194/2007

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

Statsrådets förordning om utsläppshandel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 30 juli 2004 om utsläppshandel (683/2004):

1 kap.

Definitioner

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) övervakningsmetod den metod som används för fastställande av utsläpp, inklusive val av nivå och val mellan övervakning av utsläpp på basen av beräkning eller på basen av utsläppsmätning,

2) nivå särskild metod för att fastställa verksamhetsuppgifter, utsläppsfaktorer, sammansättningsuppgifter, oxidationsfaktorer och omvandlingsfaktorer med den noggrannhet som fastställs för åren 2008―2012 i enlighet med de riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser som avses i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EG:s övervakningsanvisning), samt

3) verksamhetsuppgift den information på basis av vilken anläggningens årliga koldioxidutsläpp beräknas och vilken för bränsleanläggningsenheternas del baseras på produkten av den bränslemängd som förbrukas och dess effektiva värmevärde eller på den energimängd som förbränns samt för processernas del på råvarans mängd, produktionsmängden eller på prestationsförmågan hos processen eller dess del.

2 kap.

Ansökan om utsläppstillstånd för växthusgaser under utsläppshandelsperioden 2008―2012

2 §
Uppgifter och utredningar som skall anges i ansökan om utsläppstillstånd

En verksamhetsutövare skall skriftligen ansöka om tillstånd för utsläpp av växthusgaser. I en tillståndsansökan som avses i 8 § lagen om utsläppshandel (683/2004) skall anges

1) sökandens namn, hemort, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats och kontaktuppgifter,

3) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten hör samt anläggningens kapacitet,

4) de giltiga tillstånd som anläggningen fått med stöd av miljöskyddslagstiftningen och tillståndens giltighetstid eller en motsvarande utredning.

Om tillstånd söks med samma ansökan för en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma förläggningsplats, skall i ansökan anges

1) sökandens namn, hemort, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) den part som svarar för kontakten till tillståndsmyndigheten,

3) de anläggningar som ansökan gäller och de parter som svarar för deras verksamhet,

4) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel anläggningens verksamhet hör,

5) de giltiga tillstånd som anläggningarna erhållit med stöd av miljöskyddslagstiftningen och tillståndens giltighetstid eller en motsvarande utredning, samt

6) en motivering för den gemensamma ansökan.

För användningen av det nationella utsläppshandelsregistret skall följande uppgifter ges i tillståndsansökan:

1) uppgifterna om ombud som är behöriga att använda verksamhetsutövardepåkontot i enlighet med artikel 15 och bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (registerförordningen), samt

2) det identifieringssätt som används vid inregistrering i utsläppshandelsregistret; om användningen av identifieringssätt förutsätter information om personbeteckning, skall dessutom personbeteckningen för det behöriga ombudet uppges.

På begäran av utsläppshandelsmyndigheten skall verksamhetsutövaren dessutom ge andra uppgifter och dokument som behövs för behandlingen av ansökan.

3 §
Plan för övervakning av utsläpp

Den plan för övervakning av utsläpp som avses i 8 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel skall innehålla

1) en beskrivning av anläggningen och de verksamheter som övervakningen gäller,

2) uppgifter om de personer som vid anläggningen ansvarar för övervakningen, rapporteringen av utsläppen och utarbetandet av en utsläppsutredning,

3) en förteckning över anläggningens alla utsläppskällor,

4) en beskrivning av anläggningens alla bränsle- och materialflöden,

5) en beskrivning av nivån för respektive utsläppskälla och bränsle- eller materialflöde; och om lägre nivåer än de som anges i EG:s övervakningsanvisning tillämpas, skall dessa motiveras,

6) en beskrivning av typ, specifikation, placering och kalibrering av den mätutrustning som skall användas,

7) en beskrivning av de metoder som skall användas för provtagning av bränsle och material samt för provtagning för att fastställa effektiva värmevärden, kolinnehåll, utsläppsfaktorer, oxidationsfaktorer, omvandlingsfaktorer och halten av biomassa,

8) en beskrivning av de källor eller analysmetoder som används för att fastställa effektiva värmevärden, kolinnehåll, utsläppsfaktorer, oxidationsfaktorer, omvandlingsfaktorer och halten av biomassa,

