220/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller förfarandet vid ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserv som avses i artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

2) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) gårdsstödsrättighet i enlighet med blandmodellen en hektarspecifik stödrättighet som fastställs för jordbrukare på grundval av systemet med samlat gårdsstöd, en hektarspecifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i enlighet med artikel 63.2 i rådets förordning om gårdsstöd och en rättighet i enlighet med artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om gårdsstöd,

4) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan om tilldelning av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven under ett visst år,

5) stödansökan en ansökan som under ett visst stödår hänför sig till systemet med samlat gårdsstöd och andra system med arealstöd,

6) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 44.2 i rådets förordning om gårdsstöd,

7) force majeure eller exceptionell omständighet force majeure eller exceptionella omständigheter som avses i artikel 40 i rådets förordning om gårdsstöd.

3 §
Ansökan om tilldelning ur reserven

Ansökan om tilldelning av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven skall göras på blankett nummer 289 som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

Ansökningsblanketten skall fyllas i omsorgsfullt och sökanden ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Ansökan jämte bilagor skall lämnas in till den myndighet som avses i 6 § senast den 30 april 2007.

4 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

Gårdsstödsrättigheter beviljas ur den nationella reserven till sådana i artikel 2 punkt k i kommissionens förordning II avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet, i enlighet med vad som bestäms i 6 § i statsrådets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (46/2007).

Den stödberättigande jordbruksmark för vilken gårdsstödsrättigheter söks skall ha uppgetts i stödansökan för år 2006, med undantag av jordbruksmark som omfattats av en sådan förbindelse om att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven beviljas på grundval av stödberättigande jordbruksmark också om jordbruksmarken inte har uppgetts i stödansökan för år 2006, om force majeure eller exceptionella omständigheter har varit orsak till detta. Sökanden skall anmäla force majeure eller exceptionella omständigheter på det sätt som anges i artikel 72 i kommissionens förordning I.

5 §
Tidpunkt för beviljande av gårdsstödsrättigheter

Om den behöriga myndigheten godkänner den sökandes ansökan om tilldelning ur reserven 2007, anses det att gårdsstödsrättigheterna beviljats ur den nationella reserven den 15 juni 2007.

6 §
Inlämnande av ansökan

Ansökan jämte bilagor skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral, nedan TE-central, inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till den TE-central inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

På Åland lämnas ansökan jämte bilagor in till länsstyrelsen på Åland.

7 §
Försenad ansökan

Påföljderna av en försenad ansökan bestäms i enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning I.

Om ansökan är försenad sänks beloppet av det gårdsstöd som betalas för 2007 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar. För sent inlämnade bilagor till ansökan betraktas som en försenad ansökan.

Ansökan avslås om den är mer än 25 kalenderdagar försenad.

8 §
Komplettering av ansökan på initiativ av myndigheten

Om TE-centralen finner uppenbara fel eller bristfälligheter i ansökan eller bilagorna till den, skall TE-centralen sända sökanden en skriftlig uppmaning att komplettera ansökan till de delar som anges i begäran om komplettering. Begäran om komplettering skall innehålla en tidsfrist för inlämnandet av kompletteringen. Tidsfristen får inte understiga 10 kalenderdagar.

Om sökanden inte lämnar de begärda uppgifterna eller övriga kompletteringar inom utsatt tid kan ansökan handläggas och avgöras utan dem.

9 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som gäller ansökan om tilldelning av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.