188/2007

Given i Helsingfors den 19 februari 2007

Justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 1 mom. i lagen av den 12 januari 2007 om konsumenttvistenämnden (8/2007):

1 §
Annan personal vid konsumenttvistenämnden

Vid konsumenttvistenämnden finns utöver de tjänster som nämns i 6 § i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) andra tjänster. Vid nämnden kan också finnas föredraganden i bisyssla.

2 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet för nämndens ordförande beviljas av justitieministeriet.

Ordföranden beslutar om beviljande av tjänstledighet för annan tjänsteman vid konsumenttvistenämnden och om skötseln av tjänst under tjänstledighet.

3 §
Ordförandens och vice ordförandens uppgifter

Ordföranden har till uppgift att

1) dra försorg om och utveckla nämndens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i nämndens avgöranden,

3) ställa upp resultatmål för nämnden efter att ha hört alla personalgrupper,

4) avgöra de förvaltningsärenden som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman vid nämnden.

Nämndens vice ordförande verkar som ersättare för ordföranden och sköter ordförandens uppgifter vid förhinder för ordföranden. Arbetsfördelningen i övrigt mellan ordföranden och vice ordföranden bestäms i nämndens arbetsordning.

4 §
Ledningsgrupp

Nämnden har en ledningsgrupp. Ledningsgruppen biträder ordföranden i arbetet att leda och utveckla nämndens verksamhet.

Till ledningsgruppen hör nämndens ordförande som ordförande samt nämndens vice ordförande och minst tre andra medlemmar som hör till nämndens personal, varav minst en väljs av nämndens personal.

I arbetsordningen finns närmare bestämmelser om antalet medlemmar i ledningsgruppen, hur medlemmarna väljs och deras mandatperiod.

5 §
Ärenden som behandlas i ledningsgruppen

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för nämnden,

2) förslag till resultatmål för nämnden,

3) uppföljning av hur resultatmålen för nämnden har nåtts,

4) förslag till nämndens budget,

5) utbildningsplanen för personalen,

6) andra utlåtanden än de som ges till domstolar,

7) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen eller som ordföranden bestämmer.

6 §
Sektioner

Nämnden är uppdelad i

(I) textilsektionen, som behandlar ärenden som gäller textilier, kläder och tvätteribranschen,

(II) skodonsektionen, som behandlar ärenden som gäller skodon, pälsverk och läderbranschen,

(III) möbel- och hushållsapparatsektionen, som behandlar ärenden som gäller möbler, hushållsmaskiner och hushållsapparater samt hemelektronik,

(IV a och IV b) två bilhandelssektioner, som behandlar ärenden som gäller handel med motorfordon och andra fortskaffningsmedel samt motorer, reservdelar och bränsle,

(V) sektionen för bilservice- och -reparation, som behandlar ärenden som gäller service- och reparationstjänster för och uthyrning av motorer, motorfordon och andra fortskaffningsmedel,

(VI) resesektionen, som behandlar ärenden som gäller resebranschen samt inkvarterings- och restaurangtjänster,

(VII) den allmänna nyttighetssektionen, som behandlar de ärenden som gäller varor, som inte hör till en annan sektion,

(VIII) byggnadssektionen, som behandlar ärenden gällande byggande samt underhåll och reparation av bostäder och fastigheter,

(IX) sektionen för försäkrings- och hälsovårdstjänster, som behandlar andra ärenden som gäller försäkringar och hälsovårdstjänster än optikertjänster,

(X) den allmänna tjänstesektionen, som behandlar ärenden som gäller andra än ovan avsedda tjänster,

(XI) sektionen för fastighetsförmedling och bostadsköp, som behandlar de ärenden med anknytning till fastighetsförmedling och bostadsköp, där den ena parten i klagomålet är en näringsidkare,

(XII) sektionen för enskilda personers bostadsköp, som behandlar de ärenden med anknytning till bostadsköp, där parterna i klagomålet är enbart enskilda personer,

(XIII) sektionen för hyresfrågor, som behandlar ärenden med anknytning till bostadsrätter och hyra av bostadslägenhet.

7 §
Undantag från fördelningen av ärendena

Medför fördelningen av ärendena enligt 6 § kännbart större arbetsmängd för en sektion än för de övriga, kan ordföranden bestämma att undantag skall göras från fördelningen av ärendena.

8 §
Beslut om behörig sektion

Ärenden som i sak har samband med varandra behandlas i samma sektion. Om det uppstår oklarhet om vilken sektion som skall behandla ett ärende, beslutar nämndens ordförande om sektionen.

9 §
Plenum

Konsumenttvistenämndens plenum har en sammansättning för sektionerna I―V och VII, en annan för sektionerna VI, IX och X och en tredje för sektionerna VIII och XI―XIII.

10 §
Arvoden och ersättningar

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till medlemmar i bisyssla och föredragande i bisyssla.

Justitieministeriet fastställer grunderna för de ersättningar som nämnden betalar till de sakkunniga den hör och för de utlåtanden och övriga utredningar den inhämtar.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Förordningens 6 och 9 § träder dock i kraft först den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 februari 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.