211/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Av de medel som i statsbudgeten för 2007 har anvisats för nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen får ett belopp av högst 0,8 miljoner euro användas såsom i 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) avsett annat nationellt stöd som betalas till lantbruksföretagare som studiepenning för lantbruksföretagare 2007 i enlighet med vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

Det stöd som avses i denna förordning skall sökas skriftligen hos arbetskrafts- och näringscentralen, som beslutar om stödets belopp samt om beviljande och utbetalning av stödet. Vid utbetalningen används 2007 års moment 30.20.40 samt stödkod 2520. Som stödår anges 2006 för studier som bedrivits år 2006 och 2007 för studier som bedrivits år 2007.

3 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

Vid administreringen av det stöd som avses i denna förordning iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tystnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2007.

Helsingfors den 1 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.