217/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa tillgången på goda taxitrafiktjänster.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) beställningstrafik trafik som förutsätter trafiktillstånd och som bedrivs på beställning på det sätt som beställaren bestämmer,

2) köptrafik trafik som avses i 2 § 4 punkten i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991),

3) taxitillstånd ett trafiktillstånd som beviljas på ansökan och som berättigar tillståndshavaren att i hela landet, med undantag för Åland, med en personbil eller med en personbil som uppfyller kraven på tillgänglighet bedriva beställningstrafik och köptrafik samt trafik som kompletterar buss-, spår-, vatten- eller flygtrafik och som kan utnyttjas allmänt,

4) trafikansvarig en person som en juridisk person har föreslagit skall ansvara för trafiken och som godkänts av tillståndsmyndigheten och som i praktiken och varaktigt leder företagets trafikverksamhet och företräder företaget,

5) stationsplats den plats eller kommun från vilken trafiken bedrivs eller kommer att bedrivas och dit en bil som använts i trafik förs efter att en körning eller ett uppdrag har avslutats,

6) krav på fordonets tillgänglighet att utrustningen uppfyller kraven från rullstolsburna passagerare på det sätt 13 § i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) föreskriver om invalidtaxi eller att rullstolsburna passagerare bekvämt och säkert kan komma in i och ut ur fordonet och få en bekväm och säker resa,

7) landsbygdskommun en kommun där mindre än 60 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 15 000 och en kommun där minst 60 men under 90 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 4 000.

3 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på yrkesmässig persontransport på väg med personbil.

Med yrkesmässig persontransport avses transport av personer på väg med personbil mot vederlag i avsikt att idka näring eller förvärva utkomst eller annan inkomst såsom huvudsyssla eller bisyssla eller annars vid sidan om annan näring. Med yrkesmässig transport av personer jämställs transport mot vederlag, om transporten föregås av erbjudande om transport till allmänheten på offentlig plats.

Lagens 18 § tillämpas på godstransport på väg med personbil.

2 kap.

Taxitillstånd

4 §
Tillståndspliktiga transporter

För yrkesmässig transport av personer krävs taxitillstånd.

Utan taxitillstånd får

1) persontransporter utföras som en del av de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna med en personbil som innehas av en kommun, en samkommun eller en sammanslutning där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) mot en fastslagen klientavgift som tas ut hos dem som får transporttjänster,

2) persontransporter utföras med en personbil som innehas av en koncern eller en jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller en sammanslutning där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, när transporterna är interna,

3) persontransporter utföras med en personbil som innehas av ett tjänsteföretag, när transporten ansluter sig till hemservice eller turistservice och utgör en del av det servicepaket som företaget erbjuder,

4) persontransporter utföras med museifordon.

5 §
Tillståndsmyndighet

Taxitillstånd beviljas på ansökan av länsstyrelsen i det län där den huvudsakliga stationsplatsen för trafiken finns.

6 §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas taxitillstånd en sökande som

1) har rättshandlingsförmåga,

2) har gott anseende,

3) Fordonsförvaltningscentralen utfärdat ett intyg till över godkänt företagarprov för taxitrafik,

4) har sammanlagt minst sex månaders erfarenhet som taxiförare eller av något annat serviceyrke,

5) kan svara för sina ekonomiska förpliktelser, och

6) vars taxitillstånd inte har återkallats med stöd av 22 § 2 mom. under det senaste året.

Fullgörande av den i 1 mom. 3 punkten nämnda företagarkursen krävs dock inte av den som har minst två års praktisk erfarenhet av ledande uppgifter i ett företag som bedriver persontrafik. Kursen krävs inte heller av den som har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen i handel, förvaltning, teknik eller transport som ingår i en examensstruktur enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller någon annan motsvarande för branschen lämplig yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller högskoleexamen. En person som avses i detta moment måste dock godkännas i det prov som avses i 8 § 2 mom.

Taxitillstånd beviljas en juridisk person som uppfyller kraven i 1 mom. 5 och 6 punkten och vars trafikansvarig uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 1―6 punkten eller 1, 2, 5 och 6 punkten samt i 2 mom.

Om det bland de sökande inte finns någon som uppfyller kravet i 1 mom. 4 punkten, beviljas tillståndet en sökande som uppfyller de övriga kraven enligt denna paragraf.

