209/2007

Given i Helsingfors den 28 februari 2007

Inrikesministeriets förordning om godkännande som ordningsvakt samt utbildning för ordningsvakter

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999), sådana de lyder i lag 104/2007:

1 §
Ansökan om godkännande som ordningsvakt

Ansökan om godkännande som ordningsvakt skall göras skriftligen. I ansökan skall nämnas sökandens namn och adress samt personbeteckning.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning över att den grundutbildning för ordningsvakter som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten i lagen om ordningsvakter (533/1999) på godkänt sätt har fullgjorts,

2) vid ansökan om förnyat godkännande som ordningsvakt en utredning över att den repetitionsutbildning för ordningsvakter som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om ordningsvakter på godkänt sätt har fullgjorts,

3) en utredning över att den tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel som avses i 2 a § 3 mom. i lagen om ordningsvakter på godkänt sätt har fullgjorts,

4) en utredning över att den utbildning som avses i 29 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) och som ger rätt att bära gasspray i bevakningsuppgifter på godkänt sätt har fullgjorts,

5) en utredning över att den hund som medförs i ordningsövervakningsuppgifter på godkänt sätt har genomgått den lydnadskontroll som avses i 11 § i lagen om ordningsvakter, och

6) två fotografier av sökanden.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

2 §
Intyg över godkännandet som ordningsvakt

Ett intyg över godkännandet som ordningsvakt skall vara försett med ett fotografi av den godkända personen. Av intyget skall framgå

1) den godkända personens namn och födelsedatum,

2) giltighetstiden för godkännandet,

3) uppgifter om fullgjord tilläggsutbildning i användningen av maktmedel,

4) uppgifter om fullgjord utbildning som ger rätt att bära gasspray i ordningsövervakningsuppgifter,

5) uppgifter om att den hund som medförs vid utförandet av uppgifterna har genomgått lydnadskontroll på godkänt sätt samt hundens identifikationsuppgifter, och

6) eventuella villkor och begränsningar.

Tillståndsmyndigheten kan även göra andra nödvändiga anteckningar i intyget.

3 §
Ordningsvaktsutbildningens längd

Den grundutbildning för ordningsvakter som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten i lagen om ordningsvakter skall omfatta minst 32 lektioner.

Den repetitionsutbildning för ordningsvakter som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om ordningsvakter skall omfatta minst 8 lektioner.

Den tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel som avses i 2 a § 3 mom. i lagen om ordningsvakter skall omfatta minst 12 lektioner.

En lektion skall vara minst 45 minuter lång och undervisningen får fortgå utan paus under högst två på varandra följande lektioner. Undervisning som ingår i minimiantalet timmar utbildning kan inte ersättas med självstudier.

4 §
Genomförande av utbildning för ordningsvakter

Den undervisning som ges inom utbildningen för ordningsvakter skall i regel bestå av föreläsningar och den skall omfatta praktiska övningar. Utbildningen skall genomföras på finska eller svenska i enlighet med det utbildningsmaterial som fastställts av inrikesministeriet samt den timfördelning per ämne som ingår i materialet.

Under en dag får det ordnas högst åtta lektioner. Om utbildningen börjar efter klockan 15 på eftermiddagen kan under en kväll ordnas högst sex lektioner. En undervisningsgrupp får bestå av högst 40 personer. Vid de praktiska övningar i användningen av maktmedel som ingår i utbildningen skall det finnas minst en utbildare per 20 deltagare i övningen.

De lokaler som används för utbildningen skall vara lämpliga och göra det möjligt att ostört följa undervisningen och utföra praktiska övningar. De som deltar i utbildningen skall få det utbildningsmaterial som inrikesministeriet har fastställt.

5 §
Prov som ingår i grundutbildningen för ordningsvakter

Fullgörande av grundutbildningen för ordningsvakter kräver ett godkänt avläggande av det prov som ingår i utbildningsmaterialet eller ett sådant fristående prov som används i den yrkesinriktade grund- eller tilläggsutbildningen. Användning av tekniska hjälpmedel, utbildningsmaterial och annat därmed jämförbart material är förbjuden. I provet får endast den som har deltagit i utbildningen i fråga delta.