9) en beskrivning av det system för mätning av utsläpp vilket hänför sig till den kontinuerliga uppföljningen av respektive utsläppskälla och innehåller uppgifter om använda mätpunkter, mätutrustning, kalibreringsförfaranden och mätfrekvens samt om metoden för insamling och lagring av data, om den kontinuerliga mätningen används för fastställande av utsläpp

10) en beskrivning av systemet för dokumentering av data och av kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollförfarandet för datahantering

11) en beskrivning av överföringen av kol eller en kolförening och metoderna för fastställandet av det utsläpp av koldioxid som ansluter sig till överföringen, om kol eller kolföreningar överförs från anläggningen till en annan anläggning på sådant sätt som avses i EG:s övervakningsanvisning

12) uppgifter om de laboratorier som använts för fastställandet av egenskaperna hos bränslen och material och om deras kvalitetssäkringsmetoder, samt

13) en beskrivning av övervakningsmetoden och en osäkerhetsgranskning av metoden, om vid fastställandet av utsläppen används en egen övervakningsmetod som avviker från den metod som avses i EG:s övervakningsanvisning

På begäran av utsläppshandelsmyndigheten skall verksamhetsutövaren dessutom ge andra uppgifter och dokument som behövs för handläggningen av övervakningsplanen.

Övervakningsplanen uppgörs på en blankett som fastställts av utsläppshandelsmyndigheten.

Med tillstånd av utsläppshandelsmyndigheten får avvikelse från kraven i 1 momentet göras i övervakningsplanen för en sådan anläggning som i EG:s övervakningsanvisning anges som en anläggning med låga utsläpp.

3 kap.

Ansökan om utsläppsrätter för utsläppshandelsperioden 2008―2012

4 §
Uppgifter och utredningar som skall anges i ansökan

Verksamhetsutövaren skall skriftligen ansöka om utsläppsrätter. I en ansökan som avses i 33 § lagen om utsläppshandel skall anges

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats och kontaktuppgifter,

3) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten hör samt anläggningens kapacitet,

4) till vilken undergrupp enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel anläggningens produktion eller produktionsdelar hör,

5) källorna till koldioxidutsläppen vid anläggningen,

6) tidpunkten för när anläggningen eller en del av den blivit klar,

7) de uppgifter som avses i 5―12 § separat för varje anläggningsenhet eller produktionsdel inom anläggningen.

Uppgifter som uppges för olika år skall basera sig på samma beräkningssätt. Verksamhetsutövaren skall uppge till vilken del uppgifterna baserar sig på information som tillställts andra myndigheter.

Verksamhetsutövarna skall ansöka om utsläppsrätter tillsammans, om de har ansökt om tillstånd enligt 2 § 2 mom. Verksamhetsutövarna skall även ansöka om utsläppsrätter tillsammans om de redan har ett gemensamt utsläppstillstånd.

På begäran av handels- och industriministeriet skall verksamhetsutövaren dessutom ge andra uppgifter och dokument som behövs för behandlingen av ansökan.

5 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp A

När det gäller anläggningar som enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel hör till undergrupp A eller deras produktionsdelar skall utöver det som bestäms i 4 § anges

1) produktionsprocessens eller delprocessens namn och den eventuella tillförda effekten (märkvärde),

2) produktionsprocessens eller delprocessens produktionskapacitet eller smältningskapacitet åren 1998―2002 och 2005 samt hur kapaciteten fastställts,

3) produktmängderna i produktionsprocessen eller delprocessen åren 1998―2002,

4) mängden råvaror som är väsentliga för beräkningen av utsläppsrätterna och som använts i produktionsprocessen eller delprocessen åren 1998―2002,

5) koefficienten för specifika utsläpp för koldioxidutsläpp som frigjorts i produktionsprocessen eller delprocessen per ton råvara eller per ton produkt åren 1998―2002,

6) de i produktionsprocessen eller delprocessen använda bränslena och uppgifter om deras förbrukning åren 1998―2002,

7) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för bränslen åren 1998―2002; om koefficienterna eller faktorerna avviker från de koefficienter som användes i den nationella inventeringsrapport om utsläpp av växthusgaser som Statistikcentalen publicerade den 27 maj 2006 (Statistikcentralens faktorer) och den mellanstatliga klimatpanelens (IPCC) koefficienter eller faktorer (IPCC:s faktorer), skall en motivering ges till varför de avviker från dessa samt en utredning ges om hur de har fastställts,

8) den genomsnittliga produktionskapaciteten eller en uppskattning av den genomsnittliga produktionskapaciteten under åren 2006―2007; om den uppskattade produktionskapaciteten för de nämnda åren avviker från den produktionskapacitet för år 2005 som avses i 2 punkten, skall en utredning ges om verksamhetsutövarens beslut och förbindelser om ändring av kapaciteten.