7 §
Gott anseende

Kravet på gott anseende enligt 6 § 1 mom. uppfylls inte av en person som ansöker om taxitillstånd eller en trafikansvarig, om personen

1) under de senaste tio åren har dömts till fängelsestraff på mer än två år,

2) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff på högst två år,

3) under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff för brott som riktats mot en kund eller för rattfylleri eller grovt rattfylleri i persontrafik som kräver trafiktillstånd eller för olovligt bedrivande av taxitrafik som är straffbart enligt 28 § 1 mom., eller

4) under de senaste två åren minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot bestämmelser och föreskrifter som gäller anställnings- eller löneförhållande, bokföring, skatter, skuldförhållande, iakttagande av arbets- och vilotider, trafikidkande eller trafik- eller fordonssäkerhet eller andra bestämmelser och föreskrifter som gäller utövande av yrke

och gärningarna visar att personen är uppenbart olämplig att bedriva taxitrafik.

8 §
Företagarkurs

Syftet med företagarkursen är att ge den som avser att bedriva taxitrafik tillräcklig yrkeskompetens. Kursens omfattning är minst 120 timmar. Kursens undervisningsinnehåll skall omfatta åtminstone följande ämnesblock: den allmänna utvecklingen i taxibranschen och lagstiftningen om taxibranschen, kundservice, bilen som används i trafik och dess utrustning, bedrivande av trafik och ekonomi. Närmare bestämmelser om kursens undervisningsinnehåll och längd utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Fordonsförvaltningscentralen svarar för det kursprov som visar att taxitrafiksföretagarna är yrkeskompetenta. Centralen kan anlita en utomstående expert för att utarbeta provuppgifterna och ordna provtillfället.

Den som underkänns i provet kan söka rättelse hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkande skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i Fordonsförvaltningscentralens beslut finns i 27 §.

9 §
Förmåga att svara för ekonomiska förpliktelser

En sökande eller en trafikansvarig anses inte kunna svara för sina ekonomiska förpliktelser som sig bör i enlighet med 6 § 1 mom. 5 punkten, om han har försatts i konkurs eller om han med hänsyn till betalningsförmågan har mer än obetydliga förfallna skatteskulder eller mot honom riktade fordringar som indrivs genom utsökning.

10 §
Beviljande och ändring av taxitillstånd

Ett taxitillstånd gäller tills vidare. Stationsplatsen för trafiken samt den tidpunkt då trafiken senast skall inledas skall fastställas i taxitillståndet. Tillståndet kan vid behov förenas med villkor om fordonets tillgänglighet.

Ett taxitillstånd kan ändras på ansökan. Ett tillstånd kan också ändras temporärt.

Om det finns fler sökande som uppfyller villkoren för erhållande av taxitillstånd enligt 6 § än det kan beviljas tillstånd, skall två tredjedelar av tillstånden beviljas genom att företräde ges enligt sökandens eller den trafikansvarigas arbetserfarenhet som taxiförare. Om det finns färre sådana sökande än det kan beviljas tillstånd, ges resten av tillstånden till sökande som har ett eller flera taxitillstånd. En tredjedel av tillstånden beviljas i första hand sökande som har ett eller flera taxitillstånd. Om det finns fler sådana sökande än det kan beviljas tillstånd, ges tillstånden till de sökande som har minsta antal tillstånd. Om det finns färre sökande som har ett eller flera taxitillstånd än det kan beviljas tillstånd, ges resten av tillstånden till sökande som har arbetat som taxiförare.

11 §
Förbud mot överlåtelse av taxitillstånd

Ett taxitillstånd får inte överlåtas för att användas av någon annan.

Ett taxitillstånd får inte säljas eller annars överlåtas mot vederlag. Om ett taxitillstånd har beviljats en juridisk person och företaget i vars namn taxitillståndet är säljs eller annars överlåts mot vederlag, skall köparen eller mottagaren för att få fortsätta bedriva trafiken ansöka om ett nytt tillstånd inom sex månader från överlåtelsen. Tillståndsansökan avgörs med tillämpning av 6―10 §.

Företaget anses ha överlåtits mot vederlag, om bestämmanderätten som grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav i företaget har överförts.

3 kap.

