201/2007

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De avgifter som Patent- och registerstyrelsen tar ut för sina offentligrättsliga prestationer bestäms på basis av kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp i enlighet med 2 och 3 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer.

En prestationsgrupp utgörs av följande helheter av offentligrättsliga prestationer i enlighet med definitionen i 2 § 3 punkten i lagen om avgifter för patent- ja registerstyrelsens prestationer:

1) patentärenden,

2) nyttighetsmodellärenden,

3) ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets,

4) patentombudsregisterärenden,

5) handelsregisterärenden,

6) varumärkesärenden,

7) mönsterrättsärenden,

8) fastighetsinteckningsärenden,

9) stiftelseärenden,

10) föreningsärenden, samt

11) ärenden som gäller religionssamfund.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är följande prestationer eller prestationsgrupper:

1) besvärsärenden,

2) stiftelseärenden,

3) föreningsärenden, samt

4) ärenden som gäller religionssamfund.

3 §
Avgiftsfria prestationer

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen inte tar ut någon avgift är:

1) anmälningar om att rättigheter som införts i Patent- och registerstyrelsens register upphör,

2) införande i Patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet har sänt,

3) mottagningsintyg som Patent- och registerstyrelsen har gett,

4) offentliggörande av bokslutsuppgifter,

5) antecknande av adressändring i de register som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen,

6) anmälan till Patent- och registerstyrelsens register om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses samt slutredovisningsanmälningar i anslutning till dessa,

7) kopia av aktiebolags bolagsordning, stadgar och bolagsavtal samt utdrag ur handelsregistret, som Patent- och registerstyrelsen ger i samband med registrering av grund- eller ändringsanmälan,

8) dödande av företagsinteckning,

9) anmälan om egen avgång, som baserar sig på ett konstaterat registeranteckningsbrott,

10) införande i registret av en stiftelse som fått tillstånd för grundande, samt

11) ändring i delegation eller något annat i 10 b § i lagen om stiftelser (109/30) avsett organ.

4 §
Företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 4 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och som Patent- och registerstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning eller står till buds:

1) utredningar och undersökningar,

2) utbildnings- och konsulteringstjänster,

3) publikationer,

4) avskrifter,

5) register- och databastjänster,

6) användningen av lokaler och anordningar som är i Patent- och registerstyrelsens besittning, samt

7) övriga tjänster och prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag.

5 §

De avgifter som avses i 1 och 2 § ingår i den tabell som utgör bilaga till denna förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och förblir i kraft till den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 28 december 2006 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1433/2006).