Om det är fråga om ett koksverk, rostning och sintring av malm, en anläggning för tackjärns- eller ståltillverkning eller ett valsverk i anslutning därtill, kan i stället för uppgifterna enligt 1 mom. anges

1) produktionsprocessens eller delprocessens kapacitet åren 1998―2002 och 2005 samt hur kapaciteten har fastställts,

2) mängden producerade produkter i produktionsprocessen eller delprocessen åren 1998―2002 som är väsentliga för beräkningen av utsläppsrätterna,

3) de råvaror som inmatats i produktionsprocessen 1998―2002 och som är relevanta med tanke på beräkningen av utsläppsrätter samt deras mängd och kolinnehåll (ton/råvara) samt uppgifter om hur kolinnehållet har fastställts,

4) de bränslen som inmatats i produktionsprocessen 1998―2002 samt deras mängd och kolinnehåll samt uppgifter om hur kolinnehållet har fastställts,

5) de produkter som framställts i produktionsprocessen 1998―2002 samt deras mängd och kolinnehåll,

6) den kolmängd (ton) som avgått med det fasta produktionsavfallet i processen 1998―2002,

7) den kolmängd som överförts från processen till annat bruk åren 1998―2002, med undantag av koksugns-, masugnsgas och gas från omvandlingssystemet,

8) den genomsnittliga produktionskapaciteten eller en uppskattning av den genomsnittliga produktionskapaciteten under åren 2006―2007; om den uppskattade produktionskapaciteten för de nämnda åren avviker från produktionskapaciteten år 2005 enligt 1 punkten, skall en utredning ges om verksamhetsutövarens beslut och förbindelser om ändring av kapaciteten.

6 §
Uppgifter om oljeraffinaderier

När det gäller ett oljeraffinaderi och dess produktion skall utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) de bränslen som inmatats i produktionsprocessen 1998―2002 och deras mängd (TJ),

2) väteproduktionen och de bränslen som använts vid framställningen av väte samt bränslemängden (TJ) åren 1998―2002,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i produktionsprocessen åren 1998―2002; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från dessa samt en utredning ges om hur de har fastställts,

4) en uppskattning av väteproduktionen under varje år 2005―2007 samt en utredning om grunderna för uppskattningen,

5) en uppskattning av den mängd koldioxidutsläpp som förorsakas av en ökad bränsleförbrukning i raffinaderiet som är en följd av ändringar i slutproduktens struktur åren 2005―2007 samt en utredning om grunderna för uppskattningen,

6) en utredning om verksamhetsutövarens beslut och förbindelser om verksamhetsändring vid anläggningen åren 2005―2007, vilka inverkar eller varit avsedda att inverka på den väteproduktion som avses i 4 punkten och den bränsleförbrukning som avses i 5 punkten.

7 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp B

För varje förbränningsanläggningsenhet som enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel hör till undergrupp B skall utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn eller andra identifikationsuppgifter samt tillförd effekt,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten och uppgifter om deras förbrukning åren 1998―2005; i fråga om massa- och pappersindustri anges endast fossila bränslen och torv,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från dessa samt en utredning ges om hur de har fastställts,

4) uppgifter om fjärrvärmeproduktionen (MWh) vid förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005,

5) förbränningsanläggningsenhetens elproduktion (MWh) vid kombinerad produktion av värme och el åren 1998―2005,

6) om också kondensel produceras vid förbränningsanläggningsenheten eller dess del, kondenselproduktionen (MWh) för åren 1998―2005,

7) anläggningens turbiner och deras identifikationsuppgifter samt de förbränningsanläggningsenheter som är kopplade till varje turbin och den el från kombinerad produktion och den kondensel som producerats med hjälp av turbinen åren 1998―2003,