Bedrivande av taxitrafik

12 §
Skyldighet att bedriva taxitrafik och avtal om jourskyldighet

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att bedriva trafik i enlighet med taxitillståndet. Tillståndshavaren kan med länsstyrelsens samtycke avbryta bedrivandet av trafik för högst tre månader, om tillståndshavarens sjukdom hindrar honom eller henne från att arbeta som taxiförare och om det inte finns andra förare tillgängliga. Länsstyrelsen kan på tillståndshavarens begäran av grundad anledning förlänga trafikavbrottet utöver tre månader, om tillståndshavaren är fortsatt sjuk och på grund av sin sjukdom eller av någon annan orsak inte förmått arbeta som taxiförare eller anställa en förare i sitt ställe.

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att på begäran utföra en persontransport i enlighet med tillståndet inom sitt huvudsakliga verksamhetsområde, om inte transporten hindras av en annan körning, av att föraren har friskift, av överskridning av den tillåtna arbetstiden, av att tillståndshavaren eller en familjemedlem har insjuknat akut, av förarens sjukdom, av att fordonet har gått sönder eller av något annat särskilt skäl som kan jämföras med dessa. Dessutom har tillståndshavaren rätt att vägra utföra en transport i en situation där föraren i egenskap av arbetstagare kan vägra utföra arbete med hänvisning till arbetarskyddet.

I landsbygdskommuner skall innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik komma överens om jourskyldigheten under sådana veckodagar och tider på dygnet då efterfrågan är liten.

13 §
Körschema

Syftet med körschemat är att säkerställa tillgången på taxitjänster under alla tider på dygnet och allmänt styra utbudet på ett sätt som variationerna i efterfrågan förutsätter.

Länsstyrelsen fattar beslut om körschemat på förslag av innehavarna av taxitillstånden. Förslaget till körschema kan också göras av en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd. När körschemat planeras och beslutet fattas skall tillståndshavarna behandlas opartiskt och så att deras rätt att bedriva trafik inte begränsas.

Körschemat skall iakttas vid bedrivande av beställningstrafik. En tillståndshavare har rätt att köra också utanför ett körskift.

14 §
Samtrafik

I syfte att förbättra tillgången på taxitjänster kan länsstyrelsen på eget initiativ eller på initiativ av tillståndshavarna eller en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd förenhetliga stationsplatserna för taxitillstånden i två eller flera kommuner så att stationsplatserna för samtliga taxitillstånd är antingen helt eller delvis gemensamma. Länsstyrelsen kan också bestämma att en beställningscentral skall förmedla beställningar också till sådana taxibilar som efter att de har fått en körning har avlägsnat sig från sin stationsplats och ännu inte hunnit återvända till den.

15 §
Beställningscentral

En beställningscentral skall göra en anmälan till länsstyrelsen innan verksamheten inleds.

Anmälan skall innehålla en utredning över

1) hur förmedlingen av beställningar är ordnad dygnet runt,

2) hur mottagandet av förbeställning har ordnats,

3) de personer som svarar för beställningsförmedlingen.

Länsstyrelsen kan förbjuda inledandet av verksamheten eller verksamheten vid en beställningscentral, om beställningsförmedlingen inte har ordnats så att den fungerar dygnet runt eller om mottagande av förbeställningar inte har ordnats, om det har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser vid bedrivandet av beställningsförmedlingen, eller om beställningscentralen vägrar förmedla beställningar till innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik utanför körskiftet, när detta är tekniskt möjligt. Förbudet gäller till dess bristerna har avhjälpts. Länsstyrelsen kan förena ett förbud med vite på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990).

16 §
Taxitrafikens konsumentpriser

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut hos konsumenterna består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. På natten och under veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut.

Maximipriserna, förbeställningsavgiften och de övriga tilläggsavgifterna skall vara kostnadsorienterade på så sätt att de innehåller en skälig vinst. Förändringarna i kostnadsnivån granskas med hjälp av ett kostnadsindex för taxitrafiken.

Närmare bestämmelser om de maximpriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriserna bestäms årligen genom en förordning av statsrådet som utfärdas senast den 30 juni.

17 §
Kvalitetsnormer för taxitjänster

Vid bedrivande av taxitrafik skall följande kvalitetsnormer iakttas:

1) fastställda körskift skall köras,

2) den bil som används i trafik är lämplig i fråga om egenskaper, skick och utrustning,

3) förarens klädsel är lämplig,

4) föraren bemöter kunden korrekt och artigt och beaktar kundens särskilda behov,

5) föraren väljer den väg som är mest förmånlig och ändamålsenlig för kunden, om kunden överlämnar valet av väg till föraren, eller kör den väg som kunden föreslår,

6) föraren följer trafikreglerna samt iakttar även i övrigt av omständigheterna påkallad omsorg och försiktighet till förekommande av fara och skada,

7) föraren iakttar tystnadsplikt till skydd för kundens personliga integritet,

8) kunden har rätt att betala kontant eller med de vanligaste kredit- eller betalkorten,

9) den fastställda taxan eller de avtalade priserna följs,

10) föraren ser till att kunden säkert kan ta sig in i och ut ur bilen och erbjuder den hjälp som kunden behöver,

11) föraren erbjuder hjälp och hjälper vid in- och utlastning av bagage.

