212/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 oktober 2006 om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd (887/2006) 4 och 5 § samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 15 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


15) stödår det år då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks.


4 §
Regionalt enhetligt stöd

Det regionala taket för direktstöd fås genom att från det nationella taket för direktstöd subtrahera den andel enligt 3 § som används för att upprätta den nationella reserven och fördela det sålunda erhållna takbeloppet på stödregionerna. När det gäller direktstöd fördelas takbeloppet på basis av den regionala fördelningen av de stöd som betalats under referensperioden. När det gäller mjölkbidrag fördelas takbeloppet på basis av den regionala fördelningen av de referenskvantiteter för mjölk som mjölkproducenterna förfogat över den 31 mars 2006 och när det gäller prissänkningsersättningen för socker och tilläggsersättningen under övergångsperioden fördelas takbeloppet på basis av den regionala fördelningen av grundleveransrättigheterna för socker under regleringsåret 2005/2006.

Taket för det regionalt enhetliga stödet erhålls genom att från det regionala taket för direktstöd subtrahera de i 4 § i förordningen om gårdsstöd I fastställda stöd som är bundna till produktionen och som betalats till stödregionen samt den andel som inom ifrågavarande stödregion används till de gårdsspecifika tilläggsdelar som anges i 3 § 1 mom. i lagen om gårdsstöd. I enlighet med artikel 58.3 i rådets förordning om gårdsstöd fastställs taket för det regionalt enhetliga stödet för stödår 2006 till följande belopp:

Stödregioner euro
A 93 502 126
B―C1 229 269 573
C2―C4 112 910 818

Det regionalt enhetliga stödet bestäms som en kvot av taket för det regionalt enhetliga stödet och den stödberättigande arealen enligt artikel 59.3 i rådets förordning om gårdsstöd. För den stödberättigande arealen skall användas det antal stödberättigande hektar enligt artikel 44.2 i rådets förordning om gårdsstöd som har uppgetts på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nr 102B för 2006, med beaktande av den stödberättigande areal som konstaterats vid en eventuell övervakning. Som sådan stödberättigad areal som avses i artikel 59.3 i rådets förordning om gårdsstöd fastställs för stödår 2006 följande antal hektar på regional nivå:

Stödregioner hektar
A 379 165
B―C1 1 170 712
C2―C4 739 588

I fråga om gårdsstödsrättigheterna för det regionalt enhetliga stödet används per stödberättigande hektar för stödåren 2006―2010 följande belopp:

Stödregioner euro
A 246,60
B―C1 195,84
C2―C4 152,67
5 §
Värdet av tilläggsdelen för sockerbeta

Som värde av den gårdsspecifika tilläggsdel för sockerbeta för som fastställs på basis av sockermängden i gällande grundleveransrättighet regleringsåret 2005/2006 används 65,54 euro per ton grundleveransrättighet stödår 2006.

Värdet av tilläggsdelen för sockerbeta för stödår 2007 fås genom att multiplicera värdet av den i 1 mom. avsedda tilläggsdelen för sockerbeta för stödår 2006 med talet 1,218.


Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.