Helsingfors den 22 februari 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift 250 €
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 25 €
Återupptagningsavgift första gången 55 €
övriga gånger 115 €
Avgift för tryckning
grundavgift för tryckning 85 €
tilläggsavgift för varje sida utöver fyra 10 €
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 25 €
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande i ett exemplar 20 €
i två exemplar 30 €
Översättningsavgift 40 €/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patent:
1.―3. året 150 €
4. året 125 €
5. året 140 €
6. året 165 €
7. året 200 €
8. året 235 €
9. året 265 €
10. året 300 €
11. året 350 €
12. året 400 €
13. året 450 €
14. året 500 €
15. året 535 €
16. året 585 €
17. året 645 €
18. året 705 €
19. året 755 €
20. året 805 €
En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom eller 42 § 3 mom patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 250 €
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden som avses i 26 § patentlagen 150 €
övriga patentärenden 150 €
Prioritetsintyg 50 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
2 §
Internationella patentansökningar
Avgift för internationell patentansökan enligt 31 § 1 mom eller 38 § 2 mom i patentlagen 250 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 25 €
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom i patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning eller förberedande patenterbarhetsprövning och 36 eller 37 § i patentlagen inte skall tillämpas 250 €
Särskild tilläggsavgift för en ytterligare frist enligt 31 § 2 mom i patentlagen 100 €
Sändningsavgift 135 €
Avgift enligt 36 eller 37 § i patentlagen 250 €
Avgift för sändning av prioritetsbevis i enlighet med 47 § i patentförordningen 15 €
Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1a 1 615 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2a 1615 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1b 550 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3a 550 €
Kopior/sida enligt PCT-regel 44.3b, 71.2b och 94.2 0,60 €
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag 945 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften, om nationell nyhetsgranskning tidigare har gjorts av Patent- och registerstyrelsen i en ansökan från vilken prioritet åberopas i den internationella ansökan och Patent- och registerstyrelsen har kunnat utnyttja resultatet
av den tidigare granskningen 250 €
Återbetalning av den tidigare granskningsavgiften i fråga om en ansökan i vilken prioritet åberopas från en ansökan som av Patent- och registerstyrelsen tidigare har underkastats internationell nyhetsgranskning eller ITS-granskning. Den eventuella återbetalningssumman avgörs av i vilken omfattning Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen 50 el. 100 %
3 §
Europeiskt patent
Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning samt för korrigering av en översättning enligt 70 h § 1 mom eller 70 q § 1 mom patentlagen
Grundavgift för tryckning 85 €
tilläggsavgift för varje sida utöver fyra 10 €
De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom patentlagen skall erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i punkt "Patentärenden" ovan.
En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 250 €
Avgift för ansökan om ändring 150 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
4 §
Tilläggskydd
Ansökningsavgift 250 €
Återupptagningsavgift
första gången 55 €
övriga gånger 115 €
Avgift för anteckning i registret, för varje anteckning 40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 250 €
Årsavgift för varje påbörjat år 805 €
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden som avses i 26 § patentlagen 150 €
övriga ärenden 150 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
5 §
Nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 15 €
Återupptagningsavgift 35 €
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 200 €
Höjd förnyelseavgift 40 €
Avgift för förnyelse av registrering för två år 135 €
Höjd förnyelseavgift 30 €
Avgift för krav om ogiltigförklarande 50 €
Avgift för anteckning i register över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 40 €
Översättningsavgift 40 €/sida
Avgift för sökande av ändring 150 €
Prioritetsintyg 15 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
Granskningsavgift 250 €
Avgift för utlåtande 70 €
Uppskovsavgift 40 €
Avgift för hänvisningspublikation 20 €
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 30 €
Internationella ansökningar om nyttighetsmodell:
Avgift för internationell ansökan om nyttighetsmodell 135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 15 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 80 €
Sändningsavgift 135 €
6 §
Varumärkesärenden
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 165 €
Avgift för förnyelse av registrering 185 €
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 215 €
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 235 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke 265 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 285 €
Tilläggsavgift
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den tredje 65 €
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den tredje 100 €
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen 45 €
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 40 €
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 40 €
Framställs anhållan om ändring i registrerat märke eller om annan anteckning som skall göras i varumärkesregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av varumärke, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 %.
Avgift för mottagande av en ansökan om gemenskapsvarumärke 40 €
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 125 €
Begäran om att en nationell registrering skall ersättas med en internationell registrering 50 €
Avgift för sökande av ändring 150 €
Prioritetsintyg 10 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
7 §
Mönsterrättsärenden
Ansökningsavgift 154 €
Tilläggsavgifter i samband med ansökningen
klassavgift för varje varuklass utöver den första 40 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 84 €
förvaringsavgift för varje modell 40 €
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 36 €
Återupptagningsavgift 40 €
Förnyelseavgift
I förnyelse 229 €
II förnyelse 325 €
III förnyelse 350 €
IV förnyelse 360 €
Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse
klassavgift för varje varuklass utöver den första 40 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 84 €
förvaringsavgift för varje modell 40 €
Om förnyelseavgiften erläggs sedan registreringsperioden har gått ut 40 €
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 36 €
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje mönster 154 €