Närmare bestämmelser om innehållet i kvalitetsnormerna kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Bestämmelserna i förordningen kan särskilt gälla

1) egenskaper, skick och utrustning hos den bil som används i trafiken,

2) valet av färdväg,

3) beskrivning av kundens särskilda behov,

4) tryggande av kundens säkerhet.

18 §
Godstransport

Utöver vad som är tillåtet enligt lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) får i beställningstrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd transporteras godsförsändelser under 100 kg.

4 kap.

Maximiantal taxitillstånd och uppföljning

19 §
Maximiantal taxitillstånd

Länsstyrelsen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om maximiantal bestäms också hur många tillstånd som skall förenas med krav på fordonets tillgänglighet.

Länsstyrelsen skall fastställa maximiantalen tillstånd till en sådan nivå att de inte heller vid tidpunkter när efterfrågan är som störst begränsar tillgången på taxitjänster eller försämrar kvaliteten på tjänsterna. Vid fastställandet av maximiantalen använder länsstyrelsen de uppgifter som den har skaffat och erhållit genom uppföljningen av efterfrågan och tillgång enligt 20 §. Länsstyrelsen kan också utnyttja uppgifterna för ett större område än för en kommun, om det behövs med tanke på tillgången på taxitjänster.

20 §
Uppföljning av efterfrågan och tillgång på taxitjänster

Länsstyrelsen har till uppgift att inom sitt område följa förändringar i efterfrågan och tillgång på taxitjänster samt hur lönsamheten i branschen utvecklas. Länsstyrelsen skall också följa responsen från konsumenterna i fråga om tillgång och kvalitet samt huruvida tillgången är tillräcklig med tanke på näringslivets och kommunernas transportbehov.

Länsstyrelsen skall samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på efterfrågan: befolkningsutvecklingen, invånarnas inkomstnivå, tätortsgrad, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, gatu- och vägnätets längd, antalet vårdplatser, antalet serveringstillstånd, antalet passagerarterminaler samt kollektivtrafikens volym. Länsstyrelsen skall samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på tillgången: antalet gällande taxitillstånd, taxitrafikens omsättning och körningar per bil uttryckt i kilometer, taxiföretagens storlek samt antalet beställningar som beställningscentralerna har förmedlat och inte förmedlat.

5 kap.

Tillsyn och återkallande av taxitillstånd

21 §
Länsstyrelsens tillsynsuppgifter

Länsstyrelsen skall regelbundet och minst en gång om året kontrollera att en innehavare av ett taxitillstånd och den som är trafikansvarig hos en juridisk person fortfarande uppfyller de villkor för beviljandet av tillstånd som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten.

Länsstyrelsen skall minst en gång om året kontrollera att innehavaren av taxitillståndet bedriver trafik.

22 §
Återkallande av taxitillstånd

Länsstyrelsen skall återkalla ett taxitillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillstånd.

Länsstyrelsen skall också återkalla ett taxitillstånd, om det vid bedrivandet av trafiken har uppdagats allvarliga och betydande förseelser eller försummelser som hänför sig till överlåtelse av taxitillståndet, tillgången på service, prissättningen eller prisinformationens korrekthet, brott mot tystnadsplikten eller behandling av kundresponsen eller någon med dessa jämförbar underlåtenhet att iaktta de kvalitetsnormer som föreskrivs i 17 §.

Länsstyrelsen skall återkalla ett taxitillstånd, om trafiken inte har inletts senast vid den tidpunkt som fastställts i taxitillståndet eller om bedrivandet av trafik har upphört eller om tillståndshavaren anhåller om att tillståndet skall återkallas.

En i 11 § 2 mom. avsedd överlåtares tillstånd skall återkallas, när beslutet om beviljande av tillstånd till förvärvaren har vunnit laga kraft, eller om det framgår att ansökan om tillstånd inte har gjorts inom den föreskrivna tiden på sex månader.

