215/2007

Utfärdat i Helsingfors den 1 mars 2007

Statsrådets beslut om de allmänna riktlinjerna för Finlands Industriinvestering Ab:s verksamhet

Statsrådet har i dag sedan ärendet har behandlats i statsrådets finansutskott på föredragning från handels- och industriministeriet och med stöd av 4 § 1 mom. lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab (1352/1999) beslutat

fastställa de allmänna riktlinjerna för bolagets investeringsverksamhet som följer:

1 Bolagets uppgift enligt lagen och tyngdpunkterna i bolagets verksamhet

Finlands Industriinvestering Ab:s (nedan bolaget) uppgift är att stödja den finländska företagsverksamhetens tillväxt och internationalisering genom att göra kapitalinvesteringar både i fonder och direkt i målföretag. Investeringarna riktas i första hand till sådana objekt till vilka marknaden inte kanaliserar medel i tillräckligt stor omfattning.

Företaget bör iaktta god förvaltningspraxis i sin investerings- och övriga verksamhet.

Bolagets investeringar riktas till att förbättra finansieringen av företag som är i start- eller tillväxtskedet. Investeringarna görs i första hand via fonder. Av särskilt stor betydelse i detta sammanhang är grundande, utveckling och kapitalisering av sådana fonder som investerar i företag som befinner sig på groddstadiet eller i startskedet, skapande av ett regionalt nät av fonder samt kanalisering av finansiering från Europeiska unionen.

Investeringar kan också göras i större företagsprojekt som kräver risktagning på lång sikt.

Investeringarna har inga branschrestriktioner.

En investering som riktas till utlandet förutsätter ett finländskt intresse. Investeringen förväntas främja den ekonomiska utvecklingen i Finland antingen direkt eller indirekt. En dylik investering kan riktas till:

ett finländskt företags utländska dotter- eller delägarbolag som kan anses ha en gynnsam effekt på den ekonomiska utvecklingen i Finland.

ett utländskt företag som startar affärsverksamhet i Finland eller på annat vis gagnar ekonomin i Finland,

en utländsk kapitalfond, vars tillgångar delvis investeras på ett sätt som främjar finländsk företagsverksamhet.

2 Målen för bolagets investeringsverksamhet

Bolagets investeringsverksamhet har som mål att:

öka utbudet av kapital till innovativa företag på groddstadiet eller i start- och tillväxtskedet

främja kanaliseringen av privata medel till fonder som skall koncentrera sig på sådana företag som skall inleda sin verksamhet

främja kapitalplaceringsmarknadens funktion

försnabba kommersialiseringen av forsknings- och utvecklingsresultat och deras tillgänglighet internationellt

främja strukturomvandlingen inom näringslivet genom direkta investeringar som riktas i enlighet med de näringspolitiska målen

öka företagens möjligheter till tillväxt och internationalisering

främja kanaliseringen av EU:s kapitalplaceringsfinansiering till Finland

3 Hanteringen av investeringarna

Bolaget gör sina investeringar på samma villkor som en privat placerare. Utmärkande för de privata placeringarna är att de utgör minst hälften av objektets finansiering. (EGOT 2006/C 194/02 punkt 3.2)

Bolagets investeringar är tidsbundna och försedda med en plan för hur bolaget lösgör sig från investeringen.

I fråga om fondplaceringar sker bedömningen av kapitalfondens verksamhet och riskanalysen samt uppföljningen av fondens investeringsverksamhet investering för investering. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid förvaltningsbolagets förmåga att erbjuda målföretagen sakkunskap för att utveckla affärsverksamheten.

I fråga om direkta investeringar i målföretagen bedöms medinvesterarens roll och förmåga att utveckla målföretagets affärsverksamhet.

När investeringsbeslut fattas bedöms dessutom hur väl investeringen passar in i bolagets investeringsportfölj samt förhållandet mellan offentlig och privat finansiering.

3.1 Fonder som koncentrerar sig på företag som skall inleda sin verksamhet

Genom riktande av offentliga medel till den kapitalplaceringsverksamhet som koncentrerar sig på teknologiföretag på ett tidigt utvecklingsstadium skapas förutsättningar för det privata kapitalets inträde i fonder som skall specialisera sig på företag på groddstadiet eller i ett tidigt utvecklingsskede. Genom att uppmuntra den privata sektorns placeringar i företag på groddstadiet eller i startskedet hjälper bolaget företagen i skapandet av en kommersiellt utvecklad marknad. Det är viktigt med samarbete och koordination av arbetsfördelningen mellan dem som tillhandahåller statlig specialfinansiering för att de möjligheter som står till buds skall kunna utnyttjas effektivt i detta hänseende.

Bolaget ställer sin sakkunskap om administrationen av EU-finansiering till förfogande så att den delfinansiering som fås från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt den riskfinansiering som erhålls från Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) i en ökad omfattning riktas till Finland och kanaliseras i enlighet med de mål som har uppställts för bolagets verksamhet.