8) de fjärrvärmenät till vilka förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005 har levererat fjärrvärme samt den levererade fjärrvärmemängden (MWh),

9) de industrikunder till vilka förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005 har levererat värme eller ånga samt mängden värme eller ånga som levererats till dessa (MWh),

10) den sammanräknade kapacitet av slutprodukterna som varit i bruk den 30 juni 2000 i den massa- och pappersindustri, kemiska industri eller industriprocess för metalltillverkning som är nära sammankopplad med en förbränningsanläggningsenhets energiproduktion och den kända kapaciteten den 1 januari 2007 samt en utredning om grunderna för kapacitetsuppgifterna.

Om i 1 mom. nämnda uppgifter inte finns att tillgå separat för varje förbränningsanläggningsenhet, anges motsvarande uppgifter för anläggningen eller en del av den anläggning som skall granskas.

De uppgifter som nämns i 1 mom. 1―9 punkten skall ges endast för åren 1998―2002, om

1) anläggningen endast producerar industriånga eller industrivärme eller el från kombinerad produktion i samband med dem eller om anläggningen även producerar kondensel, är det fråga om massa- och pappersindustrins eller oljeraffineringens anläggning som hör till undergrupp B, och

2) verksamhetsutövaren inte har byggt nya anläggningar eller delar av anläggningar år 1998 eller senare.

Om anläggningsplatsen för en anläggning i undergrupp B efter år 1998 har fått en ny förbränningsanläggningsenhet som ersätter de andra förbränningsanläggningsenheternas produktion och vars andel av anläggningsplatsens sammanlagda produktion är över hälften efter att förbränningsanläggningsenheten har tagits i bruk, och de ersatta förbränningsanläggningarna eller största delen av dem kvarstår i drift till exempel som reserv- eller spetslastanläggningar, skall uppgifterna för anläggningsplatsens samtliga förbränningsanläggningsenheter anges för den granskningsperiod som enligt 31 j § i lagen om utsläppshandel bestäms för den nya förbränningsanläggningsenheten.

8 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp C

För varje förbränningsanläggningsenhet vid en anläggning som enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel hör till undergrupp C skall utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn eller andra identifikationsuppgifter samt tillförd effekt,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten och förbrukningen av dem åren 1998―2005,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från dessa samt en utredning ges om hur de har fastställts,

4) mängden producerad fjärrvärme (MWh) vid förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005,

5) förbränningsanläggningsenhetens elproduktion (MWh) åren 1998―2005 indelad i el från kombinerad produktion och kondensel,

6) anläggningens turbiner och deras identifikationsuppgifter samt de förbränningsanläggningsenheter som är kopplade till varje turbin och den el från kombinerad produktion och kondensel som producerats med hjälp av turbinen åren 1998―2005,

7) de fjärrvärmenät till vilka förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005 har levererat fjärrvärme samt den levererade fjärrvärmemängden (MWh),

8) de industrikunder till vilka förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005 har levererat värme eller ånga samt mängden värme eller ånga som levererats till dessa (MWh),

9) summan av den beställda effekten i de värmeavtal som fjärrvärmekunderna ingått före utgången av 1997 och före utgången av 2005, om förbränningsanläggningsenhetens verksamhetsutövare också innehar fjärrvärmenätet,

10) den sammanräknade kapaciteten av slutprodukterna den 30 juni 2000 i den massa- och pappersindustri, kemiska industri eller industriprocess för metalltillverkning som är nära sammankopplad med en förbränningsanläggningsenhets energiproduktion och den kända kapaciteten den 1 januari 2007 samt en utredning om grunderna för kapacitetsuppgifterna.

Om i 1 mom. nämnda uppgifter inte finns att tillgå separat för varje förbränningsanläggningsenhet, anges motsvarande uppgifter för anläggningen eller delen av den anläggning som skall granskas.

Om verksamhetsutövaren åren 1998― 2005 utöver den fjärrvärmeproducerande anläggningen har haft i bruk en anläggning som är kopplad till samma fjärrvärmenät och som senare har tagits ur drift, skall uppgifterna i 1―2 mom. också lämnas om den anläggning som tagits ur drift.