Om anteckning i mönsterregistret begärs i samband med förnyelse av mönsterregistrering, uppbärs anteckningsavgiften med en nedsättning på 50 %.
Avgift för mottagande av en ansökan om gemenskapsmönster 50 €
Avgift för sökande av ändring 150 €
Prioritetsintyg 17 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
8 §
Kretsmönster för integrerade kretsar
Registreringsavgift 250 €
Avgift för krav om ogiltigförklarande 215 €
Återupptagningsavgift 55 €
Avgift för anteckning i kretsmönsterregistret för varje anteckning 40 €
Avgift för ansökan om ändring 150 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
9 §
Patentombudsregister
Registreringsavgift 215 €
Ändring eller annan separat anteckning 40 €
Utdrag ur patentombudsregistret 15 €
10 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar
enskild näringsidkares grundanmälan 65 €
öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 155 €
annan näringsidkares grundanmälan 330 €
ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 330 €
annan ändringsanmälan 57 €
registrering av bifirma 60 €/namn
anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av bolagsordningen eller avvikelse från den eller vid ändring av företagsformen 430 €
Fusions- och delningsärenden
anmälan om fusions- och delningsplan 330 € + 57 €/följande
sammanslutning anmälan om ändring av fusions- eller delningsplan 57 € / sammanslutning
ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusions- eller delningsärenden 330 € + 175 €/följande sammanslutning
anmälan om verkställande av fusion eller delning 57 €/ sammanslutning
Övriga ansökningsärenden
ansökan om nedsättning av placeringsandelskapitalet, det bundna egna kapitalet, reservfonden eller överkursfonden, om verkställighet av överlåtelsen av affärsverksamheten, om avstående från koncessionen, om ändring av sammanslutningsformen eller om vinstutdelning 430 €
ansökan om offentlig stämning av sammanslutningens borgenärer 175 €
övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 175 €
ansökan om tillstånd till undantag som gäller aktiebolags eller bostadsaktiebolags stiftare; medlem i förvaltningsråd eller styrelse av aktiebolag eller andelslag, eller verkställande direktör för eller likvidator i dessa; medlem i styrelse av bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening eller disponent för dessa; företagsledare för europeisk ekonomisk intressegruppering, enskild näringsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller grundare av en utländsk näringsidkares filial 100 €
ansökan om förordnande av likvidator 57 €
ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag skall träda i likvidation 57 €
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur handelsregistret 10 €
registreringsintyg 15 €
diarieintyg 5 €
bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 10 €
Bokslutsärenden
kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 10 €
intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 5 €
Mikrofilmer
handelsregistrets grundkartotek 3 030 €
kort för upprätthållande av handelsregistret 1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska firmaindex 640 €/år
bokslutshandlingar jämte index för åren 1976―1980 1 690 €
bokslutshandlingar jämte index för åren 1981―1998 1 350 €/år
bokslutshandlingar jämte index för åren 1999― (inkl. 20 000 bokslut) 2 020 €/år
tilläggsavgift för varje överskridet antal om 10 000 bokslut 840 €
Avgift för sökande av ändring
i ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 150 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
11 §
Ärenden angående registret över företags- och organisationsnummer
Utdrag och intyg
ankomstintyg 5 €
bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer 5 €
12 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
diarieintyg 5 €
gravationsbevis 25 €
annat bevis som grundar sig på företagsinteckningsregistret 30 €
Ansöknings- och anmälningsärenden
inteckningsansökan 135 €
påtagande av ansvaret för inteckning 190 €
utvidning eller inskränkning av fastställd inteckning 190 €
sammanslagning av inteckningar 190 €
ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 190 €
anmälan om innehavare av pantskuldbrev (för envar inteckning) 17 €
anmälan om utsökning av avgift 25 €
ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas 500 €
anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 50 €
konvertering av inteckningens myntenhet 35 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
13 §
Stiftelseregistreringsärenden
Intyg
utdrag, stadgar, bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod) 10 €
diarieintyg 5 €
Tillstånds- och samtyckesärenden
grundande av stiftelse 840 €
upplösning av stiftelse 255 €
fusion av stiftelse 255 €
fastställande av stadgeändring 255 €
tillstånd till undantag (9 § lagen om stiftelser) 100 €
Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare 50 €
Avgift för sökande av ändring
i ärende som gäller tillstånd till grundande av stiftelse, fastställelse av stadgar eller anmälan till stiftelseregistret 150 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
14 §
Föreningsregisterärenden
Intyg och kopior
utdrag ur föreningsregistret och registret över religionssamfund 10 €
bestyrkt kopia av stadgarna, samfundsordningen och lokala stadgar 10 €
diarieintyg 5 €
kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 10 €
annan bestyrkt kopia av en förenings och ett religionssamfunds, ett lokalsamfunds och en
församlings handling 10 € + 1 €/sida
Förhandsgranskningsärenden
förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 1―5 paragrafer 60 €
förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 6 eller flera paragrafer 200 €
Avgifter för behandling av föreningsregisteranmälan
föreningens grundanmälan (icke förhandsgranskad) 60 €
föreningens grundanmälan (förhandsgranskad) 15 €
anmälan om ändring av föreningens stadgar (icke förhandsgranskad) 60 €
anmälan om ändring av föreningens stadgar (förhandsgranskad) 15 €
anmälan om byte av styrelseordförande och annan namntecknare 10 €
sammansättning av centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § handelskammarlagen) 10 €
anmälan om bildande av ett religionssamfund (icke förhandsgranskad) 60 €
anmälan om bildande av ett religionssamfund (förhandsgranskad) 15 €
anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning (icke förhandsgranskad) 60 €
anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning (förhandsgranskad) 15 €
anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller en församling 60 €
anmälan om ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar 60 €
anmälan om byte av styrelseordförande eller namntecknare i religionssamfundet, lokalsamfundet och församlingen 10 €
Tillstånd till undantag (35 § föreningslagen) 35 €
Avgift för sökande av ändring 150 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.