205/2007

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2007 för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga samt för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

Allmänt
1 §

Anslaget under moment 33.32.37 i statsbudgeten för 2007 används för betalning av statsunderstöd för de kostnader som föranleds av psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga under 16 år och kostnader som föranleds av utvecklandet av kommunernas och samkommunernas tjänster för upprätthållande av den mentala hälsan och förebyggande av mentalvårdsproblem.

Dessutom används det anslag som avses i 1 mom. för kostnader för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga i anslutning till förundersökning av brott.

2 §

Understöd beviljas på ansökan samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt för att användas för i 1 § avsedda projekt som sjukvårdsdistriktet och kommunerna inom dess område genomför. Understödet får inte användas för investeringsutgifter.

Understödet uppgår till högst 80 procent av kostnaderna för den undersökning, vård och rehabilitering samt det utvecklande av tjänster som genomförs med understödet.

Statsunderstöd för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga samt för utvecklandet av tjänster för upprätthållande av den mentala hälsan och förebyggande av mentalvårdsproblem
3 §

Statsunderstödet fördelas mellan sjukvårdsdistrikten som följer:

Helsingfors och Nylands svd 569 936 €
Egentliga Finlands svd 167 980 €
Satakunta svd 81 202 €
Centrala Tavastlands svd 64 842 €
Birkalands svd 173 300 €
Päijät-Häme svd 77 200 €
Kymmenedalens svd 63 170 €
Södra Karelens svd 44 032 €
Södra Savolax svd 35 242 €
Östra Savolax svd 20 160 €
Norra Karelens svd 60 940 €
Norra Savolax svd 91 740 €
Mellersta Finlands svd 101 670 €
Syd-Österbottens svd 77 140 €
Vasa svd 65 296 €
Mellersta Österbottens svd 32 912 €
Norra Österbottens svd 174 760 €
Kajanalands svd 29 256 €
Länsi-Pohja svd 25 472 €
Lapplands svd 43 750 €
4 §

Länsstyrelsen beviljar och betalar det i 1 § 1 mom. avsedda understödet.

Ansökan om understöd skall ges in till länsstyrelsen.

5 §

Länsstyrelsen betalar understödet till sjukvårdsdistriktet. Understödet betalas i förskott i två poster, den första i april och den andra i oktober 2007.

Sjukvårdsdistriktet betalar understödet till kommunerna och andra samkommuner till den del dessa genomför de funktioner som ligger till grund för understödet.

6 §

Understödstagaren kan använda understödet åren 2007 och 2008.

7 §

Utgående från sjukvårdsdistriktens utredningar sammanställer länsstyrelsen en rapport angående ändamålsenligheten i och resultaten av de projekt som inom länets område har genomförts med det i 1 § 1 mom. avsedda understödet.

Statsunderstöd för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga i anslutning till förundersökning av brott
8 §

Statsunderstödet på sammanlagt 2 miljoner euro riktas till sjukvårdsdistrikten i förhållande till det antal rättspsykiatriska undersökningar av barn under 16 år som på begäran av en brottsundersökningsmyndighet eller åklagarväsendet görs år 2007.

9 §

Statsunderstödet beviljas av Rättsskyddscentralen för hälsovården för finansiering av rättspsykiatriska undersökningar som utförs vid verksamhetsenheter som avses i rekommendationerna av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) angående utredande av sexuellt utnyttjande och misshandel av barn (Stakes Handböcker nr 55).

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt skall då den söker statsunderstöd för de kostnader som uppstått under år 2007 till Rättsskyddscentralen för hälsovården anmäla vem som begärt undersökningen, undersökningstiderna och undersökningens namn samt vem som utfört undersökningen.

10 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården betalar understöden till sjukvårdsdistrikten under år 2007.

Särskilda bestämmelser
11 §

På statsunderstöd som avses i denna förordning tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Helsingfors den 22 mars 2007

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.