185/2007

Given i Helsingfors den 8 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 2―7 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 28 november 1995 om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995),

sådana de lyder, bilaga 3 i beslut 136/1998 samt bilaga 2 och 4―7 i förordning 200/2004, som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2007.

Helsingfors den 8 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga 2

Farliga djursjukdomar

1) Aujeszky-sjuka (pseudorabies)

2) BSE (bovin spongiform encefalopati) hos nötkreatur

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) EHN-sjuka hos fisk (epizootic haematopoietic necrosis)

7) EUS-sjuka hos fisk (epizootic ulcerative syndrome)

8) brucellos (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br. suis)

9) bovin tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

10) mjältbrand (anthrax)

11) rabies

12) frasbrand (Clostridium chauvoei)

13) rots (malleus)

14) TSE (transmissibel spongiform encefalopati) hos får och getter

15) TGE (transmissible gastroenteritis) hos svin

16) Teschen-sjuka

Bilaga 3

Djursjukdomar som skall övervakas och som omedelbart skall anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket

1) echinococcos

2) TSE-sjukdomar, förutom de sjukdomar som avses i bilaga 2 punkt 2 och 14

3) IBR/IPV (bovin infectious rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis)

4) enzootisk bovin leukos

5) infektiös anemi hos häst (EIA)

6) maedi-visna

7) CAE (caprine arthritis/encephalitis)

8) TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

9) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

10) furunkulos hos laxfiskar (Aeromonas salmonicida) inom de skyddade områden som avses i 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998, ändr. 31/2000)

11) renibakterios hos fisk (BKD)

12) infektion med Gyrodactylus salaris hos fisk i Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden

13) infektion med Piscirickettsia salmonis hos fisk

14) infektiös pankreasnekros hos fisk (IPN)

15) vårviremi hos karp (SVC)

16) koiherpesvirus (KHV)

17) OMV-sjuka hos fisk (Onchorhynchus masou-virus)

18) Marteilia refringens hos blötdjur

19) Bonamia ostrae hos blötdjur

20) White spot disease hos kräftdjur

Bilaga 4

Djursjukdomar som skall övervakas och som skall anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket en gång i månaden

1) salmonellos hos nötkreatur, svin och fjäderfä

2) BVD/MD (bovin virusbetingad diarré/mucosal disease)

3) trikinellos hos svin

4) infektion med Mycoplasma gallisepticum

5) infektion med Mycoplasma meleagridis

6) amerikansk yngelröta hos bin (Paenibacillus larvae sp.larvae)

Bilaga 5

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas omedelbart

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1) apkoppor

2) infektion med Brucella canis

3) leptospiros

4) infektion med paramyxo 1-virus hos fåglar

5) Q-feber

6) West Nile Fever

7) andra smittsamma djursjukdomar som tidigare inte har påträffats i Finland

Sjukdomar hos nötkreatur

8) infektion med Campylobacter fetus ssp. venerealis

9) infektion med Parafilaria bovicola

10) infektion med Trichomonas foetus

Sjukdomar hos svin

11) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

12) PED (porcine epidemic diarrhea)

13) PRCV (porcine respiratory corona virus)

14) svininfluensa

15) klinisk PMWS (post-weaning multisystemic wasting syndrome)

Sjukdomar hos häst

16) CEM-sjuka (Taylorella equigenitalis)

17) hästskabb (Sarcoptes equi)

18) piroplasmos

19) smittsam kastning (Salmonella abortus equi)

Sjukdomar hos får och getter

20) enzootisk abort (Chlamydofila psittaci)

21) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)

22) fårskabb (Psoroptes ovis)

23) infektion med Mycoplasma capricolum eller Mycoplasma mycoides var. mycoides

24) pulmonär adenomatos

25) smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)

Sjukdomar hos fjäderfä

26) IB (avian infectious bronchitis)

27) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

28) psittakos (Chlamydofila psittaci)

Sjukdomar hos bin

29) lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

30) Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.)

Bilaga 6

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas en gång i månaden

Zoonoser och sjukdomar hos flera arter

1) infektioner med atypiska mykobakterier

2) botulism

3) distomatos (Fasciola hepatica)

4) campylobacterios, förutom de fall som avses i bilaga 5 punkt 8

5) chlamydios/psittacos, förutom de fall som avses i bilaga 5 punkt 20 och 28

6) kokkidios

7) leishmaniasis

8) aviär tuberkulos (Mycobacterium avium)

9) listerios

10) orf (contagious pustular dermatitis)

11) paratuberkulos

12) pasteurellos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

13) ringorm

14) salmonellos, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 1 och bilaga 5 punkt 19

15) kystikerkos (Cysticercus cellulosae och Cysticercus bovis)

16) toxoplasmos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

17) trikinellos, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 3

18) tularemi/harpest (Francisella tularensis)

19) infektion med Yersinia enterocolitica

20) infektion med Yersinia pseudotuberculosis, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

21) EHEC-infektion

Sjukdomar hos nötkreatur

22) aktinomykos

23) lungmask

24) elakartad katarralfeber

25) betesfeber

26) paravaccinia (pseudocowpox)

27) piroplasmos

28) virusdiarré (Corona)

Sjukdomar hos svin

29) grishosta

30) nyssjuka

31) dysenteri

32) infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae

33) infektion med Clostridium perfringens typ C

34) skabb (Sarcoptes scabiae var.suis)

35) rödsjuka

36) ödemsjuka

Sjukdomar hos häst

37) hästinfluensa

38) kvarka

39) rhinopneumonit (virusabort)

40) virusarterit

Sjukdomar hos får och getter

41) enterotoxemi (Clostridium perfringens typ D)

42) Borders sjukdom

43) klövröta

Sjukdomar hos fjäderfä

44) AE (avian encephalomyelitis)

45) Gumboro-sjuka

46) hönskolera

47) leukos

48) Mareks sjukdom

49) blåvingesjuka

Sjukdomar hos pälsdjur

50) rävskabb (Sarcoptes scabiei var.vulpis)

51) virusenterit hos mink

52) valpsjuka

53) plasmacytos

Sjukdomar hos bin

54) trakékvalster (Acarapis woodi)

55) nosema (Nosema apis)

56) europeisk yngelröta (Melissococcus pluton)

57) varroa (Varroa jacobsoni)

Sjukdomar hos fisk och kräftor

58) furunkulos hos laxfiskar, med undantag av fall som avses i punkt 10 i bilaga 3

59) infektion med Gyrodactylus salaris, med undantag av fall som avses i punkt 12 i bilaga 3

60) infektion med Yersinia ruckeri

61) andra infektioner med Aeromonas salmonicida än furunkulos hos laxfiskar

62) kräftpest

Sjukdomar hos sällskapsdjur

63) kattpest

64) rävskabb hos hund

65) valpsjuka hos hund

Bilaga 7

Zoonoser som omedelbart skall anmälas till andra hälsomyndigheter

1) apkoppor

2) ebola

3) klamydios/psittakos

4) leishmanios

5) leptospiros

6) brusellos

7) bovin tuberkulos

8) orf (contagious pustular dermatitis)

9) mjältbrand

10) rabies

11) salmonella hos nötkreatur, svin, fjäderfä, hästar, får och getter

12) tularemi

13) fågelinfluensa

14) EHEC-infektion

15) West Nile Fever

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.