191/2007

Given i Helsingfors den 20 februari 2007

Inrikesministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 kap. 9 a § 2 mom. i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965), sådant det lyder i lag 960/2006:

1 §

En magistrat som tagit emot en ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning är behörig att bevilja fastställelse.

Med avvikelse från 1 mom. överförs dock en magistrats behörighet att fastställa delägarförteckningen i en bouppteckning till en annan magistrat enligt följande:

1) från magistraterna i Helsingfors, Esbo, Hyvinge och Vanda överförs behörigheten till magistraten i Karleby, om ansökan har gjorts på något annat språk än svenska,

2) från magistraterna i Helsingfors, Hyvinge och Vanda överförs behörigheten till magistraten i Åboland, om ansökan har gjorts på svenska,

3) från magistraten i Esbo överförs behörigheten till Raseborgs magistrat, om ansökan har gjorts på svenska.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller till och med den 28 februari 2010. På ansökningar som kommit in till magistraterna i Helsingfors och Vanda tillämpes bestämmelserna i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten dock från och med den 1 september 2007.

Om ett ärende som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning har anhängiggjorts vid magistraten i Esbo eller magistraten i Hyvinge innan denna förordning har trätt i kraft, är nämnda magistrat behörig att bevilja fastställelse. Om ett ärende som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning har anhängiggjorts vid magistraten i Helsingfors eller magistraten i Vanda före den 1 september 2007, är nämnda magistrat behörig att bevilja fastställelse.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 februari 2007

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.