Provet kan med anledning av en underkänd prestation avläggas på nytt högst tre gånger utan att den grundutbildning som avses i 3 § 1 mom. genomgås. Provet kan avläggas på nytt tidigast den tredje dagen efter det att prestationen underkändes. Den som deltar i provet skall vara i den lokal där provet avläggs minst en halv timme.

Utbildningsanordnaren skall förvara provdeltagarnas svarshandlingar i sex månader räknat från den dag då provet avlades, varefter de skall förstöras.

6 §
Deltagande i utbildning för ordningsvakter och intyg

Den som utbildas skall delta i den utbildning för ordningsvakter som genomförs i enlighet med utbildningsmaterialet och kan endast av tvingande skäl utebli från undervisningen. Om den som utbildas har varit frånvarande från grundutbildningen under flera än fyra lektioner eller annars i väsentlig utsträckning försummat att delta i undervisningen skall utbildningen anses avbruten.

Utbildningsanordnaren skall utan dröjsmål ge den som fullgjort utbildningen på ett godkänt sätt ett intyg i enlighet med den modell som ingår i utbildningsmaterialet för ansökan om godkännande som ordningsvakt. Den som har deltagit i utbildningen skall på begäran få ett intyg över sitt deltagande i utbildningen.

7 §
Jämställande av utbildningen för ordningsvakter i användningen av maktmedel

Ett godkänt fullgörande den 1 oktober 2002 eller därefter av den grundkurs för väktare som avses i 24 § i lagen om privata säkerhetstjänster och den allmänna delen och utbildningen för bärande av gasspray i den specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel som avses i 29 § 2 mom. i samma lag jämställs med fullgörande av den tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel som avses i 2 a § 3 mom. i lagen om ordningsvakter.

Ett godkänt fullgörande den 1 september 1999 eller därefter av den utbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel som avses i inrikesministeriets föreskrift om tillämpningen av lagen om ordningsvakter (SM-1999-611/Tu-53) jämställs också med fullgörande av den tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel som avses i 2 a § 3 mom. i lagen om ordningsvakter.

8 §
Ansökan om godkännande som utbildare av ordningsvakter

Ansökan om godkännande som utbildare av ordningsvakter skall göras skriftligen. I ansökan skall nämnas sökandens namn och adress samt personbeteckning.

Till ansökan skall fogas en utredning över att den utbildning för utbildare av ordningsvakter som avses i 18 § 1 mom. 3 punkten i lagen om ordningsvakter på godkänt sätt har fullgjorts.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

9 §
Intyg över godkännandet som utbildare av ordningsvakter

Av ett intyg över godkännandet som utbildare av ordningsvakter skall framgå

1) den godkända personens namn och adress samt personbeteckning eller födelsedatum,

2) giltighetstiden för godkännandet, och

3) eventuella villkor och begränsningar.

Tillståndsmyndigheten kan även göra andra nödvändiga anteckningar i intyget.

10 §
Utbildning för utbildare av ordningsvakter

Den utbildning för utbildare av ordningsvakter som avses i 18 § 1 mom. 3 punkten i lagen om ordningsvakter och som ordnas av Polisyrkeshögskolan skall omfatta minst 40 lektioner.

Polisyrkeshögskolan fastställer läroplaner och prestationskrav för utbildningen. På utbildningen tillämpas de bestämmelser som utfärdats om polisutbildningen med undantag av studerandenas studiesociala förmåner.

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) skall tillämpas när avgift tas ut för utbildningen.

11 §
Jämställande av utbildningen för utbildare av ordningsvakter i användningen av maktmedel

Ett godkänt fullgörande den 1 oktober 2002 eller därefter av den allmänna delen av den utbildning för utbildare i användningen av maktmedel som avses i 8 § i inrikesministeriets förordning om specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel (781/2002) jämställs med fullgörande av den utbildning i användningen av maktmedel som ingår i den utbildning för utbildare av ordningsvakter som avses i 18 § 1 mom. 3 punkten i lagen om ordningsvakter och som ordnas av Polisyrkeshögskolan.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 februari 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Enhetschef
Mika Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.