Länsstyrelsen skall i de fall som avses i 1 och 2 mom. i stället för att återkalla taxitillståndet ge tillståndshavaren en varning, om ett återkallande av tillståndet skulle vara oskäligt och de brister, förseelser eller försummelser som har framkommit kan rättas till eller är ringa.

Om grunden för återkallande av tillståndet eller varningen är sådan att den kan rättas till, skall länsstyrelsen innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Dödsbons och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Avlider innehavaren av ett taxitillstånd får dödsboet fortsätta trafiken under högst 18 månader från dödsdagen, om det inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan till tillståndsmyndigheten för godkännande av en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser och uppfyller de krav som föreskrivs i 6 § 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten.

Om innehavaren av ett taxitillstånd försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i högst tre månader räknat från konkursens början. Konkursboet skall utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om det vill utnyttja denna rätt. Under denna tid svarar de som förvaltar konkursboet för tillståndshavarens förpliktelser.

24 §
Tystnadsplikt

Innehavaren av ett taxitillstånd eller hans anställda får inte obehörigen röja eller i syfte att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller i syfte att skada någon annan använda vad han i sin verksamhet fått veta om en kunds affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet, om inte något annat bestäms i lag. Tystnadsplikten gäller efter det att bedrivandet av trafiken eller tjänstgöringen som förare har upphört.

25 §
Utlämnande av uppgifter till länsstyrelsen

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att utan hinder av affärs- eller yrkeshemlighet på begäran av den länsstyrelse som avses i 5 § till länsstyrelsen lämna ut uppgifter om sin årliga omsättning och antalet körda kilometer samt uppgifter som behövs för beviljande och återkallande av trafiktillstånd och tillsynen över trafiken.

En beställningscentral är skyldig att på begäran av länsstyrelsen samla in och utan hinder av yrkes- eller affärshemlighet till länsstyrelsen lämna ut uppgifter om antalet förmedlade beställningar och beställningar som inte förmedlats samt för tillsynen nödvändiga uppgifter om de innehavare av taxitillstånd som hör till beställningscentralen.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. skall lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt. Om uppgifterna inte lämnas ut på begäran och inte trots uppmaning inom en skälig, minst en månad lång tid, kan länsstyrelsen ålägga innehavaren av taxitillståndet eller beställningscentralen att rätta till sin försummelse. Länsstyrelsen kan förena ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen.

26 §
Medförande av taxitillstånd och avbrytande av körning

Taxitillståndet i original skall medföras i bilen under bedrivandet av trafik. Föraren skall på begäran visa upp det för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan avbryta transporten, om föraren inte kan visa upp tillståndet.

En tjänsteman som avbryter en transport har rätt att omhänderta bilens registerutdrag och registreringskyltar. De skall återlämnas när det inte längre finns grund för avbrytandet av transporten.

27 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som fattats med stöd av denna lag får sökas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

28 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver yrkesmässig persontrafik utan sådant taxitillstånd som förutsätts i denna lag, skall för olovligt bedrivande av taxitrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som överlåter ett taxitillstånd för att användas av någon annan eller försummar skyldigheten att medföra eller visa upp taxitillståndet, skall för trafiktillståndsförseelse dömas till böter.

29 §
Uppgifter i personregister

Länsstyrelsen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret och skatteförvaltningens datasystem om de som ansöker om taxitillstånd, innehavare av taxitillstånd och trafikansvariga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av taxitillstånd. Länsstyrelsen har dessutom rätt att få uppgifter ur dessa register för de kontroller som nämns i 21 § 1 mom.

7 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

31 §
Övergångsbestämmelser

Om taxitillstånd för första gången har beviljats en juridisk person före den 1 mars 1991, tillämpas på försäljning av tillståndet eller annan överlåtelse mot vederlag 11 § 2 mom. och på återkallande av tillstånd 22 § 4 mom. dock först från och med den 1 augusti 2017.

Taxitillstånd som har beviljats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i tillståndet. Därefter förnyas de på ansökan så att de gäller tills vidare. Den som har rätt att bedriva taxitrafik när denna lag träder i kraft anses uppfylla de krav på yrkeskompetens som anges i denna lag.

Åren 2007―2011 beviljas taxitillstånd i första hand sökande som har erfarenhet som taxiförare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Beredningen av de i 19 § nämnda maximiantalen skall skötas så att länsstyrelsen kan fastställa maximiantalet taxitillstånd så fort som möjligt efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 38/2006
KoUB 34/2006
RSv 263/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.