9 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp D

För varje förbränningsanläggningsenhet vid en anläggning som enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel hör till undergrupp D skall utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn eller andra identifikationsuppgifter samt den tillförda effekten,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten och förbrukningen av dem åren 1998―2005,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2005; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från dessa samt ges en utredning om hur de har fastställts,

4) kondenselproduktionen (MWh) åren 1998―2005.

Om uppgifterna i 1 mom. inte finns att tillgå separat för varje förbränningsanläggningsenhet, anges motsvarande uppgifter för anläggningen eller delen av den anläggning som skall granskas.

Uppgifterna i 1 mom. skall uppges för åren 2000―2003, om anläggningen endast producerar kondensel.

10 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp E

För varje förbränningsanläggningsenhet vid en anläggning som enligt 31 a § i lagen om utsläppshandel hör till undergrupp E skall utöver vad som bestäms i 4 § anges

1) förbränningsanläggningsenhetens namn eller andra identifikationsuppgifter samt den tillförda effekten,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten och förbrukningen av dem åren 1998―2002,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningsenheten åren 1998―2002; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från dessa samt en utredning ges om hur de har fastställts.

Om uppgifterna i 1 mom. inte finns att tillgå separat för varje förbränningsanläggningsenhet skall motsvarande uppgifter anges för anläggningen eller delen av den anläggning som skall granskas.

11 §
Uppgifter om anläggningar som blivit färdiga åren 1998―2004

I fråga om anläggningar eller delar av anläggningar som blivit färdiga 1998―2004 skall uppgifterna enligt 4―10 § uppges för den tid som avses i 31 j § i lagen om utsläppshandel.

12 §
Uppgifter som gäller nya deltagare under utsläppshandelsperioden 2005―2007

Anläggningar eller delar av dem som är nya deltagare under utsläppshandelsperioden 2005―2007 och som har tagits i bruk före den 19 augusti 2004, skall uppge de uppgifter som avses i 4―11 §.

Anläggningar eller delar av dem som är nya deltagare under utsläppshandelsperioden 2005―2007 och som har tagits i bruk den 19 augusti 2004 eller senare skall uppge de uppgifter som avses i 13―14 §.

4 kap.

Nya deltagare under utsläppshandelsperioden 2008―2012

13 §
Ansökan om att en ny deltagare skall beviljas utsläppsrätter

En i 31 m § i lagen om utsläppsrätter avsedd ny deltagares ansökan skall utöver de uppgifter som nämns i 40 § 2 mom. 1 och 2 punkten i nämnda lag dessutom innehålla

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats och kontaktuppgifter,

3) uppgift om till vilken undergrupp i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten hör samt anläggningens kapacitet,

4) uppgift om till vilken undergrupp i 31 a § i lagen om utsläppshandel anläggningens produktion eller delar av produktionen hör.

14 §
Nya anläggningar eller delar av dem

Vid ansökan om utsläppsrätter för en anläggning som avses i 31 m § 1 mom. 1―4, 6 eller 7 punkten lagen om utsläppshandel skall utöver de uppgifter som avses i 13 § dessutom anges

1) den tillförda effekten för anläggningens förbränningsanläggningsenheter eller anläggningens produktions- eller smältningskapacitet,

2) huvudsakliga bränslen för anläggningens förbränningsanläggningsenheter,

3) i fråga om en ny anläggning eller för anläggningar som enligt 31 m § i lagen om utsläppsrätter hör till tillämpningsområdet för lagen den uppskattade tidpunkten för när anläggningen kommer att tas i kommersiellt bruk och en utredning av vad denna utredning baserar sig på.

Om en anläggning har ändrats skall utöver de uppgifter som avses i 13 § dessutom anges

1) den ökning av den tillförda effekt som ändringen av förbränningsanläggningsenheten tillför och för ändringar av andra anläggningar den ökning av produktions- och smältningskapaciteten som dessa förorsakar,

2) förbränningsanläggningsenhetens huvudsakliga bränsle,

3) den uppskattade tidpunkten för när ändringen av anläggningen kommer att tas i kommersiellt bruk och en utredning av vad denna uppskattning baserar sig på.

