213/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 2 a § i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådan denna paragraf lyder i lag 1446/2006, och 3 § 2 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid bedömning av en gårdsbruksenhets funktionella och ekonomiska självständighet.

2 §
Kännetecknen för en funktionellt självständig gårdsbruksenhet

Vid bedömningen av en gårdsbruksenhets funktionella självständighet skall följande omständigheter granskas:

1) hur produktionsverksamheten på gårdsbruksenheten är ordnad,

2) att de tillstånd, anmälningar och registreringar som behövs i produktionsverksamheten är adekvata samt att de uppgifter som lämnats till olika myndigheter är enhetliga, samt

3) ägarförhållandena gällande gårdsbruksenheten och sökandens delägarskap i andra företag eller sammanslutningar som bedriver jordbruksverksamhet, i synnerhet om jordbruket delas eller har delats så att det bedrivs i olika företag eller sammanslutningar eller om nya företag eller sammanslutningar grundas och dessa arrangemang påverkar sökandens rätt till stöd eller beloppet av stöd.

Vid den granskning som avses i 1 mom. 1 punkten skall man beakta de funktionella arrangemangen gällande arbetena på gårdsbruksenheten i fråga samt ägarförhållandena gällande de produktionsmedel som används i gårdsbruksenhetens produktion och produktionsmedlens ändamålsenlighet i förhållande till produktionsverksamheten och dess omfattning.

3 §
Kännetecknen för en ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet

En ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet skall vara en skattemässigt självständig enhet. Som en skattemässigt självständig enhet betraktas också en sammanslutning enligt 4 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Oberoende av om övriga kännetecken uppfylls betraktas av jordbrukssammanslutningarna såsom ekonomiskt självständiga sökande endast de sammanslutningar som i beskattningen behandlats såsom beskattningssammanslutningar. Innan skattemyndigheten har godkänt en sammanslutning som beskattningssammanslutning, betraktas som bevis på att en sammanslutning föreligger att till skattemyndigheten lämnats en anmälan om att verksamheten inletts och om ett beslut om registrering av detta.

Förutom vad som föreskrivs i 1 mom. skall odlaren bedriva jordbruksproduktion i enlighet med principerna för företagsverksamhet så att han eller hon svarar för besluten gällande produktionen och utvecklandet av denna, för anskaffningen av produktionsinsatser, för marknadsföringen av produkter och för andra förpliktelser som hör till företagsverksamheten samt bär den risk som ingår i företagsverksamheten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.