövning för en tid av minst en och högst sex månader. Löneutbetalningen avbryts för tiden för skiljandet från tjänsteutövningen.

Beslut om skiljande från tjänsteutövning fattas av den utnämnande myndigheten. Om statsrådet är utnämnande myndighet, fattar inrikesministeriet beslut om skiljande från tjänsteutövning. Den myndighet som fattar beslut om skiljande från tjänsteutövning skall anhängiggöra skiljandet från tjänsteutövningen senast tre månader från det att myndigheten fick kännedom om den omständighet som kan leda till skiljande från tjänsteutövning.

Innan beslut fattas om skiljande av en gränsbevakningsman från tjänsteutövning skall han eller hon ges tillfälle att blir hörd i ärendet. Myndigheten skall ge också huvudförtroendemannen eller förtroendemannen tillfälle att bli hörd, om gränsbevakningsmannen begär det och om skiljandet från tjänsteutövningen inte på grund av sakens natur skall verkställas omedelbart. Myndigheten skall innan beslutet fattas underrätta gränsbevakningsmannen om möjligheten att begära att huvudförtroendemannen eller förtroendemannen skall höras.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som gäller skiljande av en gränsbevakningsman från tjänsteutövning för viss tid bestäms i statstjänstemannalagen.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2007.

RP 204/2006
FvUB 33/2006
RSv 273/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.