3.2 Direkta investeringar

Syftet med de direkta investeringarna är att sänka tröskeln för privata placerares inträde i projekt som är förenade med långvariga och svårbedömbara risker. Direkta investeringar möjliggör starten av nya utvecklingsbara och ur näringspolitisk synvinkel betydelsefulla projekt genom att katalysera finansiering av projekt samt genom att sprida risken. Dylika projekt kan omfatta särskilt bransch- eller strukturarrangemang eller stora teknologiprojekt. Eventuella stora europeiska projekt och utländska investeringar i Finland kan också komma i fråga.

Målet för de direkta investeringarna är att diversifiera och förstärka produktionsstrukturen samt att säkerställa utnyttjandet av de satsningar som gjorts på forskning och utveckling och att kunnande och produktion kvarstannar i Finland. Vid bransch- och företagsarrangemang fästs uppmärksamhet vid en höjd teknologisk nivå samt vid sysselsättningssynpunkterna.

3.3 Andra investeringar

För att trygga bolagets affärsekonomiska lönsamhet på lång sikt och utöver den investeringsverksamhet som företaget idkar för att uppfylla sin näringspolitiska uppgift i enlighet med punkterna 3.1 och 3.2 ovan kan företaget styra sina investeringar också in på andra fonder och direkta investeringar.

4 Verksamhetsprinciper och förfaranden

4.1 Verksamhetens lönsamhet

Bolagets verksamhet bör vara företagsekonomiskt lönsam på lång sikt (5―10 år). Lönsamheten bör vara på en sådan nivå att bolagets eget kapital ökar reellt.

Bolaget har en näringspolitisk uppgift. För fullgörandet av denna uppgift kan i fråga om enskilda investeringsbeslut dock undantagsvis större risker än normalt godkännas.

4.2 Riskhantering

Bolaget bör aktivt hantera sina risker. Bolagsstyrelsens roll framhävs i riskhanteringen; styrelsen fattar besluten om bolagets investeringar och övervakar att investeringsverksamheten genomförs.

Bolaget bör ha klara investeringsprinciper. Investeringsbesluten bör baseras på dokumenterade investeringsförslag, som i enlighet med praxis i branschen innehåller en grundlig analys av målföretaget. I analysen bör göras en bedömning av bl.a. investeringens lönsamhet, riskerna och lösgörandet.

Kapitalinvesteringarna och riskerna i anslutning till dem bör hanteras och aktivt följas upp under investeringarnas hela livscykel.

Bolaget fungerar i regel som minoritetsinvesterare både i kapitalplaceringsfonder och i enstaka målföretag.

Bolagets investeringsportfölj bör hanteras som en helhet så att bolagets investeringar är tillräckligt diversifierade och att lönsamheten på lång sikt inte äventyras.

Bolaget bör se till att handels- och industriministeriet som ägarens representant har möjlighet att följa utvecklingen av de risker som är förenade med investeringarna.

4.3 Investering av likvida medel

Bolagets likvida medel bör vara tillräckligt stora för att bolaget kan svara för sina investeringsförbindelser. Likvida medel kan för en kort tid investeras så att investeringens värde bevaras.

4.4 Investeringsformer

Kapitalinvesteringarna bör i princip uppfylla följande kriterier: investeringen sker utan säkerhet, återbetalningen sker begränsat och utbetalningen av ränta eller annan avkastning sker begränsat. Dylika investeringar kan omfatta investeringar i aktier, kapitallån och konvertibla lån. Vid investeringar kan bolaget dessutom använda sig av mellanfinansieringsinstrument. Dessa kännetecknas av att de är utan säkerhet och har en sämre ställning när det gäller förmånsrätt.

4.5 Investeringsråd

Som rådgivande organ har bolaget ett investeringsråd som består av intressegruppernas representanter. Investeringsrådet har till uppgift att stödja bolagets styrelse.

4.6 Samarbete

Bolaget bör verka i samarbete med övriga statliga specialfinansiärer.

5 Styrning, uppföljning och rapportering

Handels- och industriministeriet ger bolaget anvisningar om rapportering som tar hänsyn till behovet av uppföljning av och tillsyn över uppnåendet av de ägar-, närings- och teknologipolitiskt viktiga målen. Uppnåendet av de mål som uppställts för bolaget följs och utvärderas regelbundet. Handels- och industriministeriet skall ge separata anvisningar om uppföljningen och rapporteringen.

Handels- och industriministeriet kan ge bolaget uppdrag för uppnående av sådana mål som är viktiga med tanke på verkställandet av näringspolitiken med beaktande av de principer som anges i punkt 3.

I de fall där bolaget skall göra en direkt investering på mer än 20 miljoner euro för handels- och industriministeriet, efter att hamottagit ett förslag av bolagets styrelse, ärendet till statsrådets finanspolitiska ministerutskott för avgörande. Handels- och industriministeriet kan enligt egen prövning föra också andra liknande enskilda direkta investeringar till statsrådets finanspolitiska ministerutskott för avgörande.

6 Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 5 mars 2007.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 17 februari 2000 om de allmänna riktlinjerna för Finlands Industriinvestering Ab:s verksamhet.

Helsingfors den 1 mars 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Biträdande avdelningschef
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.