15 §
Befintliga anläggningar som nya deltagare

Vid ansökan om utsläppsrätter för en befintlig anläggning eller en del av den som avses i 31 m § 3―5 punkten i lagen om utsläppsrätter skall av den andel som har reserverats för nya deltagare utöver de uppgifter som avses ovan i 13 § dessutom anges:

1) för en anläggnings förbränningsanläggningsenhet, som har tagits i bruk eller vars tillförda effekt har ändrats före den 19 augusti 2004, de uppgifter som avses i 4―11,

2) för en anläggnings förbränningsanläggningsenhet som har tagits i bruk eller vars tillförda effekt har ändrats den 19 augusti 2004 eller senare, de uppgifter som avses i 14 §.

Vid ansökan om utsläppsrätter för förbränningsanläggningsenhet som avses i 31 m § 9 punkten i lagen om utsläppsrätter skall av den andel som har reserverats för nya deltagare utöver de uppgifter som avses i 13 § dessutom anges de bränslen som de ersatta industriella förbränningsanläggningsenheterna eller andra motsvarande industriella förbränningsprocesser använder och förbrukningen av bränslen samt de koldioxidutsläpp som de har föranlett åren 2001―2005.

16 §
Ändring av produktionskapaciteten i en massa- eller pappersfabrik

Vid ansökan om utsläppsrätter för en ändring av produktionskapaciteten för massa eller papper som avses i 31 m § 8 punkten i lagen om utsläppsrätter, skall till ansökan av den andel som har reserverats för nya deltagare utöver de uppgifter som avses i 13 § dessutom fogas en granskning av energibalansen, på basen av vilken investeringens effekter på användningen av bränslen i fabriksområdet har fastställts. Effekterna på användningen av bränslen anges för varje delprocess och i de undergrupper som avses i 31 a § i lagen om utsläppsrätter.

17 §
Fördelningskriterierna för ändringar i oljeraffinaderier

Vid ansökan om utsläppsrätter i fråga om sådan ökning av koldioxidutsläppen från ett oljeraffinaderi som avses i 31 m § 10 punkten i lagen om utsläppshandel, vilken inte ökar produktionsanläggningarnas totala produktionskapacitet, skall till ansökan av den andel som har reserverats för nya deltagare utöver de uppgifter som avses i 13 § dessutom fogas en granskning av energibalansen, på basen av vilken investeringens effekt på anläggningsområdets koldioxidutsläpp har fastställts.

Om ökningen av koldioxidutsläppen från ett oljeraffinaderi härrör från en investering som föranleds av Europeiska gemenskapernas lagstiftning, vilken inte samtidigt ökar produktionsanläggningarnas totala produktionskapacitet, skall verksamhetsutövaren specificera den lagstiftning på vilken investeringen grundar sig på.

Om ökningen av koldioxidutsläppen från ett oljeraffinaderi härrör från en strukturförändring i oljeraffinaderiet, skall till ansökan bifogas en utredning som i detalj presenterar strukturförändringens effekter på oljeraffinaderiets verksamhet och produktion.

18 §
Uppgifter som behövs för jämkning av antalet utsläppsrätter

För den jämkning av antalet utsläppsrätter som avses i 31 r § 1 och 2 mom. i lagen om utsläppshandel skall följande uppgifter samlas in:

1) orsaken till att jämkning söks,

2) motivering till jämkningen,

3) en bedömning av de uppgifter som används i beräkningen av de utsläppsrätter som motsvarar anläggningens normala användning.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Underrättelse om beslut om överskridningsavgift

Rättsregistercentralen skall underrättas om beslut som utsläppshandelsmyndigheten har fattat om fastställande av en överskridningsavgift samt om förvaltningsdomstolens beslut som gäller överskridningsavgift.

20 §
Returnering av överskridningsavgift

Rättsregistercentralen skall utan ansökan returnera en överskridningsavgift som uppburits till ett för stort belopp, om beslutet angående den fastställda avgiften har undanröjts eller om beloppet av den har sänkts.

6 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 5 augusti 2004 om utsläppshandel (730/2004) jämte ändringar. På utsläppsrätterna och ansökningarna om utsläppsrätter under utsläppshandelsperioden 2005―2007 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG; EGT nr L 275, 25.10.2003, s. 32

Helsingfors den 22 februari 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Nina Routti-Hietala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.